En ullen LO-kongress og et unnvikende Ap skyver EØS-skeptikere fra seg

Foto: Kjetil Ree

Mange kan stemme på partier som sier nei til EU/EØS, nettopp fordi LOs kongressvedtak om EØS er udefinerbart og usikkert, og at Arbeiderpartiet rett og slett mangler svar på hva som er mulig å få til innenfor EØS-avtalen.

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (56 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Det er bra at arbeidstakerrettigheter blir satt på kartet både i Arbeiderpartiet og på LO-kongressen. Globaliseringspolitikken har medført at et stort antall arbeidstakere i ikke-akademiske yrker opplever at trepartssamarbeidet er lagt død, arbeidstakernes grunnlovfestede medbestemmelse er ofret på EU-direktivenes alter, og at ESA gjennom Høyesterett er blitt overdommere over norsk lovgivning og tariffavtaler (Holship-dommen) med videre. Fagforeningsknusing er satt i system også i Norge, og veien er farlig nær å ende opp slik som fagbevegelsen eller i Europa – hvor fagbevegelsen ligger med brukket rygg.

Med fortsatt medlemskap i EØS, vil norske arbeidstakere bli bundet av eventuelle TISA- og TTIP-avtaler dersom EU knytter seg til dem. De avtalene – hvor forhandlingene foregår i all hemmelighet, vil rasere arbeidstakerrettigheter om det blir slik WikiLeaks-avsløringene antyder. Den debatten synes å ha vært fraværende både på Arbeiderpartiets landsmøte og LO-kongressen ut fra det som er presentert i mediene. Hvorfor? TISA/TTIP og andre avtaler vil eventuelt bli en del av EØS-avtalen.

EØS-avtalen har aldri vært debattert
Det er et stort problem med at vi aldri har fått en skikkelig debatt på EØS-avtalen. Det gjør at det blir mye synsing, og mer eller mindre tilfeldige uttalelser og følelser ute og går.

Den debatten er det ingen andre enn Arbeiderpartiet som kan ta på vegne av arbeidstakere. Men Arbeiderpartiet vil ikke. En ting er at Arbeiderpartiet ikke tar debatten, men de gir heller ikke svar på arbeidstakernes utfordringer knyttet til EØS-avtalen. Partiet velger i stedet å skyve problemene og utfordringene foran seg.

Når vi kommer til valgkampen, hva skal sannferdige Arbeiderpartifolk på stand og i aviser svare velgere på viktige EØS-spørsmål?

I alle avstemninger på Stortinget, ser vi at Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet stemmer sammen om alle EU-spørsmål. Det har så godt som alle borgere i landet fått med seg.

Lav organisasjonsgrad
I Norge er organisasjonsgraden synkende. Om lag halvparten velger å stå uorganisert. Hvorfor – når alle undersøkelser viser at det lønner seg å være organisert? Det virker som om Norge går samme veien som EU – hvor fagbevegelsen forvitrer.

Innføring av «billigste anbud-demokrati», privatisering, oppsplitting av selskaper mv medfører følgende:

–          Informasjonen til ansatte minimeres eller er fullstendig fraværende. På denne måten pasifiseres arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

–          Arbeidstakernes medbestemmelse og medinnflytelse reduseres eller blir helt fraværende som følge av forrige punkt.

–          Fagforeninger splittes. På denne måten mister fagforeningene kompetanse, fagmiljøer splittes. De viktige overordnede prinsippene for lønns- og arbeidsvilkår drukner i debatten fordi reorganiseringer av fagforeningene tar all tid.

Arbeidstakere i ikke-akademiske yrker mister lønns- og pensjonsrettigheter. Det skyldes «maksimumslista» i EUs anskaffelsesdirektiv – og som er særlig tilpasset bemannings- og vikarbyråer. Den omhandler at arbeidstakere skal kun ha:

–          Minstelønn

–          Overtidslønn

–          Feriepenger

–          Vilkår for utleie av arbeidstakere

–          Helse, sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen

–          Vernetiltak for gravide kvinner

–          Likebehandling av kvinner og menn og ande bestemmelser om likebehandling

Altså ingenting om pensjoner og trygghet for alderdommen. Avspising av pensjoner er gjort til et konkurransefortrinn, noe særlig offentlige ansatte får føle.

I nyopprettede selskaper som eksempel i Bane Nor, under ledelse av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet), får ikke ny-tilsatte velge pensjonsordninger lenger. Det vil si at nytilsatte får dårligere pensjonsrettigheter enn de som er ansatt tidligere. Strider ikke det mot «likebehandling».

I mange virksomheter tør ikke arbeidstakere å organisere seg, fordi det kan betyr svartelisting hos arbeidsgivere. Og med innføring av varige midlertidige ansettelser, null prosent arbeidskontrakter, flere bemanningsbyråer (som Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen innførte i arbeidsmiljølovens fra 01.07.2015) med videre, risikerer arbeidstakere å bli svartelistet om de stiller krav eller organiserer seg. Med dagens arbeidsgiverregime kan man ikke forvente at mange av disse arbeidstakerne organiserer seg av frykt for ikke å ha noen jobb lengre.

På LO-kongressen lovte Jonas Gahr Støre å heve fradraget på fagforeningskontingenten på selvangivelsen dersom Arbeiderpartiet kommer til makta til høsten. Det er bra. Men er det nok for å få flere til å organisere seg?

Så lenge EØS-avtalen medfører at arbeidstakere i ikke-akademiske yrker bare taper, taper og taper – og eldre, syke og uføre arbeidstakere støtes ut av arbeidslivet ved hver omorganisering/omstilling, så blir kurven bratt for å få folk til å organisere seg.

Spørsmålet er: Kan virkningen av EØS-avtalen – som mange opplever til daglig, og at det ikke er mulig å stoppe disse virkningene, være årsaken til at organisasjonsgraden synker? Kanskje er det den debatten LO-kongressen burde tatt?

Arbeiderpartiets mur mot EØS-debatt
For å komme høyt på ei valgliste i Arbeiderpartiet må man enten være 100 % EU-tilhenger, eller 110 % EØS-tilhenger.

I tillegg er partilistene mer eller mindre rensket for kandidater uten akademisk utdanning, eller kandidater med bakgrunn fra ikke-akademiske yrker. Det vil si at listene fylles opp med personer som ikke har lært annet på kroppen enn marked, New Public Management, billigste-anbud-demokrati bygd på høyrepolitikkens idealer (Thatcherismen/ Reaganismen).

På denne måten kveles den viktige politiske debatten for arbeidstakere av partiet – fordi partieliten hindrer den viktige debatten som demokratiet så sårt fortjener.

De norske velgerne har fått nok av høyrepolitikk – og vil ha en ny regjering fra høsten av. Der står arbeidstakerne sammen med Arbeiderpartiet, og kampen om jobb til alle. Men problemet er at med EØS-avtalen får vi bare markedsliberalistisk høyrepolitikk. Det vil si fortsatt fagforeningsknusing og nedbygging av faglige rettigheter. Hvorfor det?

Jonas Gahr Støres lovnad på LO-kongressen
Ifølge FriFagbevegelse uttalte partileder Jonas Gahr Støre følgende på LO-kongressen:

«Støre mener at ved å putte ILO-konvensjonene inn i Menneskerettsloven vil ILO-konvensjonene gis forrang foran EØS-avtalen: «I norsk lov har vi gitt visse menneskerettighetskonvensjoner en ekstra sterk stilling. Menneskerettsloven fastslår at disse internasjonale avtalene går foran norsk lov. De har, som det heter på fint, forrang», sa Støre til LO-kongressen».

Dette utsagnet har jeg svært vanskelig for å skjønne oppriktigheten av.

For EU har ikke ratifisert arbeidstakerrettigheter fastsatt i FNs ILO-konvensjoner i sin lovgivning (direktiver). ETUC (Euro-LO), flertallet i EU-parlamentet, og flere EU-instanser har tidligere krevd at ILO-konvensjoner skal gå foran EU-direktiver. Det godtar ikke EU-domstolene. Det EU-domstolene sier (2007 og 2008), og som Holship-dommen (Norge) fra i år også bygger på, er at «faglige rettigheter må vike hvis de kolliderer mot markedsfrihetene».

Det betyr at arbeidstakere er dømt til å tape mot høyrepolitikken og kapitalen fra EU.

Direkte oversatt betyr EU-domstolenes slutning at å stemme på EU/ EØS-avtalen er det samme som en stemme for fri flyt av arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet, sosial dumping og arbeidskraft. Fordi intet politisk parti, eller politisk system kan overprøve EU-domstolenes tolkning av EU-direktivene slik systemet fungerer i dag.

Hvilket parti skal man stemme på?
Derfor mener jeg at Arbeiderpartiet selv og LO-kongressen har satt mange arbeidstakere og trygdede (som vil beholde velferdsstaten) – i en svært vanskelig situasjon ved høstens Stortingsvalg gjennom konklusjonene vedrørende EØS.

Det er grunn til å tro at de arbeidstakerne som er organisert, og betaler kontingent, og som opplever virkningen av EØS- og Schengen-avtalen på sin arbeidsplass, ikke er særlig fornøyde med vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte og LO-kongressen. Det gjelder arbeidstakere innenfor havnearbeid, bygg- og anlegg, verft, transport, vaskeri- og hotell/ restaurantbransjen som ser arbeidslivskriminalitet og opplever utstøting fra arbeidsplassene til fordel for billigere arbeidskraft fra utlandet.

Å se at det i tillegg bevilges penger til partier som er for EØS-avalen blir ganske tungt å bære for mange av disse. Det blir som å betale for å få enda dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Man skal ikke se bort fra at mange kommer til å stemme taktisk ved årets Stortingsvalg. Det vil si å stemme på partier som sier nei til EU/ EØS, nettopp fordi LOs kongressvedtak om EØS er udefinerbart og usikkert, og at Arbeiderpartiet rett og slett mangler svar på hva som er mulig å få til innenfor EØS-avtalen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.