Faktaundersøkelser, varsling og trakassering – har fagbevegelsen godkjent en hekseprosess mot varslere?

Illustrasjon: The Shift News

Har fagbevegelsen sovet i timen, mens arbeidsgiverorganisasjonene har innført metoder av type fagforeningsknusing?

Svein Lundeng
Om Svein Lundeng (3 artikler)
Svein Lundeng er havnearbeider i Mosjøen, sekretær i Mosjøen transportarbeiderforening og initiativtaker til facebookgruppa Arbeiderkamp.

I lengre tid har jeg fulgt med på diskusjoner, og en rekke media oppslag om ”faktaundersøkelser”. Den ene siden er representert ved en av Norges fremste spesialister på organisasjonspsykologi, Ståle Einarsen, som har innført metoden og som påstår at den er en effektiv, og rettferdig metode som også er lovhjemlet i Arbeidsmiljøloven, og avtalefestet mellom partene i arbeidslivet, utviklet for arbeidstilsynet, og utføres etter arbeidstilsynets retningslinjer.

På den andre siden står varslere frem, og forteller om at deres varsler blir snudd mot dem. Varslervernet blir fjernet gjennom at det i faktaundersøkelsenes sluttrapporter konkluderes med at kritikk mot varsler som ender med personalsaker, represalier, gjengjeldelse, oppsigelse, og store påførte helseskader.

Faktaundersøkelse er en granskingsmetode for å håndtere arbeidskonfliktsaker. Metoden går ut på at ofte eksterne folk kommer inn og blant annet intervjuer ansatte og ledelse i en bedrift. Poenget er å finne ut om noen har brutt arbeidsmiljøloven i en konflikt. Deretter er det opp til arbeidsgiver å sette i gang tiltak. I verste fall at noen mister jobben.

Metoden ble utviklet for norske forhold på midten av 2000-tallet, som et resultat av «Jobbing uten mobbing», en satsing fra staten og partene i arbeidslivet. Professorene Ståle Einarsen og Helge Hoel utformet faktaundersøkelsen som metode, og de har senere gitt ut bøker om den sammen med advokat Harald Pedersen.

Den samme Einarsen tjener penger på å selge kurs til bedrifter om hvordan de skal utføre faktaundersøkelser. Einarsen er altså ikke upartisk, men tar bedriftenes perspektiv.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for faktaundersøkelsen og som bestiller og mottar rapporten melder universitetsavisen Khrono.

— Vi i Forskerforbundet har drøftet om vi burde starte med parallelle undersøkelser initiert av arbeidstakere for å utgjøre en motvekt. Det vil si at vi kunne intervjuet de samme folkene og sett om vi kom fram til det samme resultatet og konklusjoner, sier Helge Holgersen.

Er det upartisk at arbeidsgiver er undersøker i en varslingssak?

Hadja Tajik krever gransking via stortinget, og LO har ifølge NRK bestilt dokumentasjon via forskning på faktaundersøkelser for å kunne gjøre videre anbefalinger, og ta eventuelle grep for å beskytte sine medlemmer. Det vises blant annet til artikkel i fri fagbevegelse av 13/03/18.

I denne artikkel kan leses at professor Einarsen uttaler/bekrefter følgende:
* Om du klager på arbeidsmiljøet ditt, og spesifikke personer, så må du forvente at du får en faktaundersøkelse.
* At det er arbeidsgiver som «eier» undersøkelsen, ser han på som en selvfølge.
* At noen blir syke etter en slik prosess, ser Einarsen sjelden.
* Einarsen avviser at det trengs noen offisielle retningslinjer for faktaundersøkelser.
* Metoden følger den rammeavtalen som partene inngikk i 2007 og de retningslinjene som ble utviklet av en komité med deltakelse fra partene i arbeidslivet inkludert LO, YS, NHO og KS samt representanter for Arbeidstilsynet. Metoden fikk utelukkende positive tilbakemelding fra arbeidstakerorgansisasjonene da den var på høring i 2007.
* Faktaundersøkelsene er kommet for å bli, sier Einarsen.

Det som fremstår som svært merkelig i denne viktige diskusjonen rundt varsling og kritikkverdige forhold ved faktaundersøkelser synes å være en verifikasjon av hva fakta er.
* Hvorfor er arbeidstilsynet uklare vedrørende faktaundersøkelser, og koblingene til granskerne som er tidligere ansatte i arbeidstilsynet.
* Hva skjer med alle klager til arbeidstilsynet vdr. misbruk av faktaundersøkelser der det stadig henvises til arbeidstilsynet?
* hvorfor har ikke den omtalte avtalen mellom partene fra 2007 som granskerne stadig refererer til blitt lagt frem for offentligheten for innsyn og diskusjon?

Avtalen ble signert 26/04/07 av følgende aktører:
* NHO
* LO
* KS
* UNIO
* Arbeidsgiverforeningen Spekter
* Yrkesorganisasjonen Sentralforbund (YS)
* Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
* Akademikerne
* Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Det må kunne stilles følgende spørsmål til arbeidstakerorganisasjonene, og da spesielt LO som har bestilt egen forskning for å kunne gjøre videre grep, og YS som har hatt medlemmer som har blitt utsatt for faktaundersøkelse (ref.Media oppslag blant annet i NRK og Stavanger aftenblad).
* På hvilken måte har LO og YS medvirket i utformingen av denne rammeavtalen?
* Hvorledes har LO og YS medvirket i oppfølgingen av følgende punkter i den europeiske rammeavtalen:

Punkt 4.
«Arbeidsgiverne skal i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter etablere, vurdere og følge opp disse prosedyrene for å sikre at de er effektive, både når det gjelder å forebygge problemer og å håndtere saker ettersom de oppstår.»

Punkt 5.
«Medlemsorganisasjonene skal rapportere om implementeringen av denne avtalen til Sosialdialogkomiteen. I løpet av de første tre årene etter datoen for undertegningen av denne avtalen skal Sosialdialogkomiteen utarbeide og vedta en årlig rapport som sammenfatter den pågående implementering av avtalen. En fullstendig rapport om gjennomførte tiltak skal utarbeides av Sosialdialogkomiteen og vedtas av de europeiske arbeidslivspartene i løpet av det fjerde året.»»Avtalepartene skal, etter at fem år er gått siden avtalens undertegning, når som helst evaluere, og gjennomgå avtalen hvis en av partene ber om det.»

* Har arbeidstakerorganisasjonene glemt avtalen?
* Har arbeidstakerorganisasjonene sovet i timen, mens arbeidsgiverorganisasjonene har innført metoder av type fagforeningsknusing?
* Har arbeidstakerorganisasjonene allerede godkjent og akseptert bruken av faktaundersøkelser i denne signerte avtalen, men later som at den ikke eksisterer, og iverksetter dekkoperasjoner ved kjøp av forskning for dokumentere sin egen frifinnelse?
* Har YS sviktet medlemmer som har blitt utsatt for faktaundersøkelser fordi de selv har signert en avtale som har godkjent bruken av faktaundersøkelser.?
* Krever Hadia Tajik gransking av faktaundersøkelser fordi hun ikke vet at fornyings-og administrasjonsdepartementet i 2007 godkjente bruken av faktaundersøkelser?

Eller er det slik at Norges fremste ekspertise på mobbing, og trakassering, ”konsulentene” professor Ståle Einarsen og advokat Harald Pedersen, i samarbeid med advokatselskapet Storeng Beck & Due Lund har utført kreative juridiske krumspring, utnyttet arbeidstilsynets manglende kompetanse, uklare og ansvarsløse ledelse, med dertil svekkende regjeringsmandater? Bruker konsulentene arbeidstilsynet som alibi, og misbrukes rammeavtalen inngått i 2007 grunnet at ingen har (før nå) sett og lest den, slik at ”faktagranskerne” helt ukritisk har kunne påstå, tolke og henvise til denne helt uten innsigelser?

* Hvis den europeiske rammeavtalen om trakassering og vold på arbeidsplassen som skal virke preventivt, og motvirke dette, har blitt snudd på hodet av ”konsulentene” slik at den har åpnet opp for bruk av metoder som frarøver arbeidstakere grunnleggende rettigheter, påfører helseskade, og fører til oppsigelser så må dette kunne beskrives som oppsiktsvekkende, og et bedrageri!
* Eller er det slik at de som har signert avtalen har godkjent faktaundersøkelse utført slik vi leser om i media — der enkeltindivider har blitt påført helseskade og blitt oppsagt — men glemt at de signerte og godkjente akkurat dette?

Avslutningsvis vil en kunne si at ved å lese avtalen kan en ikke finne at faktaundersøkelse er en del av denne avtalen slik konsulent Ståle Einarsen påstår i den over nevnte artikkelen i FriFagbevegelse. Det nærmeste som står er at: Ekstern bistand kan søkes/benyttes.

* En naturlig tanke er da å innhente ekstern bistand med kompetanse på forebyggende HMS-arbeide, der en på lavest mulig nivå søker å bygge gode rammer med kunnskap om mobbing, og trakassering for kunne oppnå et respektfullt, trygt, godt og fult forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø.
* Fokus på et daglig systematisk HMS-arbeid i kontinuerlig forbedring, der kollektive tiltak på et lavt nivå foretrekkes fremfor individrettede tiltak høyt oppe på konfliktstigen.
* Dette i motsetning til en faktaundersøkelse der grensene til gransking er visket ut, og flyttet til toppen av konfliktstigen der farene for stor skade på arbeidsmiljøet og enkeltpersoner, med det mulige erstatningsansvaret som bedriften da vil kunne bli sittende med.

Les gjerne dokumentet i sin helhet her, Europeisk rammeavtale om trakassering og vold på arbeidsplassen: https://drive.google.com/file/d/0B3wfDFI-HzWCWEhMSWhOOGRNMUVyal9QWmNoSC1wVU9XdXdj/view

Som administrator i facebook-gruppa ARBEIDERKAMP «gruppa for solidaritet på tvers av yrke og fagforbund» med over 11.000 medlemmer blir jeg kontaktet av folk som gir tips om saker å ta opp men som ønsker å være anonym grunnet hensynet til egen jobb eller egen sikkerhet. Dette er en sånn sak. Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for faktaundersøkelser kan du kontakte administratorene i Arbeiderkamp eller Radikal Portal, også om du ønsker å være anonym.

Les mer om ARBEIDERKAMP ved å klikke her.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned