La fjella leve! Sørsamisk kamp mot vindmøller i beiteområde

La fjella leve! Søndag markerte over hundre personer sin motstand mot TrønderEnergis planlagte vindmølleanlegg på Stokkfjellet i Selbu kommune. Foto Ingrid Fadnes

Søndag samlet den sørsamiske reindrifta både politiske partier, miljøvernere og andre støttespillere til markering mot nok et stort vindkraftprosjekt i sørsamisk reinbeiteområde.  

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Astrid Fadnes (tekst) og Ingrid Fadnes (tekst og foto)

Det handler ikke bare om reinen, men hele det samiske livsgrunnlaget, kulturen vår, tradisjonene, naturen og det økologiske systemet. Unni Fjellheim, sørsame og leder for reinbeitedistriktet Gåebrien Sijte, peker utover det høstfargede fjellet. En full buss har blitt med opp på Stokkfjellet i Selbu kommune i Sør-Trøndelag for å befare området hvor det planlegges en ny vindmøllepark. Reinbeitedistriktene ligger ikke direkte innenfor det planlagte anleggsområdet, men reinen har brukt området til beite og kalving gjennom århundrer. Reineierne mener en vindturbinpark i dette område vil påvirke reindrifta negativt, og at dette også vil berøre den samiske kulturen som er nært knyttet til den tradisjonelle næringa.

LES OGSÅ: Vindmøller truer sørsamisk kultur

”Fordelen større enn ulempene”
Det var i 2014 at Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) gav konsesjon til kraftselskapet TrønderEnergi Kraft til å bygge og drive Stokkfjellet vindkraftverk. NVE mottok til sammen sju klager på vedtaket, fra blant andre hytteiere, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, friluftsinteresser og de to berørte reinbeitedistriktene Gåebrien og Saanti sijte. Professor Per Olav Tjelflaat ved NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk, ba om tilbaketrekning av konsesjonen av hensyn til naturen og at andre kraftkilder vil gjøre vindkraft overflødig. Han mener naturinngrepene er irreversible, selv om vindmøllene blir demontert når konsesjonsperioden er over.

Unni Fjellheim er leder for reinbeitedistriktet Gåebrien sijte og initiativtaker til markeringen mot vindkraftutbygging på Stokkfjellet. Foto Ingrid Fadnes.

NVE avviste alle klagene og vurderte de samlede fordelene ved anlegget større enn ulempene tiltaket medfører. Nå ligger klagesaken hos Olje- og Energidepartementet (OED). Ulike politiske partier, Sametinget og reindrifta står nå samlet i kravet om at OED trekker konsesjonen for Stokkfjellet tilbake.

LES OGSÅ: De kaller oss ekstremister

Reindrifta under press
”Miljøpartiet mener et økologisk og kulturelt mangfold henger sammen. Vi er ikke imot vindkraft, men mot kraftutbygging i inngrepsfri natur og kulturelt verneverdige områder”,  Jan Bojer Vindheim fra MDG var en av appellantene under markeringen på Stokkfjellet søndag. Flere politiske partier som Rødt, Sosialistisk Venstreparti (SV), Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)  og Norske Samers Riksforbund (NSR) erklærte sin støtte til den samiske reindriftsnæringen. Det gjorde også interesseorganisasjonene Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) med tilhørende lokallag og den sørsamiske menigheten Saemien Åålmege. Over hundre personer hadde møtt opp til appeller, musikalske innslag og en støtte-seremoni utført av urfolk fra Colombia og Guatemala som er på solidaritetsbrigade i Norge med Latin-Amerikagruppene (LAG).

Det er imidlertid ikke første gang den sørsamiske reindrifta må kjempe i politiske og juridiske systemer for å bevare sin næring, kultur og livsgrunnlag. Plakatene og slagordene: ”Baajh vaeride årrodh!”, ”La fjella leve!”, har blitt skrevet og ropt i forbindelse med flere lignende utbyggingssaker. Reindriftas arealer i sørsamisk område er under sterkt press fra flere hold, og nå er det vindkraft som er i vinden. I Kalvvatnan i Bindal kommune i Nordland vant en allianse mellom samer og naturvernere fram da deres klage til OED om store konsekvenser for reindrifta ble tatt til følge i 2016.

OED slo fast at summen av alle inngrepene i forbindelse med vindmølleparken ville bli for store til at reindrifta kunne overleve. Dette er i strid med retten til å utøve sin egen kultur som er nedfelt i menneskerettighetsloven, og på bakgrunn av dette omgjorde departementet vedtaket. På Storheia i Fosen derimot, midt i kjernen av reinbeiteområde til distriktet Åarjel-Fovsen Njaarke, har anleggsarbeidet allerede satt i gang byggingen av det som skal bli Nord-Europas største landbaserte vindkraftverk. Dette til tross for at saken ennå ikke er avgjort i rettssystemet.

LES OGSÅ: En ung reineier og samefolkets 100 år lange kamp mot staten

Kampen fortsetter
Fjellheim finner kraften til å kjempe videre ved tanken på sine egne barn og barnebarn,

Det er ikke bare vår rett, men vår plikt til å kjempe for å bevare vår egen kultur så den kan bæres videre, framhever Fjellheim mens banneret med påskriften “La fjellet leve!” rulles ut i lyngen og holdes oppe av de oppmøtte støttespillerne. Dette er ikke en protest mot fornybar energi, men en kamp for å bevare reindrifta og uberørt natur.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på La fjella leve! Sørsamisk kamp mot vindmøller i beiteområde

  1. AvatarPowerslave // 2017-09-19 kl 14:11 //

    Bildet er ikke tatt på Stokkfjellet, men på Hersjøkjølen, en mil unna på den andre siden av dalføret.

Kommentarfeltet er lukket.