Mos Maiorum – en advarsel til de papirløse

Foto: RubyGoes

Festung Europa strammer grepet. I går startet EU operasjonen Mos Maiorum. I to uker skal Schengen-landene aksjonere med utvidete politi- og grensekontroller for å avsløre ulovlig opphold.

Kjersti Opstad
Om Kjersti Opstad (35 artikler)
Kjersti Opstad er cand.mag. og karriereveileder. Hun har jobbet med integrering, sosialt arbeid og undervisning.

Den storstilte aksjonen, som samtlige Schengen-land har fått invitasjon til å delta i, vil bety vilkårlige id-kontroller i forbindelse med offentlig transport og på andre offentlige steder. I tillegg kommer planlagte kontroller ved enkelte boligadresser. Politidirektoratet i Norge vil ikke gå ut med nærmere informasjon av hensyn til aksjonen, får Radikal Portal beskjed om. Vi har derfor, tross gjentatte forespørsler, ikke fått klarhet i om Norge deltar, men det er mye som tyder på at Norge som en del av Schengen og grensesamarbeidet FRONTEX deltar i Mos Maiorum.

Skaper ekstrem frykt
Det er mange, både barn og voksne, som av ulike grunner oppholder seg i Europa uten lovlig opphold. Flere av disse frykter, med gode grunner, for sine liv om de blir oppdaget og returnert til sine hjemland. For dem vil denne aksjonen føre til at de ikke lenger vil tørre å bevege seg med offentlig kommunikasjon eller i det offentlige rom.

Mange av disse har i dag jobber hvor de forsørger både seg selv og gjerne en familie som også er på flukt. Disse jobbene risikerer de nå å miste fordi de ikke lenger tør å bevege seg på gata. Med ebola som en overhengende trussel også i Europa, er det lett å tenke seg at en del av befolkningen ikke tør å oppsøke helsevesenet fordi de er redd for å bli avslørt, pågrepet og returnert til et hjemland de frykter mer enn en livstruende sykdom. Det er all grunn til å frykte at tilgangen på nødvendige helsetjenester vil bli vanskeligere som følge av denne type aksjoner.

Mange «papirløse» er også flyktninger med store traumer knyttet til blant annet en autoritær statsmakt, identitetskontroller og vilkårlig frihetsberøvelse. Det er da lett å sette seg inn i den enorme frykten utstrakt bruk av «tilfeldige» identitetskontroller i det offentlige rom vil medføre. Vi skylder oss selv å spørre oss om dette virkelig er det Europa vi ønsker å skape og leve i. Det er i dag vi legger grunnlaget for fremtidens samfunn.

Papirløse i Europa, en sammensatt befolkning
Det er i dag en svært sammensatt befolkningsmasse som lever uten lovlig opphold i Europa. Noen er nyankomne, andre har kanskje levd i denne situasjonen i 20 år. I flere land i Europa lever en heller stor befolkningsandel et tilnærmet normalt liv, uten å ha de riktige papirene. I Frankrike alene anslås det å bo et sted mellom 200 000 – 400 000 papirløse innvandrere. Blant disse finnes det mennesker fra flere kontinenter, i alle aldre og av begge kjønn. Frankrike anslår at det kommer 80 000 – 100 000 nye papirløse til landet hvert år, og har som målsetning å returnere 35 000 årlig, en målsetning de ikke har klart å oppfylle.

Med slike dimensjoner må en aksjon som Mos Maiorum bruke svært store ressurser om de skal oppfylle sitt mål om å «have an impact». Det ryktes nå at Italia vurderer å redusere den livreddende operasjonen «Mare Nostrum», som redder tusenvis fra å drukne i Middelhavet, da de mener aksjonen er for kostnadskrevende og at de får for lite støtte fra andre EU-land. At man går bort fra en aksjon som har reddet svært mange menneskeliv og velger å bruke midler på å jakte på papirløse synes fra et menneskeverdssynspunkt uforståelig.

I Norge forsøker man å fremstille papirløse innvandrere som en kriminell gruppe, helst en gruppe lykkejegere som springer rundt og tvangsselger hasj til våre naive barn. I realiteten er de «papirløse» en svært sammensatt gruppe, som har det til felles at de forsøker å leve her uten å tiltrekke seg oppmerksomhet fra myndighetene. Å bedrive kriminelle aktiviteter passer for de fleste av disse svært dårlig inn i planene. Sjansene er mye større for at du finner dem i en jobb med hardt manuelt arbeid, hvor de på tilnærmete slavebetingelser, jobber helsen av seg for å kunne ha mat i magen, og om de er heldige; en seng å sove i.

Statewatch lekket rapport
Stateswatch har lekket en rapport fra Europarådet og der er følgende punkter nevnt som aksjonens målsetning.
Pågripe og samle inn informasjon om mennesker med ulovlig opphold. Identifisere, rettsforfølge og forstyrre grupper som driver organisert menneskesmugling. Gi et klart situasjonsbilde i forhold til gruppen «papirløse» i Europa samt utføre kontroller langs antatte hovedruter forbundet med illegal migrasjon.

Aksjonen møter kritikk
Aksjonen møter sterk kritikk rundt omkring i Europa for sitt fokus på å pågripe mennesker uten lovlig opphold. I vårt naboland uttaler EU-parlamentariker Malin Björk (Vänsterpartiet) seg svært kritisk til aksjonen. Hun mener det er svært kritikkverdig at man i en tid med så mange konflikter i Europas nærområder, bruker ressurser på å pågripe papirløse migranter i et håp om å avsløre smuglerruter. Det sender feil signaler.

I Norge er leder for Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, skeptisk til aksjonen. Han påpeker at selv om en slik aksjon ligger innenfor det mandatet politiet har, så må de være svært bevisst sine andre roller også i dette. Faren for at en slik aksjon lett kan få et etnisk stempel er stort. Et slikt fokus er politietaten allerede preget av. Politiet har også et ansvar for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet og for å jobbe mot diskriminering. Dette er roller det er svært viktig at de har en bevissthet om i gjennomføringen av en slik aksjon, påpeker han.

Berglund Steen nevner også at han synes det er bekymringsverdig at man ser et så sterkt fokus på returpolitikk og fluktveier og et så lite fokus på asylsøkeres rettssikkerhet.

Aksjonen skal lede til EU-rapport
Mos Maiorum er ledet av EUs grensekontrollmyndighet FRONTEX sammen med det italienske innenriksdepartementet. Politimyndighetene både i Norge og i Europa ser ut til å ville holde kortene nært brystet når det gjelder hvordan denne aksjonen eksakt vil arte seg, men i notatet Statewatch har lekket fra Europarådet, legges det vekt på at de ønsker at følgende skal rapporteres daglig:

– Opplysninger om tid og sted for pågripelse, samt transportmåte.
– Opplysninger om nasjonalitet, kjønn, alder, samt sted og dato for ankomst til Schengenområdet.
– Reiserute, transportmidler og datoer både før og etter ankomst Schengen, samt opplysninger om endelig mål for reisen.
– Opplysninger om eventuelle forfalskede reisepapirer, asylsøknader, indikasjoner på menneskesmugling, nasjonalitet og landtilhørighet på mistenkte smuglere, samt opplysninger om betaling.
– Eventuelle andre relevante opplysninger.

Opplysningene som kommer frem under aksjonen vil presenteres i en rapport som fremlegges til en arbeidsgruppe i Europarådet 11. desember og til SCIFA den 12. desember.

Forfedrenes Skikk
Den felles europeiske politiaksjonen Mos Maiorum, «forfedrenes skikk», tar navnet sitt fra gamle romerske tradisjoner og har som mål å avsløre menneskesmugling og kartlegge flyktningers reiseruter til og inne i Europa. Aksjonen er et samarbeid mellom FRONTEX og Europol. Om det romerske navnet Mos Mairum skriver wikipeda at det kan tolkes som at alt nytt som ikke er utført i forhold til skikk og bruk hos våre forfedre, ikke er utført korrekt. Det er lett å falle for fristelsen til å tolke aksjonsnavnet som at den retter seg mot «alt som kan minne om noe / eller heller kanskje noen som ikke er opprinnelig europeisk. Om dette er retningslinjene for denne aksjonen er det oppsiktsvekkende og særdeles forkastelig.

Burde heller redde liv
Vi frykter at aksjonen som vil true flyktningers rettsikkerhet i Europa. Radikal Portal publiserte nylig en artikkel som omhandlet båtflyktninger i Middelhavet. I denne artikkelen viser vi at så mange som 40 000 mennesker kan ha druknet på flukt til Europa siden 2000. Bare i år antas det at så mange som 3000 personer kan ha mistet livet i et forsøk på å krysse Middelhavet. Med et stadig økende antall flyktninger, både i våre nærområder og i verden for øvrig, synes fokuset og ressursbruken på å avsløre reiseruter, både til og i Europa, som feil. Prioriteten burde ligge på å redde liv.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Mos Maiorum – en advarsel til de papirløse

 1. AvatarBarfotes // 2014-10-14 kl 21:58 //

  I denne artikkelen er det ikke mangel på gode intensjoner. Men hvor er løsningene?

  Hvordan vil artikkelforfatteren løse de bakenforliggende problemene? At befolkningsveksten i afrika de nærmeste tiårene vil gi en milliard flere mennesker? Ved å flytte de til et allerede nær overbefolket europa?

  I mine øyne er det mer inhumant å gi et slags inntrykk av at man kan leve som papirløs i europa, da det nettopp er slike forhåpninger som gir menneskesmuglere spillerom til geskjeften sin.

 2. AvatarGraapus1 // 2014-10-19 kl 19:23 //

  Kun svulstig pisspreik kombinert med våte hippiedrømmer om en verden uten grenser.
  Det er hva denne artikkelen er.

Kommentarfeltet er lukket.