Somaliere føler seg ydmyket og mistenkeliggjort av NAV. Får ikke nødvendig hjelp for å komme i arbeid

Foto: Harald Groven

En ny forskningsrapport viser at norsk-somaliere føler seg dårlig behandlet av NAV.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

FAFO-rapporten, som ble lagt fram tidligere denne måneden, viser at somalierne som er i kontakt med NAV-systemet føler seg misforståtte og til dels ydmyket i kontakten med det offentlige. I rapporten har forskerne Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin snakket med både somaliere og NAV -ansatte om deres erfaringer med møtene mellom de to gruppene.
— Det virker som det er en stort sprik i hva denne gruppen trenger for å komme seg inn på arbeidsmarkedet og hva NAV kan tilby, sier Horgen Friberg til Radikal Portal.

Glemmer utdanning
Han sier en av problemene, som skaper stor misnøye blant de somaliske brukerne, er at man i NAV-systemet ofte glemmer hvor viktig det norske utdanningsløpet er for å skaffe seg jobb.
— Det en kan se er at NAV ofte undervurderer hva en persons utdanning har å si for å skaffe seg jobb. Dette henger tett sammen med at systemene og programmene en har for å få folk ut i arbeid stort sett er laget på grunnlag av erfaringer med norske brukere og dermed ikke er laget for å passe  til brukergrupper med helt andre behov, påpeker han.
Denne skjevheten gjør også ofte at somalierne ikke får tilbud om den hjelpen de har behov for når det gjelder å komme seg ut på det virkelige arbeidsmarkedet.

— De aller fleste vi har snakket med er veldig motiverte for å komme seg ut i jobb, men føler at de ikke blir gitt det tilbudet de føler de trenger for å oppnå dette målet. Somalierne selv har behov for grunnleggende utdanningskompetanse som grunn- og videregående skole, mens alt NAV kan tilby dem er AMO-kurs og praksisplasser, påpeker Horgen Friberg.
I tillegg til dette har det stadig kommet innstramminger i hva NAV, under dagens program, har mulighet til å tilby sine klienter når det gjelder utdannings- og kompetansehevende tilbud.

Vanskelig kommunikasjon
I tillegg til følelsen av å ikke bli tilbudt det man trenger viser undersøkelsen at somalierne ofte føler seg både dårlig og urettferdig behandlet av saksbehandlerne hos NAV. En av de store problemene her, er i følge rapporten, grunnleggende kommunikasjonsproblemer som ofte utløser misforståelser og frustrasjon blant de somaliske brukerne.
– Spesielt  i Oslo ser vi at det er et stort trykk på tolketjenesten og ofte en mangel på tolker. Dette gjør at man kan oppleve at kommunikasjonen mellom klienter og NAV-personell kan bli en stor utfordring, forteller han.

Misnøye med tiltak
Rapporten beretter også om somaliere som føler at de ikke får det tilbudet de ønsker gjennom NAV for å kunne delta i det norske arbeidsmarkedet. Mens de selv ønsker seg kvalifisering gjennom grunn- eller videregående skole eller konkrete kurs og sertifiseringer som kan gi formell yrkeskompetanse, føler man NAV tilbyr kurs en mener er lite egnet for å skaffe noen skikkelig yrkeskompetanse.

– De aller fleste vi snakket med mener deres ønsker om å få en økt yrkeskompetanse aldri ble fulgt opp. De føler at de kurs og tiltak de har vært innom på ingen måte har vært med på å forbedre deres mulighet til å få et innpass på det norske arbeidsmarkedet, forklarer Horgen Friberg.

Ikke minst ser somalierne på ordningen med praksisplasser i arbeidslivet som lite tilfredsstillende.
Tilbakemeldingen fra de som har hatt praksisplasser er at de gjennom dette føler seg mer eller utnyttet da man ikke har muligheten til ansettelse etter endt praksisperiode.

Føler seg ydmyket
Somalierne i rapporten meddeler også at de jevnt over føler seg både ydmyket og mistenkeliggjort av saksbehandlerne i NAV-systemet.
– Den gjennomgående trenden i undersøkelsen viser at følelsen av det å bli mistenkeliggjort og nedvurdert som person var det største problemet de somaliske deltagerne hadde i forhold til NAV. Mange føler seg rett og slett ydmyket i møtet med NAV og dette har nok med å gjøre at de blir værende i det samme systemet i år etter år uten noen mulighet til å komme seg ut av dette, samtidig som man føler at alle «pekefingre» og krav fra NAV også er med på å øke følelsen av at man blir ydmyket av systemet, understreker Fafoforskeren.

Somalierne er i dag den innvandrergruppen som er dårligst representert på det norske arbeidsmarkedet. Statistikk fra NAV og Statistisk Sentralbyrå viser at bare 28 prosent av den voksne befolkningen er ute på arbeidsmarkedet og her har de gjerne dårlig betalte jobber, deltidsstillinger eller midlertidige ansettelser.

– Må finne bedre løsninger
Etter å ha satt seg inn i rapporten innrømmer tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud, at forholdet mellom NAV og deres somaliske klienter kanskje ikke er helt optimal. Han lover nå å gjøre det han kan for at dette skal bedres i framtiden.
– Denne rapporten gir oss nyttige kunnskaper om hvorfor samhandlingen ofte oppleves vanskelig fra begge sider og rapporten viser hvor viktig det nå er å finne bedre løsninger på de problemene som tas opp i rapporten understreker han.
Han påpeker dog at alle ønsker neppe vil bli oppfylt og understreker at ikke alt man ønsker en endring på ligger innenfor NAVs kompetanseområde.

– Vi er enige i at det må mer grunnleggende opplæring og språkundervisning til i arbeidsmarkedstiltakene enn det regelverket tillater i dag. Dette er derimot noe politikerne må vedta og ikke noe NAV kan endre over natta, påpeker Gudbjørgsrud.
Han ser dog at det også innad i egen organisasjon finnes et forbedringspotensiale i forhold til hvordan man møter krevende brukergrupper.
– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre tjenester og ikke minst er vi opptatt av at våre veiledere og saksbehandlere skal få styrket sin flerkulturelle kompetanse i forhold til hva den er i dag, avslutter han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

5 kommentarer på Somaliere føler seg ydmyket og mistenkeliggjort av NAV. Får ikke nødvendig hjelp for å komme i arbeid

 1. Det gjelder ikke bare somaliere. NAV sine arbeidsmarkedstiltak ble skapt på 1970-tallet og lite har forandret seg på dette området til tross for at samfunnet har det.

 2. Jeg stakk innom både NAV og skatteetaten en dag forholdsvis nylig, og der var det fullt av somaliere. Hvis Somalierne opplever seg som diskriminert av NAV – hvorfor kan de ikke leve uten?

 3. Oslo Arbeiderpartis program 2007- 2011 (utdrag)

  8. Ny start

  «Flere steder har det vært prøvd ut å hjelpe arbeidsledige til å starte sine egne arbeidsplasser.

  Arbeiderpartiet
  vil prøve ut kontor- og arbeidsfelleskap for arbeidsledige der de kan
  lære å starte egen bedrift mens de mottar støtte.

  9. Arbeid og språkopplæring sammen

  Det er nødvendig med arbeidsmarkedstiltak der norskopplæring er en del av tiltaket.

  Det er viktig med rask og god kvalifisering av dem som nylig har kommet til byen fra andre land.

  Samtidig
  er det viktig å gi en ny sjanse til dem som av en eller annen grunn
  ikke ennå har lært nok norsk til å delta i arbeidslivet.

  10. Karrieresenter

  Innvandrere
  har ofte vansker på arbeidsmarkedet og får lite igjen for kompetanse de
  har fått andre steder enn i det norske utdanningssystemet.

  Byen har ikke råd til å sløse bort disse ressursene.

  Vi vil opprette et karrieresenter som bistår med arbeidsformidling, godkjenning og kvalifisering»

  http://bit.ly/15wlB47

  ARBEIDSDEPARTEMENTET Plan, 05.10.2007

  Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen – styrket innsats 2008. Mål for inkludering

  Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2007-2008) – Statsbudsjettet 2008

  http://bit.ly/1eBh5HL

  Hva som i realiteten har tatt plass:

  04.12.2009: Legger ned integreringsprosjekt:

  Prosjektet
  “Velkommen til fellesskapet” som skal integrere innvandrere og
  sosialklienter, mister nå støtten fra NAV og risikerer å bli lagt ned.
  http://bit.ly/17faHkG

  21.04.2010 – Står uten penger til tiltak for sosialklienter

  «De
  nye NAV-avdelingene som etableres i Gamle Oslo, på Grünerløkka og
  Nordstrand i år, får ikke statlige penger til det såkalte
  Kvalifiseringsprogrammet som bydels-avdelingene er lovpålagt å drive.

  Det
  er snakk om tiltak for å hjelpe spesielt sosialklienter som har gått
  lenge uten jobb ut i jobb. Det omfatter alt fra språkopplæring til ulike
  arbeids-kurs og arbeidstrening»
  http://bit.ly/1b2d4fJ

  11.01.2011: Innvandrere etter 25 år i landet: Halvparten på trygd
  http://bit.ly/h2P0ce

  12.01.2011 – Oslo kutter norskkurs
  http://bit.ly/dPr0Oh

  30.08.2012: Innvandrere mistet retten til utdanning

  «Flere
  hundre innvandrere i Oslo kan ha mistet retten til videregående for
  voksne etter at Oslo kommune i fjor begynte å bruke opplæringsloven på
  en mer restriktiv måte.»
  http://www.utrop.no/22388

  02.09.2013 – Kutter i særskilt norskopplæring: – Elevene rammes

  «Stadig
  flere ferske Bærums-borgere forstår ikke norsk når de flytter hit.
  Samtidig synker andelen elever som får særskilt opplæring i norsk (…)

  Når
  kommunen søker etter filippinske helsearbeidere, bør det ikke komme som
  en overraskelse at familien og barna deres kommer hit også, sier
  Grindhaug, som har elever fra 19 ulike land.»
  http://bit.ly/17OtHbz

  19.02.2008: Slakter Aps innvandringspolitikk

  «De
  utviser godt integrerte mennesker med kunnskap vi trenger og som er
  ønsket i lokalsamfunnene, sier Jerad og viser blant annet til russiske
  Nadejda Sokolova, forsker ved NTNU som nylig ble kastet ut av landet og
  dro videre til forskerjobb i Canada.»
  http://bit.ly/18fWJjG

  Meningsløst

  Resultatene i den kvantitative undersøkelsen kan oppsummeres i uttalelsen fra somalier som har vært i Nav-klemma i flere år:

  «Skal jeg være ærlig, så er det helt ubegripelig for meg at Nav holder på med det her, at politikerne har bestemt det sånn.»

  http://bit.ly/ZrUD0n

  Men det er feil!

  Det er ingen politikere som har «bestemt det sånn»!

  Festtalene
  sier nemlig noe helt annet, og politikerene skylder tvert imot på Nav
  selv, når de begår både denne og annen type forvaltningskriminalitet:

  Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?

  SPILLET FOR GALLERIET:

  http://bit.ly/1gbHFbU

  http://bit.ly/1kG8kBi

  16.12.2009: NAV-reformen fungerer ikke

  «Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.

  Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om.

  Høybråten mener det er et brudd med Stortingets intensjoner når Nav-brukerne ikke har fått et bedre tilbud (…)

  Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV.

  Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»

  http://www.tv2.no/a/3064823

  28.05.2013 – Vi må spørre oss selv hvorfor vi ikke har lykkes

  Havner du i Nav-systemet, finnes det 50 ulike tiltak du kan bli satt i.

  Selv Nav-ansatte sliter med å finne frem i tiltaksjungelen.

  Her
  er kortversjonen av hvordan det gikk med 132.000 mennesker som havnet i
  Nav, enten fordi de mistet jobben, ble syke eller gikk på sosialhjelp,
  ifølge en rapport fra Frischsenteret: (…)

  http://bit.ly/1vKBv9l

  13.05.2014 – Flere på trygd og færre i jobb etter Nav-reformen

  To
  nye rapporter konkluderer med at Nav-reformen som ble innført i 2006,
  ikke har hatt noen positiv effekt. Ifølge begge rapportene gjorde
  reformen vondt verre da den ble innført (…)

  http://bit.ly/1nbIDLq

 4. AvatarSvein Pedersen // 2014-11-02 kl 21:32 //

  Ydmyking og mistenkliggjøring, er bare to av alle onder du møtes med hos nav. Da spesielt det menneskerettsstridige nav/trygd.
  Og, det gjelder alle som er så uheldige at de må oppsøke dette norske svaret på KGB.

Kommentarfeltet er lukket.