Sende våpen til Ukraina? Nei!

Marielle Leerand (FOR) Marielle Leerand (FOR)

I en tid med krig mellom Russland og Ukraina, har spørsmålet om våpensendinger til Ukraina blitt et omdiskutert emne. Marielle Leraand har gått ut av Rødt på grunn av partiets støtte til forsendelser av våpen til Ukraina og hun har vært en av grunnleggerne av den nye foreningen "Fred og Rettferdighet" 1(FOR) der hun nå er leder. Jeg prøver her å forstå hvordan hun mener det å ikke sende våpen til Ukraine kan være med til å skape en mer fredelig og rettferdig verden.

Se også: Sende våpen til Ukraina? Ja!

Se også: Nordisk venstreside: Solidaritet med Ukraina

Johannes Wilm
Om Johannes Wilm (18 artikler)
Johannes Wilm er doktor i antropologi. Han har gjort reportasjer fra ulike latinamerikanske land om progressive bevegelser og jobber i tillegg med IT.

Hva er hovedargumentene fra FOR for å være mot å sende våpen til Ukraina, spesielt med tanke på den russiske trusselen?

Krigen i Ukraina ville aldri oppstått uten, og kan derfor ikke forståes løsrevet fra, den større geopolitiske konflikten mellom et USA-dominert Vesten og den framvoksende alliansen mellom Russland, Kina og Iran. Ser vi denne konflikten i helhet, er det Vesten som er den mest aggressive parten. Selv om det er Russland som isolert sett har brutt folkeretten i Ukraina, vil det å sende våpen til Ukraina derfor IKKE være noe bidrag til å gjenopprette folkeretten eller ivareta prinsippet om staters suverenitet generelt. Det vil utelukkende være et bidrag til å forsøke å gjenopprette et vestlig verdenshegemoni som ellers står for fall.

Mener FOR at det finnes alternativer til våpensendinger som kan bidra til å løse konflikten i Ukraina?

Ja, og det er helt sikkert at våpensendinger til Ukraina ikke kan bidra til å løse konflikten. Ukraina har ingen utsikter til å vinne noen krig, så nye våpensendinger kan bare forsinke igangsettelsen av det eneste som kan løse konflikten, nemlig fredsforhandlinger. Statene som har tilbudt å mekle fred står nærmest i kø. Grunnen til at det ikke har blitt noe av, er at Vesten ikke har ønsket det.

Hvordan vurderer FOR risikoen for at Ukraina kan bli utsatt for ytterligere angrep fra Russland hvis de ikke får våpenstøtte?

Russland fører krig i dag, og risikoen for at Russland vil gå til nye offensiver og ta kontroll over mer land er overhengende, om det ikke blir våpenhvile og fredsforhandlinger, og det er nettopp det våpenstøtten hindrer.

Kan du utdype FORs synspunkter på hvordan diplomati kan spille en rolle i å løse konflikten i Ukraina?

Først og fremst er fred et politisk spørsmål. Hvis det blir vilje i Vesten til å erkjenne at 500 år med hegemoni er over, at FN-pakten skal begrense Israels, USA og NATOs handlinger like mye som Russlands, vil diplomatiet raskt finne de praktiske løsningene.

FOR nevner behovet for å respektere folkeretten og suverenitet. Hvordan mener dere at dette kan oppnås uten militær støtte til Ukraina?

Den maktblokken som mest systematisk mener seg å ha rett til å stille seg over folkeretten, er Vesten. Respekt for folkeretten og nasjoners suverenitet kan derfor bare oppnås når Vesten erkjenner at 500 år med hegemoni er over. Etter det politiske nederlaget i Irak, og det militære nederlaget i Afghanistan, ville en seier over Russland i Ukraina gitt fornyet kraft og selvtillit blant de vestlige hegemonitilhengerne. De som ønsker å skyve offensiven framover, blant annet ved å forsterke den folkerettsstridige kampanjen for å skape regimeendring i Syria, Iran og Venezuela, ville fått blod på tann. Derfor er det ikke bare mulig å oppnå respekt for folkeretten og suverenitet ved å avslutte alle våpenleveranser til krigen i Ukraina. Det er en absolutt forutsetning.

Hva er FORs syn på den ukrainske regjeringens handlinger i konflikten og dens innvirkning på arbeidernes rettigheter?

Det er ingenting som tyder på at den ukrainske regjeringa har noe særlig autonomi i forhold til USA og NATO. Alle vesentlige beslutninger, fra spørsmålet om det skal gjennomføres militære offensiver eller igangsettes forhandlinger, til hvordan privatiseringa av det som måtte være igjen av statlig eiendom skal gjennomføres, tas i realiteten i Washington eller Brussel. Til og med detalj- og personalspørsmål, som hvem som skal og ikke skal lede det såkalte antikorrupsjonsarbeidet i Ukraina, har siden 2014 i realiteten blitt bestemt av presidenten, eller den gang visepresidenten, i USA.

Hvordan ser FOR på behovet for internasjonal gjenoppbygging i Ukraina og sletting av utenlandsgjeld i lys av deres motstand mot våpensendinger?

Det er åpenbart at Ukraina trenger massiv hjelp til gjenoppbygging etter krigen, i likhet med andre land som er ofre for kriger skapt av rivaliseringa mellom stormaktene. De menneskelige lidelsene er nok likevel enda mye større i Somalia, Etiopia, Sudan, Sør-Sudan, DR Kongo, Den sentralafrikanske Republikken, Tsjad, Niger, Burkina Faso, Mali, Libya, Palestina, Syria, Jemen og Afghanistan. Det vil være uttrykk for den samme rasistiske hegemonitanken i Vesten som har skapt konflikten, om Ukraina prioriteres over alle disse andre krigsherja landene når det gjelder bevilgninger. Det betyr selvsagt ikke at FOR er imot at Ukraina skal få støtte til gjenoppbygging. Det er behov for enorme pengeoverføringer til alle disse krigsherja landene, noe som må bety at det ikke kan være penger igjen på statsbudsjettene i Vesten til militær opprustning.

Kan du forklare nærmere hva FOR mener med en «demokratisk verdensorden» og hvordan dette kan oppnås i lys av konflikten i Ukraina?

En demokratisk verdensorden innebærer at alle stater og nasjoner likebehandles i internasjonale forhandlinger og prosesser. Det at selverklært demokratiske hegemonistater søker å diktere og sette seg selv over reglene i FN-pakten, men straffe andre stater for tilsvarende brudd, er enkelt sagt det motsatte. Forhåpentligvis vil det kunne bli konklusjonen også i Vesten etter at det blir en fred i Ukraina som innebærer at lederne i Vesten kan oppsummere at de mislykkes spektakulært med å oppnå de opprinnelige geopolitiske målsettingene med proxykrigføringa.

Hva tror FOR er den beste måten å støtte fred og stabilitet i regionen, spesielt med tanke på trusselen fra Russland?

Det er Vesten og NATO som med sin hegemonitanke har vært, og fortsetter å være den udiskutabelt største trusselen mot verdensfreden. Det gjennomkorrupte Putinregimet er en trussel først og fremst mot arbeiderklassen i Russland. Om den eksterne trusselen fra NATO forsvinner, vil mye av Putinregimets legitimeringsgrunnlag bortfalle, slik at det blir lettere for venstrekreftene i Russland å mobilisere bredt for å styrte det.

Hvilke skritt og politiske tiltak mener FOR at det internasjonale samfunnet bør ta for å bidra til en fredelig løsning i Ukraina?

De fleste stater i verden oppfordrer allerede til våpenhvile og fredsforhandlinger i Ukraina. Det som mangler, er tilslutning til dette fra statene i Vesten. Det er trist at Norge er ett av veldig få land hvor det ikke finnes noen folkevalgte på nasjonalt nivå som støtter det som er konsensuslinja globalt.

  1. Fred og Rettferdighet (FOR) eksisterer som forening idag meg har målsetting om å etablere seg som et nytt parti. ↩︎
Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned