Når tall er viktigere enn menneskeverd – høyresiden tar pleiepengene og skiller dødssyke barn fra sine foreldre

Bettinas fem år gamle sønn Max.

Kristian Tonning Riise skriver i Aftenposten at det er patetisk at høyresiden blir beskyldt for å angripe de svakeste. Det er vel heller mangel på grunnleggende kompetanse og forståelse fra politikerne som er patetisk i pleiepengedebatten.

Bettina Lindgren
Om Bettina Lindgren (1 artikler)
Bettina Lindgren er administrator i "Endring av pleiepengeordningen NÅ". Mamma til Max på fem år og Heli på fire år som er alvorlig lungesyke, og Ailo på 6 år.

Nok en Høyre-politiker som ikke har forstått noe som helst av problematikken i forbindelse med pleiepengeordningen, som ei heller som forstår seg på enkel samfunnsøkonomi. Det er visst viktigere å henge seg opp i måten man omtaler omleggingen av pleiepengeordningen i stedet for dens alvorlige mangler og konsekvenser! Man kan ikke sette en tidsfrist for når barna skal bli friske slik den nye ordningen gjør.

Det er ikke gitt at det for de alvorligst langtidssyke barna er nok med 2,5-5 år pleiepenger. Når tidskvoten på 1300 dager (5 år) halveres til 2,5 år om begge foreldre må ta ut pleiepenger, slik de ofte må i lengre perioder med de alvorligst syke barna, og tidskvoten er brukt opp – ja, da er det slutt! Man står med null i inntekt. Ingen andre trygdeordninger i Norge fungerer på så måte.

LES OGSÅ om pleiepengeordningen: Du svikter oss Erna!

Hvem definerer livstruende sykdom?
Høyresiden skryter av unntaksregelen som sier man kan få forlenget tidskvoten ved livstruende sykdom, men glemmer konsekvent å nevne at den ikke gjelder ved varig sykdom/skade! Dette gjør at de fleste faller utenfor ordningen likevel fordi selve definisjonen på varig hos NAV er varighet på 2-3 år. Dette unntaket åpner også opp for store vurderingsforskjeller hos NAV, som forøvrig allerede er kjent for i stor grad å utøve skjønn. For hvem skal definere hva livstruende sykdom er? Er det livstruende når 90% blir friske av sykdommen, men man dør om man ikke får riktig behandling? Er det livstruende når barnet må ha oksygen eller annen pustestøtte for å klare og puste, men dette er helt vanlig for sykdomsbildet? Er det livstruende når barnet vil dø uten intravenøs ernæring?

Kristian Tonning Riise (H) mener det er patetisk at Høyre beskyldes for å angripe de svake når de kutter i pleiepengene.

Hva med barna med progredierende sykdom – de som skal dø? De kan vi være enige om at har en livstruende sykdom – døden er jo eneste utvei – men fordi sykdommen er varig så er ikke foreldrene kvalifisert til pleiepenger!

Denne unntaksregelen betyr altså at hvis barna med varig sykdom ikke skynder seg å bli mirakuløst friske eller rekker å dø innen fristen, så må de klare seg uten pleie fra foreldrene, både hjemme og på intensiven eller i siste fase av livet fordi dere mener «det skal lønne seg å jobbe» og dermed fratar foreldrene all inntekt! Hvor uetisk og krenkende er ikke det?

LES OGSÅ: Regjeringens kutt i pleiepengeordningen: Rått brutalt og grunnlovsstridig

Enten vet ikke Høyre hva de gjøre eller så lyver de
Nå til dette inntektskuttet ned til 66% som dere mener er både logisk og rettferdig. Under Stortingets spørretime sa Erna at ingen foreldre rammes før om ett år, men dette er enten løgn eller så vet heller ikke Erna hva dere har vedtatt!

Allerede nå den 1. oktober 2017 ble de første foreldrene rammet. Det er foreldrene til utviklingshemmede over 18 år. Disse myndige barna har en mental alder, funksjon og samme behov som et barn under fem år, men igjen viser høyresiden at også her er tall viktigere enn menneskeverd. Ikke bare har de mistet inntekten sin, men også hjelpestønaden som dere mener skal kompensere for inntektstap faller automatisk ned til sats 1 (kr. 1202,-) den dagen de fyller 18 år.

Allerede i april 2018 reduseres totalinntekten for de familiene hvor begge foreldrene tar ut pleiepenger samtidig til 66%, altså ikke om ett år som Erna påstår.

Foreldre til alvorlig syke barn har allerede høyere utgifter enn normalen på grunn av store utgifter til medisinsk utstyr og medisiner som ikke dekkes av trygden. Dette kuttet vil få dramatiske økonomiske konsekvenser både når én og to inntekter reduseres. Enslige forsørgere rammes spesielt hardt. Ofte er det foreldre i etablererfasen som rammes og da blir det ekstra tøft. Barnet vil ikke bli friskere av at foreldrene får dårlig råd, foreldrene vil ikke motiveres ut i arbeid av å få dårlig råd og hverken bokostnader, kostnader til livsopphold eller medisinske kostnader vil reduseres tilsvarende – selv om foreldrene fortsetter å gjøre en arbeidsinnsats tilsvarende tre sykepleierårsverk i døgnet!

LES OGSÅ: En regjering i de priviligertes tjeneste

Pleiepenger er ikke inaktivitet
Regjeringen sidestiller pleiepenger med andre trygdeordninger som sykepenger, dagpenger, AAP og uføretrygd som alle er trygdeordninger hvor man får erstattet inntekt som følge av ufrivillig helse- eller markedsbetinget inaktivitet, men det blir helt feil og svært urimelig. Pleiepenger er ikke inaktivitet!

Man bytter ut sin vanlige jobb med en jobb som pleier for sitt alvorlig syke barn. Man er «på jobb» 24 timer i døgnet året rundt. Her er ingen kvelds-, natt-, helge-, eller overtidstillegg, og heller ikke ferie.

Pleiepenger forutsetter at man utfører pleie, altså et arbeid, og gjør man ikke det får man heller ikke penger. Slike tunge krav stilles ikke til de andre trydgeordningene!

Ei heller finnes det muligheter for å opparbeide seg ny rett til pleiepenger slik man kan med sykepenger eller mulighet for å «søke barnet en ny helse» slik de på dagpenger kan søke seg ny jobb. Det finnes heller ingen mulighet for å søke uførepensjon til barnet slik det er muligheter for etter noen år med AAP.

NAV overprøver spesialistleger
Regjeringen henviser også stadig til andre stønadsordninger som hjelpestønad og omsorgslønn (nå omsorgsstønad) hos kommunen når pleiepengene tar slutt.
Visste dere at det finnes foreldre som mottar omsorgsstønad fra kommunene med timelønn så lav som 60 kroner FØR skatt?
Vet dere om noen andre arbeidstakere i Norges land (som ikke jobber svart) med lignende brutto timelønn?
Visste dere at søknad om hjelpestønad vurderes av NAV, som jeg allerede har nevnt er eksperter på å utøve skjønn, og at svært mange opplever at NAV overpøver spesialistlegers vurderinger og får lavere sats enn pleiebehovet til barnet tilsier?

Kommunal omsorgsstønad og hjelpestønad fra NAV vil aldri være i næheten av å kunne kompensere for innteksttapet.
Per i dag finnes det altså ingen ordninger som ivaretar eller trygger økonomien til foreldre med alvorlige syke barn på en forsvarlig og verdig måte, annet enn pleiepengeordningen – hvor nå også denne tryggheten dessverre faller bort etterhvert!

Merutgifter faller på staten og helsevesenet
Hva med de enorme kostnadene staten vil få om disse barna skal ivaretas av det offentlige slik Erna vil?
Ett årsverk for en sykepleier koster staten 800.000 kr.
Et alvorlig sykt barn vil kreve minimum tre årsverk pr. døgn.

La meg orientere dere litt:

– 50 barn med behov for én sykepleier til enhver tid vil koste staten 120 millioner kroner i året.
– Betaler staten foreldrene 100% pleiepenger i stedet vil det utgjøre ca. 24 millioner kroner.
– Mange barn krever derimot både to eller flere sykepleiere til en hver tid (en jobb foreldre gjør alene) og da vil kostnadene for staten dobles!
– 400 barn med behov for én sykepleier til en hver tid vil koste staten nesten 1 milliard kroner i året.
– Betaler staten foreldrene 100% pleiepenger i stedet vil det utgjøre 190 millioner.

Forskjellene er enorme!!!

Tonning Riises «bærekraft»
Kristian Tonning Riise skriver i kommentarfeltet som svar på debattinnlegget i Aftenposten:
«Jeg er åpen for å se på justeringer, men en ordning med pleiepenger på 100% av lønnsinntekt i uoverskuelig tid vil ikke være bærekraftig.»
og
«Til alle som mener at denne ordningen slår så skjevt ut, hva med å foreslå en alternativ inndekning?»

Da stiller jeg følgende spørsmål og gir samtidig et svar;

Hva vil være bærekraftig da?
Skal staten punge ut minimum 120 millioner kroner i året for de anslagsvis 50 alvorligst langtidssyke barna dette gjelder (jeg presiserer, de er få) eller betale foreldrene de 23,8 millionene for riktig og sikrere pleie? For det er faktisk forsket på at barn som pleies av det offentlige langt oftere opplever akutte forverringer og forblir lengre på sykehus enn barn som pleies av foreldrene. Gjennomsnittskostnaden for 1 døgn på sykehus er 40.000 kroner.

Dette sparer vi staten for HVER ENESTE DAG fordi vi har spisskompetanse på våre barn, har etablert egne intensivavdelinger i hjemmene våre og behandler barna hjemme så langt det lar seg gjøre.

Kostnadene for å ruste opp sykehusene med betydelig større antall sykepleiere til å ta i mot alle disse barna som ikke lenger får ha foreldrene som pleiere vil også måtte legges til som utgiftspost da det per i dag ikke er bemanning for 1:1 sykepleier på sykehusene. Det er nemlig i budsjettene i dag lagt opp til at en forelder er til stede hele tiden under barns sykehusopphold.

Hvordan løser høyresiden dette?

Strid med grunnlov og menneskerettigheter
Mitt svar til alternativ inndekning er at inndekningen gjør seg selv! Man trenger hverken være politiker eller siviløkonom for forstå dette.
Dette er samfunnsøkonomi med evne til å tenke både kort- og langsiktig.

Ved å videreføre 100% pleiepenger uten tidsbegrensning sparer staten uhorvelige summer hvert år på at staten ikke må betale sykepleiere for å ta seg av pleien til disse barna, samt at man unngår en drastisk økning i sykehusinnleggelser fordi det offentlige pleier barna. For ikke å snakke om sykemeldinger til foreldre i økonomisk ruin og erstatningskravene dere vil få når barna dør under kommunal omsorg – ja, det skjer faktisk og dødstallene vil stige hvis det offentlige skal ta over pleien. Så ille er det!

Det nye vedtaket tar heller ikke hensyn til barnets beste. Det er det verste med hele ordningen! Den strider mot både norsk grunnlov og FNs barnekonvensjon.

En høyreside blottet for innsikt
«Doblingen blir glemt i debatten», skriver Kristian Tonning Riise i debattinnlegget sitt. Hva er det han og resten av høyresiden ikke forstår?

Denne debatten handler ikke om de positive endringene i det hele tatt!

Den handler om at flere av endringene slår så uheldig ut at det vil få katastrofale konsekvenser for de få det gjelder. Kan dere prøve å gjennomføre én diskusjon i denne debatten uten å skryte uhemmet åtte ganger i samme tale over de positive endringene som vi ikke klager på? At Kristian, Erna og de andre regjeringspolitikerne ikke evner å se hvor ille den nye pleiepengeordningen vil slå ut er for meg helt hinsides.

Det eneste dere beviser igjen og igjen er at dere er blottet for innsikt når det kommer til hva denne debatten faktisk handler om.
Det er det patetiske ved dette.

Bettina Lindgren, admin i «Endring av pleiepengeordningen NÅ».
Mamma til Max 5 år og Heli 4 år som er alvorlig lungesyke, og Ailo på 6 år.
På vegne av alle foreldre med alvorlig syke barn.

Teksten ble refusert av Aftenposten

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Når tall er viktigere enn menneskeverd – høyresiden tar pleiepengene og skiller dødssyke barn fra sine foreldre

  1. AvatarArne-Sverre Vassbotn // 2017-10-24 kl 16:42 //

    Flott skrevet, Bettina <3 Høyre er ikkje i takt med folk flest, det viser Erna og andres oppførsel ganske tydelig…

    Pleiepenger var også foreldres vern mot oppsigelse. Ved sykmelding kan man sies opp etter ett år, mens ved pleiepenger er man beskyttet så lenge barnet har behov for pleien. Da følge det også rettigheter for arbeidsgiver som kan hente inn vikar i perioden.

Kommentarfeltet er lukket.