Myten om det grønne skiftet

Foto: Berit from Surrey

Skal vi unngå en problematisk global oppvarming, må bruken av fossil energi reduseres. Men debatten om det grønne skiftet handler stort sett om helt andre ting.

Odd Handegård
Om Odd Handegård (2 artikler)
Odd Handegård har magistergrad i statsvitenskap. Han har vært politisk aktiv i SF og i tidsskriftet Orientering. Handegård var tidligere direktør ved Norges fiskerihøgskole.

Lufta er i ferd med å gå ut av klimaballongen. Et nesten enstemmig Storting ønsker å hente opp det meste av de norske oljeressursene – med de konsekvenser det får i form av alvorlige klimagassutslipp. Ettersom det ikke er særlig aktuelt, verken i Norge eller verden, å redusere produksjonen av fossil energi, handler klimadebatten ikke lenger om klima, men om massiv symbolpolitikk, kombinert med enkelte fornuftige miljøtiltak, som kollektivtrafikk, sykkelveier og sortering av søppel, det vil si om en serie spørsmål som bare tilsynelatende handler om det globale klimaet.

Symbolpolitikk

Her er et par eksempler på velkjente symbolsaker:

 • Vedtaket om å elektrifisere norsk sokkel fører ikke til mindre utslipp av klimagasser – bare til at den gassen som i dag driver turbinene på plattformene vil bli eksportert sammen med vår øvrige olje og gass og brukt et annet sted i verden. Resultat: Sløsing med milliarder og med verdifull vannkraft. Ingen positiv klimaeffekt. Et forslag om å skrinlegge Sverdrup-feltet kunne naturligvis hatt en viss betydning dersom forutsetningen hadde vært at andre olje- og kullnasjoner hadde redusert sin fossilproduksjon tilsvarende. Men et slikt forslag foreligger ikke og vil naturligvis være uakseptabelt for Saudi-Arabia, Kina, Russland, USA, Polen, Tyskland, Iran, og Australia. Norges årlige fossileksport er bare på omlag 2000 TWh olje/gass, altså en middels dråpe i det globale oljehavet på 150.000 TWh, og som lett vil kunne kompenseres ved økt produksjon et annet sted.
 • Det samme gjelder el-biler og sanering av norske oljefyrer – det vi sparer av fossil energi i Norge, vil bli eksportert, og utslippene havner i Europa. El-bilene har naturligvis sine fordeler, men klimamessig er de bare ubetydelig bedre enn nye bensinbiler, ettersom det brukes mer fossil energi å produsere en el-bil (blant annet pga. batteriene) og fordi en el-bil produserer like mye veistøv og like lange bilkøer som en vanlig bil. Symboltiltakene vil kun flytte utslippene fra det lokale, lille norske klimagassregnskapet, over til det globale klimaregnskapet. Og da har man oppnådd omtrent ingenting. I EU, Kina og USA vil el-bilene i stor grad gå på elektrisitet laget av kull, olje og særlig gass.

Det grønne skiftet

Men det minst gjennomtenkte klimaforslaget er importert fra Tyskland av Venstre, Miljøpartiet de Grønne (MDG) og SV, nemlig slagordet ”Det grønne skiftet” (Energiewende) – som etter hvert er blitt en del også av de øvrige partienes retorikk. Det grønne skiftet skal blant annet erstatte bruken av fossil energi med fornybar energi (litt solkraft og vindkraft).

Men i all verden, har det ikke gått opp for partiene at Norge allerede er et av de få grønne hjørner i verden med forholdsvis små klimagassutslipp? Og at vi allerede har den fornybare energien som trengs for å fjerne de utslippene vi kan gjøre noe med, fra industri og transportsektor (hvis myndighetene vil).

Solkraft – eksport av paneler

Solkraft har naturligvis ei framtid mange steder, men ikke i Norge, som bør konsentrere seg om produksjon og eksport av solcellepaneler der vi har unike fortrinn (nemlig de råstoffene og den reine energien som trengs). Og hvorfor bør Norge droppe vindkrafta? Jo, dels fordi Norge som kjent allerede har rikelig med fornybar energi og lett kan skaffe mer om nødvendig, gjennom blant annet energieffektivisering, ved å droppe elektrifiseringen av sokkelen og ved å bruke vårt overskudd på vannkraft i Norge. Men dels også fordi den norske vindkrafta, særlig havvind, er et så ufattelig tapsprosjekt at store subsidier og forbrukeravgifter kun klarer å holde næringen i kunstig koma – før den ender på den økonomiske skraphaugen.

Og når klimapartiene dessuten prøver å innbille sine velgere at havvindprosjektene skal skaffe arbeid til ganske mange av dem som etter hvert blir ledige i oljesektoren, da er det dessverre et uttrykk for en alvorlig svikt i den politiske dømmekraften. Ifølge klimapartiene skal den norske velferdsstaten heretter – på mystisk vis – finansieres av arbeidsplasser som det ikke er mulig å tjene penger på. Det blir litt av en ”velferdsstat”.

Bør rike Norge gå foran?

Forestillingen blant mange på venstresida om at Norge bør droppe utbyggingen blant annet på Sverdrup-feltet i Nordsjøen, blir ofte begrunnet med at Norge har tjent seg så søkkrik på å slippe ut klimagasser at vi nå bør bruke mye av fortjenesten på å rydde opp etter oss. Men det eneste som er spesielt med Norge i forhold til andre rike land, er at vi har samlet en stor del av de akkumulerte oljeinntektene i et pensjonsfond som etter hvert er blitt stort. Andre land har opp gjennom hundreårene hatt en tilsvarende verdiskapning, men de har i større grad privatisert inntektene – en stor del av de enorme verdiene befinner seg på nokså skjulte kontoer. Norge fulgte som kjent ikke Carl I. Hagens råd i 1975 om å selge hele oljeformuen til private oljeselskaper for 10 milliarder. Mens Norges verdiskapning i stor grad er offentlig og synlig for alle, er andre lands verdiskapning godt kamuflert, ofte i skatteparadiser. Men skal Norge ”straffes” av den grunn?

Ikke klima, men energipolitikk

Heller ikke en ensidig norsk beslutning om å la Sverdrup-feltet bli liggende urørt vil redusere de globale klimagassutslippene i merkbar grad. Konsekvensene blir i stedet at norsk energi underordnes en misforstått ”grønn” klimapolitikk og en pompøs bløff om at Norge skal bli et ”batteri” for Europa. Dersom det norske overskuddet av fornybar kraft skulle bli fordoblet eller tredoblet (til 30-50 TWh) gjennom en skog av subsidierte vindmøller i norske kyst- og fjellkommuner og på norske fiskebanker, vil kravet om enda flere overdimensjonerte eksportkabler til totalt flere hundre milliarder (når vi inkluderer all infrastruktur) komme – ikke for at Norge skal tjene ærlige penger på krafteksport, men for å integrere norsk kraftproduksjon i EUs energisystem. Tyskland trenger egentlig ikke norsk vannkraft, men ser de politiske fordelene for EU om markedet slippes fritt også i fornybarsektoren, slik at også norsk vannkraft på sikt kan bli en del av EUs liberaliserte, frie flyt av varer og tjenester.

Hvem skal betale?

Når norsk kontroll over energisektoren glipper, vil strømprisen til norske forbrukere og til norsk kraftkrevende industri bli fordoblet (eller mer), med import av europeiske strømpriser. Stortinget har også vedtatt at nye vindmøller og strømkabler et stykke på vei skal finansieres av norske husstander (økte avgifter og økt strømpris). I tillegg er det annonsert at det kan bli umulig å opprettholde lave kraftpriser til norsk industri når norsk fornybar energi blir integrert i EUs kraftomsetning. Her er det også viktig å være klar over at økte norske CO2-avgifter vil miste sin betydning når prisen på vannkraft automatisk vil øke tilsvarende.

Planen er altså at norske forbrukere skal betale en så saftig overpris på (fornybar) kraft at det kan bli ”lønnsomt” for kraftbransjen å eksportere mye mer enn det overskuddet vi har av fornybar energi. Den planlagte kapasiteten på de nye eksportkablene til EU blir omlag halvparten av vår årlige produksjon av vannkraft. Norge vil derfor få et underskudd på vannkraft utpå 2020-tallet, og vil måtte kompensere for den unødvendige eksporten ved import av fossil energi fra EU (norske el-biler vil om 10 år i stor grad og i realiteten være fossilbiler). Norske forbrukere er altså dømt til å tape på eksporten av fornybar energi. I stedet for eksport av kraft, bør Norge i enda større grad eksportere el-baserte produkter også fra de arbeidsplassene som skal erstatte de som forvinner i oljeindustrien. Mulighetene er mange.

Norsk energioverskudd – promiller av EUs behov

Det er ikke bare slik at ensidige norske klimatiltak er praktisk talt uten betydning for de globale CO2-utslippene, det er også slik at den norske fornybarsektoren – tross et visst overskudd – produserer så lite energi (årlig ca. 140 TWh) at uansett hvor mange milliarder vi kaster bort på ulønnsom vindkraft og kabler, vil norsk energisektor kun utgjøre en brøkdel av behovet for energi i EU. Bruken av primærenergi er nå på vel 20.000 TWh i EU og 150.000 TWh globalt (det meste fossil energi). Oljeselskapenes energiprognoser for 2050 er nesten 250.000 TWh (også da mest fossil energi). Om Norge hadde eksportert alt landet har av fornybar kraft, ville det bare ha dekket promiller av det antatte behovet.

Altså: Hvor mye skal vi sløse bort av neste generasjons pensjonspenger og hvor mye skal vi rasere av norsk natur – til ingen nytte? Og skal vi forkludre tradisjonell norsk energipolitikk for å realisere en del av klimapartienes groveste villfarelser?

Også Høyre, Frp og Ap er blitt grønne

Norge kan altså ikke leve av fiktive ”inntekter” fra store underskuddsbedrifter. Folk flest forstår dette, men på Stortinget lever mytene om vindkraft sitt eget liv. Miljøpartiet de grønne, SV og Venstre fortsetter å innbille hverandre at norsk vindkraft kan bety noe for klimautviklingen i verden, og har fått Ap og Høyre til å skjønne at klimamytene kan bidra til å skape ro om de to partienes offensive oljepolitikk: Ap og Høyre er derfor villige til å sløse bort milliarder på vindkraftutbygging og på elektrifisering av deler av sokkelen. Taperen er klimapartiene og miljøbevegelsen som bare oppnår å gi norsk oljepolitikk en ufortjent legitimitet.

Les også kritikk av forestillingen om teknologi skal løse klimaproblemet: En grønn teknologisk revolusjon kan ikke redde miljøet 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

11 kommentarer på Myten om det grønne skiftet

 1. Man må ikke være for skeptisk til el-biler. I framtiden kan batterier bli produsert på en annen og mer klimavennlig måte enn i dag. Ren luft i byene er bra for både trivsel og folkehelsen. Og en dag vil Norge ikke lenger være selvforsynt med olje. Det er greit at man allerede nå begynner å posisjonere seg for en fremtid uten olje når det gjelder trafikk og samferdsel i Norge. Det er bedre å bruke oljen som råstoff til petrokjemisk industri fremfor å brenne den opp.

  Elektrifisering av sokkelen kan betraktes som å være en ekstremutgave av utenlandskabler. Hvis oljeprisen en dag skulle komme opp i (la oss si) 150 dollar fatet, vil oljebransjen kunne ha råd til å betale en meget høy pris for strøm fra fastlandet (til økt kunstig trykkstøtte og pumping). Dette kan presse opp prisnivået på elektrisk strøm ganske mye i Norge. Vanskelig å si hvor mye, men i Midt-Norge har man en gang tidligere hatt en strømpris på hele 11 kr pr kWh vinterstid.

  • AvatarOdd Handegård // 2015-10-31 kl 11:08 //

   Jeg er naturligvis enig i at el-bilene kan ha sine fordeler, men de bidrar svært lite til å bedre det globale klimaet, og de resulterer i like lange bilkøer som andre biler, og i like mye veistøv og astma.

   Dersom kraftbransjen lykkes med sine forsøk på å flerdoble el-prisen, vil det få konsekvenser for ønsket om å å heve fossilprisen. Nytten av høyere CO2-avgifter vil bli nøytralisert av høyere priser på vannkraft. – Årsaken til de enorme «markedsbaserte» prisene på kraft i Midt-Norge for noen år siden, var at Hydro og regjeringen flyttet mye av alum.produksjonen fra Sogn til Sunndalsøra og elektrifiseringen av sokkelen utenfor Kristiansund. Alt sammen uten å sørge for at det var kraft nok til de to tiltakene.

 2. AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-11-03 kl 15:38 //

  Den virkelige myten om «det grønne skiftet» ligger i den tilsynelatende vrangforestillingen om at det er fossile energikilder som er hovedårsaken til den globale oppvarmingen. Disse er selvsagt ikke ubetydelige og jeg sier ikke at disse ikke må reduseres radikalt, men det virkelige problemet ligger i husdyrhold og agrikultur. 51 % av drivhusgassene kommer fra denne industrien og hvis vi ikke slutter eller begrenser vårt kjøttkonsum (spesielt i vesten) vil vi ikke kunne nå klimamålene innen 2030. Ikke engang om vi gjorde all verdens transport (i lufta, på land og tl sjøs) miljøvennlig. Spiser du kjøtt mer en en gang i måneden er du en del av problemet. Dette er den harde sannheten.

  • AvatarOdd Handegård // 2015-11-04 kl 12:15 //

   Det er mye galt med norsk – og særlig internasjonal –
   landbrukspolitikk. Men om du tror at verdens klimaproblemer blir løst om det
   meste av kjøttkonsumet i verden forsvinner, da blir det nok feil: Den viktigste
   feilen med den norske matproduksjonen
   er at vi importerer store mengder av kraftfor fra bl.a. Brasil (som på sin side
   reduserer mye av egen regnskog for å gi plass til soyaproduksjonen sin). Norge
   burde i stedet for kraftfor bruke enda mer av egen gressproduksjon – det ville
   hjelpe noe.

   Ellers er ikke det norske konsumet av rødt kjøtt
   problematisk helsemessig sett (menn spiser litt for mye og kvinner litt for
   lite rødt kjøtt). Og det er ikke det røde kjøttet som er problemet, men det bearbeidete kjøttet som er tilsatt de
   skadelige stoffene som hos enkelte kan føre til helseproblemer.

   Og det er vel også slik at ville dyr som elg, hjort, rein
   osv. produserer like mye klimagasser (metan) som sau og kyr. Nei, det er nok
   den fossile energien som er problemet, og dermed burde den problemstillingen innlegget
   mitt handler om, fortsatt være hovedpoenget i norsk klimadebatt: Men dessverre
   handler samtlige praktiske tiltak i norsk klimapolitikk om andre tiltak enn å
   gjøre noe med årsaken til klimagassutslippene (den fossile energien). Derfor
   blir det hele kun symbolpolitikk – og vi kan allerede en måned før
   klimakonferansen i Paris konstatere at konferansen blir en like stor fiasko som
   konferansen i København for noen år siden.

   • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-11-05 kl 19:52 //

    Ok, jeg skjønner jeg gjør noe jeg ikke har lov til i innlegget jeg forsøker å poste, men jeg skjønner ikke hva det er jeg gjør galt? Kan en mod forklare meg hva det er som bryter med reglementet så kan jeg gjør de nødvendige forandringer ?

 3. AvatarAksel Rolfsrud // 2015-11-08 kl 20:34 //

  Huff for noe tøv, co2 som menneskene frigjør har absolutt ingenting med med klimaendringer å gjør.

  Faktisk har ikke klimaet endret seg de siste 18 årene:

  https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwivman8jvTIAhUknXIKHV2nC94&url=http%3A%2F%2Fwww.tv2.no%2Fa%2F7010201&usg=AFQjCNGwSr6cfqehw818808b6epHwQcbdA&sig2=dvv2okiFpOL0hCromppWyg

 4. AvatarKetill Jacobsen // 2016-06-10 kl 20:43 //

  Odd Handegård framstår for meg som både reaksjonær og bakstreversk. Hvorfor har Radikal portal tatt inn dette innlegget. Er Radikal Portal redigert?

 5. AvatarJohan Morten Nome // 2016-08-26 kl 13:32 //

  Klimaendringene og fossile energikilder er to vidt forskjellige ting som ikke har noe annet med hverandre å gjøre enn at økt temperatur driver opp CO2-nivået, ikke omvendt. Grønt skifte er nesten blitt et skjellsord fordi det nå betyr at de svakeste gruppene ikke får delta i samfunnet på lik linje med alle andre, det kommer de rett og slett ikke til å ha råd til

 6. Det finnes bare en løsning. Det er å la stadig flere få delta i forbruket av verdens resurser og bli en del av en middelklasseverden, uavhengig av hva slags energi man bruker for å nå målet. Å mobbe folk og verden slik EU og FN gjør i dag fører ingen vei, annet til mer motstand. Da og bare da kan man begynne å konsentrere seg om de virkelig miljøvennlige løsningene. Da vil man også raskere nå en befolkningstopp der antall mennesker i verden vil begynne å gå ned igjen.

  Japan har klart det. De har null innvandring og antall mennesker har gått betydelig ned. I tillegg har antall eldre og levealderen steget hele tiden, og Japan ser ut til å takle det.

  Det verste man gjør er å løse andres problemer gjennom å ta over importere andre staters religioner og andre kulturers befolkning. Da forflytter, forlenger og forverrer man både resursbruken og forlenger økningen av befolkningen i verden før man når toppen.

  Hva gjelder Syria som har blitt medienes og vestens kjæledegge, så tilsvarer de anslåtte tapene av menneskeliv etter ca 5 år krig, bare ca halvparten av antall barn under 5 år som dør av diare i Bangladesh i samme tidsrom. Diare er verdens enkleste sykdom å lege der 100% blir frisk igjen. Ved at barna overlever trenger ikke foreldrene å føde flere barn for å sikre egen alderdom. Så la Syria få krige fra seg uten innblanding, mens man redder liv der de har fred.

 7. AvatarGeir Aaslid // 2016-09-20 kl 15:27 //

  Godt formulert og helt korrekt skrevet, bortsett fra her hvor det skurrer alvorlig i starten: med en referanse til «problematisk global oppvarming»,

  La oss se va FNs klimapanel skriver om dette i sin siste hovedrapport:
  FNs klimapanel (IPCC), 15 år uten oppvarming i IPCCs femte hovedrapport (Assessment Report 5; AR5): WG1AR5, kap 9, side 769 «Box 9.2 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years» https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf
  Og WG1AR5, kap 11, side 1010: «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012;» https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf

  Beklageligvis glemmer klimapanelet å opplyse at den gjenværende oppvarming er mindre enn måleusikkerheten, og de omtalen pasen som en lavere akselerasjon i oppvarmingen, noe som er håpløst uvitenskapelig.

  Og dette med pausen (The hiatus) er også bekreftet her av Ross R. McKitrick i 2014, HAC-Robust Measurement of the Duration of a Trendless Subsample in a Global Climate Time Series hvor han sier «Application of the method shows that there is now a trendless interval of 19 years duration at the end of the HadCRUT4 surface temperature series, and of 16 – 26 years in the lower troposphere. Use of a simple AR1 trend model suggests a shorter hiatus of 14 – 20 years but is likely unreliable.» http://file.scirp.org/pdf/OJS_2014082814175187.pdf

  Konklusjonen blir da at Handegård bekymerer seg over en global oppvarming som ifølge McKitrick opphørte for 20 år siden, og ifølge Klimapanelet noen få år senere.

  I det postfaktuelle samfunn er det muligens for mye forlangt at Handegård undersøker hva solforskningen har å si om den fremtidige klimautviklingen. Sola er tross alt vår eneste energikilde som tilfører energi til atmosfære og hav. Drivhusegassen CO2 er ingen energikilde, og dens faktiske innflytelse på klimaet er ikke entydig dokumentert av klimaforskningen. Tvertimot er opphøret eller pausen i oppvarmingen etter 1996 tilstrekkelg i enhver naturvitenskapelig sammenheng til å falsifisere hypotesen eller dogmet omden menneskeskapte CO2.drevne globale oppvarming..

  Solforskningen har lenge pekt på at vi i dette århundret grunnet lange naturlige trender skal få mindre global oppvarming enn i det forrige århundret. Da utgjorde oppvarmingen ubetydelige 0,5 grader Celsius ifølge James Hansen (etter at feilkilder som urbane varmeøyer var trukket ut)

Kommentarfeltet er lukket.