Fyrets venner – både jødevenner og nazistsympatisører?

Foto: Jasper Goslicki

Fyrets beskyttere har de siste dagene dukket opp såvel i nynazistiske miljøer som i islamofobiske. Begge har sin naturlige forklaring.

Etter 2. verdenskrig og okkupasjonen av Norge har nazismen blitt en lite gangbar valuta i her til lands, og alle forsøk på å etablere nynazistiske organisasjoner eller grupper har endt med fiasko. Kort sagt kan man si at nynazisme alltid har blitt oppfattet som noe veldig unorsk og uakseptabelt. Faktum er at nazistene har et historisk problem som det ikke er lett for dem å komme forbi, folk tar klar avstand fra Hitler og holocaust, og dermed nazisme. Derfor må den nynazistiske bloggen fyret.nu seile under falsk flagg, og fremstille seg selv som noe annet enn den er.

Det er tydelig at den norske forakten for nazisme, er noe de muslimhatende miljøene i Norge også har oppfattet. På den ene siden ønsker disse gruppene å fremstille seg selv som noe radikalt forskjellig fra de tradisjonelle nynazistiske bevegelsene. På den andre siden lykkes de ganske dårlig med dette, da de gang på gang benytter seg av nynazistisk materiale i sin egen propaganda. Et eksempel er bruken og spredningen av Fyrets tekster. Etter at Radikal Portal avslørte fyret.nu som et nynazistisk nettsted, har en rekke muslimhatende grupperinger forsvart bloggen med nebb og klør. Det gjelder for eksempel Bjørn Funder Halldal, som ble kjent etter at politiet siktet ham for å true med å sprenge Stortinget, og som kort tid etterpå rettet fingeren mot muslimer: «Jødene var like tøffe i trynet i 1939, nå er det dere som står for tur».

Bilde 1red

 

Måten ekstreme, antiislamske grupper omtaler muslimer på i dag, ligner måten ekstreme antisemittiske grupper omtalte jøder i tiårene som førte opp til andre verdenskrig.1 

Dette sa høyreleder, og nå også statsminister, Erna Solberg til norske medier 4. august 2011, knappe to uker etter terrorangrepet den 22. juli. Kort tid før angrepet sendte massemorderen ut sitt såkalte manifest, hvori den sentrale tematikken var påstanden om en pågående og stadig eskalerende krig mellom kristne og muslimer i Europa. Motivasjon for massedrapet hevdet han å finne hos den antiislamske bloggeren Peder Are Nøstvold Jensen (alias Fjordman), og ikke mindre enn en sjettedel av den totale tekstmassen i manifestet var hentet fra bloggeren.2 Til og med manifestets undertittel var lånt fra Fjordmannens artikkel De innfødtes revolt: En europeisk uavhengighetserklæring.3

Flere steder i manifestet bedyrer massemorderen at han ikke er nazist, men innrømmer likevel at han har en viss svakhet for den nynazistiske musikeren Saga. Utover dette lille nazistiske avviket hevder Breivik at «Whenever someone asks if I am a national socialist I am deeply offended. If there is one historical figure and past Germanic leader I hate it is Adolf Hitler.». Men hva betyr egentlig dette?

Gilje

Kjersti Margrethe Adelheid Gilje er en sentral person i det norske muslimhatende miljøet, med bakgrunn fra Demokratene, SIOE-nettverket, nå også leder for Norwegian Defence League. Hva slags forestillingsverden er det hun støtter opp om, når hun gir sin fullstendige støtte til Breiviks synspunkter?

I debattinnlegget Fjordmans ragnarokk omtaler Kjetil Jakobsen, professor i idéhistorie ved Humboldt-universitetet, Nøstvold Jensens tekster som en modernisert form for nazisme, og i tre punkter viser han hvordan også retten tolket Breiviks massemord som et prosjekt for å vekke nazismen til live. Fiendebildet er reformulert til å omhandle muslimer i stedet for jøder, og belastede ord som «rase» blir byttet ut med mindre belastede ord som «kultur».

Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo, skriver at han er uenig i karakteristikken av Breivik som en type nynazist. I artikkelen Ideologi og galskap – Anders Behring Breiviks totalitære mentalitet, fra boken Høyreekstremisme – Ideer og bevegelser i Europa, skriver Sørensen at det er åpenbart at Breivik istedet identifiserer seg selv med nazismens tradisjonelle fiender. Breivik er nemlig frimurer, og erklærer seg selv som venn av Israel og det jødiske folk. I tillegg hevder Sørensen at det er urimelig å kalle ham nasjonalist.4

magnus klausen fjordman

Magnus Klausen er en av de aktive medlemmene i muslimfiendtlige Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN). Journalist Øyvind Strømmen har også vist hvordan SIAN relateres til et annet høyreekstremt nettverk, nemlig Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI).5 Klausen står oppført som administrator på SIANs facebookgruppe, og er dermed ansvarlig for materiale som blir postet i gruppen. Etter avsløringen, at Fyret.nu er et nynazistisk nettsted, har Klausen utmerkt seg som en av nettstedets ivrigste forsvarere.

klausen

Koblingen mellom nasjonalsosialistisk antisemittisme og ideene man finner igjen i de muslimhatende miljøene er interessant av flere grunner, og ikke bare Erna Solberg har antydet et slektsskapet mellom de to hatefulle strømningene. En av de mer markante skikkelsene i denne sammenhengen er litteraturviteren Edward Said. I Orientalismen, hans opus primum fra 1978, kritiserer han euro-amerikanske orientalistiske holdninger innenfor kulturliv, politikk og vitenskap som omhandler det nære Østen, den såkalte Orienten.

Kort oppsummert omhandler kritikken at Orienten ofte blir fremstilt som antitesen til Europa, og reduseres til den europeiske oppfattelsen av den. Orientaleren omtales som irrasjonell, lastefull, barnlig og «annerledes», mens europeeren får de motsatte karakteristikkene, rasjonell, dydig, moden og «normal».6 Med dette blir det skapt et skille, mellom det kjente «vi» og det ukjente «dem». Et slikt skille er både generaliserende og grunnleggende fiendtlig, ifølge Said.7 Flere steder knytter han dessuten den kulturelle generaliseringen av orientaleren til den lingvistiske kategoriseringen i den semittiske språkgruppen.8-9 Et sentralt poeng i Orientalismen er at det semittiske ikke bare omhandler det jødiske, men også det arabiske.10 Med andre ord kan man si at han forstår det som at islamofobien og antisemittismen har felles røtter.11

Deler av forskningsmiljøet er åpenbart uenig med hverandre over hvordan Breivik best burde karakteriseres. Sørensen ønsket ikke å definere Breivik som en nynazist, mens Jakobsen hevdet å klart kunne fastslå dette. Said på sin side viser hvordan nerven i både den muslimhatende forestillingsverden og de nynazistiske ideene er den samme, da både jødehatet og muslimhatet deler en felles struktur. Breiviks retorikk har i senere tid, og til alt større grad antatt en langt mer jødefiendtlig retorikk, og han har blant annet skrevet at han ønsker å deportere «illojale jøder» til Israel. Samtidig har hans språkbruk blitt alt mer utpreget rasistisk i tradisjonell forstand.

Ved siden av det ideologiske slektsskapet, er forholdet mellom de kontrajihadistiske og nynazistiske grupperingene interessant, da begge omtaler seg selv som den andres motsats. De såkalte islamkritiske grupperingene omtaler gjerne seg selv som pro-Israel, prosionistiske og jødevenner, og bruker gjerne israelske flagg i forbindelse med egne demonstrasjoner. Her fra en demo i Oslo.

israelndl2

Det er heller ikke er uvanlig at disse muslimhatende grupperingene omtaler sitt hatobjekt Islam som en ideologi med fellestrekk med nazismen. SIAN arrangerte for eksempel en demonstrasjon ved navn «Knus nazismen» i mai 2011. Tematikken for demonstrasjonen var verken nasjonalsosialisme eller nynazisme, men den islamistiske grupperingen Det muslimske brorskap.12 SIAN sammenligner hyppig islam/islamisme med nazisme.13 Sammenligningen er også å gjenfinne hos Norwegian Defence League (NDL) som på sitt nettsted skriver følgende:

Kjennetegnet til et NDL-medlem er ikke rasisme eller nazisme, som media ofte skriver. Faktisk er vi sterk motstander av begge grupperingene. Islam har derimot endel felles med nazisme og rasisme, med sitt iboende jødehat, og endog er Hitlers «Mein Kampf» en bestselger i muslimske land.14 

Til tross for å være «sterk motstander» av både rasisme og nazisme sprer man med største iver nynazistisk propaganda:

realisten på sian

Kollasjet over er et lite utvalg av nazistisk propaganda som spres på både NDLs og SIANs facebookgrupper. I artiklene om den nynazistiske bloggen Fyret fortalte Radikal Portal om nettsiden Realisten, som inntil relativt nylig het Den Svenska Nationalsocialisten. Bloggen Gasskammeret er en annen nynazistisk blogg, som innholder både holocaustrevisjonisme og hyllester av nazister.

Ikke nazister men…

På denne siden av rasismen finner man det som ifølge det muslimhatende miljøet burde være en diametralt motsatt idé. Nemlig det jødefiendtlige prinsippet om Zionistic Occupation Government (ZOG) som står sentralt i den nynazistiske ideologien. Nynazistene omtaler sine «fiender» som jøder, sionister eller «kosmopolitter». Dessuten omtaler kontrajihadistene og nynazistene ofte hverandre i negative termer. Til tross for at disse to holdningene burde være inkompatible med hverandre har det likevel ikke hindret utstrakt samarbeid og kontakt dem imellom.

bårdsen på altes blogg

Nynazisten Ronny Bårdsen kommenterer på bloggen til et tidligere fremstående medlem av NDL. Bårdsen må her innrømmes et snev av integritet da han irettesetter den tidligere NDL-mannen for å spre falske pedofilrykter om en meningsmotstander. Vi har valgt å anonymisere den tidligere NDL-mannen, da han idag blir betraktet som en ubetydelig størrelse i miljøet.

Til tross for at muslimhatende grupperinger desperat forsøker å distigvere seg seg selv fra nynazister, ser man en økende tendens til deres deltakelse i bruk og spredning av nynazistisk eller antisemittisk materiale på sosiale medier. Innad i miljøene lenkes det ofte til artikler og blogger med en klar nazistisk eller antisemittisk profil. Det er heller ikke uvanlig at klassisk antisemittisk propaganda tegnes om, slik at den heller rettes mot muslimer.

imam

Bildene over illustrerer resirkulasjonen av antisemittisk materiale i den muslimhatende propagandaen. Strukturelle likheter i de to gruppenes argumentasjon er også påvisbare. Et eksempel på dette er en felles oppfatning om at multikulturalismen er et politisk styrt fenomen, med en skjult agenda. I boken Hur Sverige blev en mångkultur, fra 2007, blir det for eksempel hevdet at overgangen til det multikulturelle samfunnet skyldtes en beslutning fattet i 1975 i Sveriges riksdag. Beslutningen skulle angivelig ha vært påvirket eller presset igjennom av «jødiske influenser». Boken er gitt ut på et nazistisk forlag, distribuert på flere nazistiske nettsteder og hyppig referert til i nasjonalistiske taler. Fyret har også insinuert tilsvarende anklager, mot for eksempel Gro Harlem Brundtland.15 Lignende forestillinger er også å finne igjen i det kontrajihadistiske, islamhatende verdensbildet. Under rettssaken mot seg selv uttrykte Anders Behring Breivik blant annet følgende:

…sosialdemokratene og andre partier i Norge og Vest-Europa valgte å fullstendig transformere landene våre om til multietniske og multikulturelle samfunn, uten engang å spørre folket sitt gjennom en folkeavstemning.16

Breiviks utsagn kan knyttes til konspirasjonsteorien om Eurabia, en forestilling han også skriver om i manifestet. Konspirasjonsteorien har sitt opphav hos den britiske forfatteren Gisèle Littman, kjent under pseudonymet Bat Ye’or. Grunntanken i denne forestillingen er at den muslimske innvandringen skyldes en hemmelig handelsavtale fra 1973, mellom de arabiske statene og det daværende Europeiske Fellesskapet (EF). Avtalen var i praksis en byttehandel, hvor vilkårene var presset igjenom av de arabiske stater. Europa skulle få olje i bytte mot at de mottok en større muslimsk populasjon.17

Den nynazistiske forestillingen om årsakene bak det multikulturelle samfunnet har mange fellestrekk med de muslimhatende forestillingene. I tillegg til at begge plasserer multikulturalismens begynnelse til relativt lik tid, så dreier det seg i begge tilfellene også om hemmelige politiske avtaler. Avtalene er fattet av europeiske regjeringer, men er påvirket av «utenomeuropeiske» fiendtlige krefter i begge tilfellene. I den nynazistiske forestillingen er det jødene som står bak, mens i den antiislamske er det arabere.

At ekstreme og nynazistiske grupperinger kommer fyret.nu til forsvar er som forventet. Antiislamist og tidligere NDL-medlem Bjørn Halldal er en av de som anbefaler sine lesere å følge Fyret på sin egen blogg.18 Halldal er et godt eksempel på en såkalt islamkritiker, som har oppvist store vanskelighet med å ta avstand fra ren nynazistisk retorikk.19 Også etter at det ble avslørt at Fyret var en blogg med nynazistisk profil, med nynazister som bakmenn og registrert på samme navn som en kjent svensk nynazist, gikk Halldal ut og forsvarte bloggen.

Men hadde forsvaret stoppet med Halldal, som unntaket som bekrefter regelen, hadde det vært en ting.

Bilde MyrRED

At det eksisterer en og annen sjelden klok stemme også i SIAN-miljøet hjelper lite, når det store flertallet gang på gang lar seg lures til å spre nynazistisk propaganda. SIANs egen facebook-administrator Arnt Roar Kvile er en av dem som både delt fyret.nus saker med stort engasjement, og forsvart siden etter at det ble avslørt at den var produkt av et nynazistisk miljø.

ARKvileKvile2

En enkel forklaring på hvorfor dette er så vanskelig, er at det muslimhatende tankegodset bygger på de samme grunnleggende strukturene som er å gjenfinne i den nynazistiske forestillingsverden. Men når en kristenfundamentalist som Magnar Tanem linker til det nynazistiske fyret.nu på nettsiden til sitt mikroparti, Norges Kristne, kan det forekomme som noe merkelig, da nynazismens forakt for mennesket og det kristne bud om nestekjærlighet synes å være vanskelig å forene.20 At han dessuten fremstiller seg selv som en av Fyrets ivrigste forsvarere, etter at det er avslørt hva slags blogg dette er, er ikke tilgivelig.

tanemtanem2

Det er kanskje ikke mer enn forventet at Lars Rønbeck fra Norgespartiet også liker Fyret, etter at siden ble avslørt som nynazistisk?

At internett-troll, muslimhatende ekstremister og rasistiske grupperinger gir sin støtte til Fyret, er ikke sjokkerende. Men hva med de som ikke sier noe? Eller de som sier for lite? Hva med Hans Rustad og Document.no? Hvorfor kan ikke Rustad definitivt ta avstand fra innholdet i en nynazistisk blogg, i stedet for å unngå spørsmålet og kommentere Fyret-bloggernes anonymitet, når Dagbladet intervjuer ham? Når han dessuten i en post på sitt eget nettsted velger å fokusere på den nynazistiske bloggens form, i stedet for dens hatefulle innhold, så er det god grunn til å stille spørsmål om Rustads vurderingsevne. Dette forekommer nokså paradoksalt når Rustad selv skriver i en kommentar på Document.no:

«22. juli vil gjøre noe med den politiske debatten. Document.no slapp tidligere gjennom innlegg som i lys av disse grufulle hendelsene i dag ikke ville sluppet gjennom. Jeg har aldri hatt sans for landsforræderretorikken, den har hatt underliggende toner av trusler.» 

Enda verre blir det dessverre når politiske partier som sitter i regjeringen tillater Fyret.nu å publisere sin hatefulle blogg på det som skal være partiets ansikt utad på Facebook. Hvordan er det mulig at ikke Fremskrittspartiet evner å gjenkjenne Fyret.nu som det de er?

frp5redfrp4red

Kilder:
1. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4191401.ece#.UupHRbQrb7Q
2. Jakobsen, Kjetil Fjordmans ragnarokk
3. Sørensen, Hagtvet & Steine Høyreekstremisme – Ideer og bevegelser i Europa () s. 26
4. http://morgenbladet.no/samfunn/2013/eit_reir_av_interne_konfliktar#.Uu_ACbQrb7Q
5. Said, Edward. Orientalismen (1978) s. 52
6. Said, Edward. Orientalismen (1978) s. 58
7. Said, Edward. Orientalismen (1978) s. 113
8. Said, Edward. Orientalismen (1978) s.148
9. Said, Edward. Orientalismen (1978) s. 156-158
10. Said, Edward. Orientalismen (1978) s. 256
11. http://sian.no/node/1411
12. http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article5436636.ece
13. http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/.T-BgXlHW7Hg
14. http://www.fyret.nu/2012/11/20/kronikk-gro-harlem-brundtland-la-grunnlaget-for-det-nye-flerkulturelle-samfunnet-allerede-i-1979/
15. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/article6807324.ece#.Ul9gaBCYn7Q
16. http://varstundisverige.blogspot.no/2010/01/eurabia-invasionen-ar-nu-en-realitet.html
17. http://bjornhalldal.com/anbefalte-blogger-og-nymedia/
18. http://www.vepsen.no/2013/09/halldals-konspirasjoner/
19. http://www.norgeskristne.no/

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Fyrets venner – både jødevenner og nazistsympatisører?

 1. AvatarOnkelBlaa // 2014-02-10 kl 18:35 //

  Det er greit å vise til tidligere tiders politiske ideologier, og en må selvfølgelig ikke glemme grusomheten de stod bak.

  Hverken nazisme eller sovjetkommunisme kommer igjen her i Europa.

  Disse ideologiene og styreformene har vist seg å være ubrukelig og derav havnet på politikkens skraphaug.

  Nå er det nye farer som truer Europa.

  Samfunnet er i ferd med å bli totalitært og autoritært akkurat slik som kommunismen og nazismen var.

  Demokratiet må vike, osv.

  Vil folk ha det slik?

  Og hvorfor vil norske politikere nekte folket ytringsfrihet?

  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Sensurforbudet-kan-sta-for-fall-7436004.html

Kommentarfeltet er lukket.