Stopp opprustningen i Norden – Fred blir skapt med fredelige midler

Foto: Stephen Oleksiak/U.S. Navy

Nordiske fredsforkjempere må stå sammen og protestere mot Natos krigsforberedelser. Det er en opprustning betalt av folks velferd, og som truer befolkningen med atomkrigvanvidd.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Under følger en felles nordisk uttalelse av 30 fredsorganisasjoner.

Hele Norden blir nå rusta opp under Natos ledelse og faren for krig øker. På Natos forsvarsministermøte i november 2017 ble det tatt beslutninger som er en alvorlig trussel mot freden.

To nye kommandosentre opprettes
Et atlantisk senter.Hensikten er at Nato skal få kontroll over Atlanterhavet og Arktis. I Norge er det oppretta baser for US Marines, og Rygge flyplass ved Moss blir rusta opp til å bli base for Nato sitt luftvåpen i tilfelle konflikt. På Island ble Keflavik militærbase for USA fra 2016.

Et logistikksenter skal sikre at Nato kan flytte sine styrker rundt om i Europa. Nå blir også infrastrukturen betrakta som militært og krigsforberedende område.

I samarbeid med EU skal transportnett, energinett, kommunikasjonsnett og lovgiving tilpasses en krigssituasjon. Amerikanske soldater på Arlanda er et varsel om denne utviklingen.

Samarbeidet med Nato har ført til store endringer i forsvarspolitikken i de enkelte land
Norge, Danmark og Island ble medlem av Nato i 1949. Sverige og Finland har et formalisert samarbeid med alliansen gjennom «Partnerskap for fred»-avtalen fra 1994. Finland har dessuten siden 2014 hatt en vertslandsavtale med Nato.

I mai 2016 ratifiserte Sveriges Riksdag sin vertslandsavtale med Nato trass i folkelig motstand.

Utvidelsen av Natos operasjonsområde har skutt fart de siste åra både mot nord og øst og stadig nærmere den russiske grensen.

Dette er en utvikling som øker spenningen og faren for krig med Russland.

Det nordiske militærsamarbeidet, Nordefco (Nordic Defence Coorperation), det nordisk baltiske samarbeidet i NB8 og militærsamarbeidet Northern Group, som består av de nordiske land, Storbritannia, Tyskland, Polen og Nederland, spiller en stadig større rolle og trekker Sverige og Finland tettere inn i militært samarbeid med Nato. De nordiske land kan ikke lenger beskrives som fredsnasjoner.

Opprustningen i Norden øker og samarbeidet med Nato øker faren for krig.

Det etableres faste baser i Norden
De første skritt for etablering av faste militærbaser i Norge er tatt. 300 US Marines er på plass på Værnes ved Trondheim, og i neste omgang skal det etableres en base på Setermoen i Troms.

I Norge er det forhåndslagra store mengder militært utstyr for amerikanerne. Dette utstyret ligger i fjellhaller i Trøndelag og ved fem flyplasser, Andøya, Sola, Bodø, Evenes og Bardufoss.

I tillegg er det etablert faste treningsområder for britiske soldater. USA sin base på Keflavik blir modernisert.

F-35-kampfly og atomvåpen
De første F-35-kampfly er kommet til Norge, og har fått base på Ørlandet i Trøndelag.

Om få år blir det plassert F-35 i Danmark ved den tyske grense. Finland overveier også kjøp av F-35. Med disse flyene har Norden fått et offensivt våpen som kan frakte atomvåpen og krysserraketter. Lengre rekkevidde gjør at disse flyene kan nå mål langt inne i Russland.

F-35 inngår i Natos flyvåpen, ledet av USA. Og med en prislapp på mange milliarder, er det penger som blir tatt fra folks velferd.

Kjernevåpen blir modernisert til skyhøye kostnader. Dette skjer i USA, Russland og Storbritannia.

President Trump gav i januar 2017 forsvarsminister Mattis direktiv for «Nuclear Posture Review», NPR. Dette er verdens farligste dokument som åpner opp for kjernevåpenkrig ved å senke terskelen for bruk av disse våpen. Man snakker nå om å anvende kjernevåpen, både i USA og Russland.

USA og Natos rakettforsvar integreres i Nordens militærapparat
Norden blir en viktig del av Natos rakettforsvar gjennom den nye Globus 3-radaren ved Vardø i Finnmark. Den skal stå ferdig i 2020. Den vil gi Norden en ledende rolle i militær etterretning i nordområdene. Den nordiske avtalen om radaropplysninger inngått i november 2017, innebærer at opplysningene fra Finland og Sverige blir tilgjengelige for Nato.

Militarisering av Østersjøen og Baltikum
Østersjøen militariseres på flere områder. Siden 2009 har USA/Nato og Sverige og Finland årlig gjennomført fly- og flåteøvinger over Estland, Latlvia, Litauen og Østersjøen. Sverige har opprettet en militærbase på Gotland, og Ålands historiske nøytralitet er under press.

Danmark har plassert en stasjon for avlytting  på Bornholm.

Norge har en stor stasjon for avlytting av telefonsamtaler og sosiale media ved Hønefoss.

Danmarks forsvarsforlik 2018 – 2023 er retta inn mot opprustning vendt mot Østersjøen, Baltikum og Russland. Militærbudsjettet vil øke med 20 prosent eller 12,3 milliarder de neste seks årene. Kjøp av F-35 kampfly er en del av dette. Danske fregatter blir utstyrt med raketter og radarutstyr, og på lengre sikt kanskje også atombærende kryssermissiler. Droner blir gjeninnført som våpen. En fullt ut utstyrt styrke på 4.000 soldater rettet inn mot Baltikum blir opprettet. Danmark er utpekt som et sted der Natos tropper samles i tilfelle krig med Russland, og det blir opprettet en mobiliseringsstyrke på 2.0000 soldater med ansvar for logistikk. Danmark har sendt opp en satellitt med ansvar for overvåking av skips- og flytrafikk i Arktis. Fra 2018 blir danske soldater utplassert permanent i Estland.

Sverige og Finland øker samarbeidet med USA og Nato
Sverige og Finland har som nevnt inngått vertslandsavtale med USA.  Det betyr at Nato – etter invitasjon fra vertslandet – kan øve, true med, og føre krig mot tredje land fra disse lands territorium. Finland har invitert USA til å delta på en storstilt militærøvelse i 2020, den største noensinne i Finland. Landene har også deltatt i Nato-øvelsen Artic Challenge Exercise, hvert annet  år siden 2013. Den svenske vertslandsavtalen blir brukt til militære øvelser i regi av Nato. Den største til nå, er øvelsen Aurora 17 med deltakere fra Sverige, USA, Finland, Norge, Frankrike, Danmark, Estland og Litauen.

I 2014 ble Sverige og Finland sammen med Georgia, Jordan og Australia utpekt som svært verdifulle partnere i Enhanced Opportunities Program, EOP.  Det betyr rett til å sitte ved bordet ved Nato sine toppmøter. Finland og Nato har innledet et bredt samarbeid om sikkerhet. I oktober 2017 åpnet Jens Stoltenberg et ekspertsenter mot hybride trusler i Finland (www.hybridcoe.fi). Det er rettet inn mot cyber-trusler.

Sverige medvirker i Strat Com i Riga (Nato Strategic Communication Centre Of Excellence). Det er tydelig hvem man ser som sin fiende. Dette er langt fra å anvende kunnskap om god konflikthåndtering.

Den 11. desember 2017 besluttet EU sitt råd å opprette et permanent samarbeid på forsvarsområdet (Permanent Structure Cooperation, PESCO). Her skal man i fellesskap utvikle forsvarskapasitet ved å investere i felles prosjekt. Landene forplikter seg til opprustning. PESCO bidrar i høy grad til militarisering av EU. 25 medlemsland, inkludert Sverige og Finland deltar. Danmark er unntatt fra det militære samarbeidet. Norge er ikke med i EU, men i Nato. I dette samarbeidet inngår det at hvert medlemsland skal komme med egne forslag til samarbeid. Sverige skal bidra med et  Europeisk test- og evalueringssenter i Vidsel. Det vil med all sannsynlighet bety at flere land vil komme til å teste våpen, og gjennomføre øvelser i Norrbotten.

Vidsel testområde (North European Aerospace Test range, NEAT) ligger i Norrbotten. Det er Europas største testområde for nye våpensystem, droner, stridsfly og raketter. Her har USA og Israel fått utvikle sine fjernstyrte våpensystem, som Israel har brukt i sine angrep i Gaza. Verdens største downloadstasjion  for satellitter, Esrange, ligger utenfor Kiruna. Den innhenter mot betaling foto av områder som er viktig for vestlige militære. Kiruna har blitt en av to Galileostasjoner som skal avlytte satellitter og kommunikasjon med bakkestasjoner. Lerkil i Sverige har verdens tredje største avlyttingsstasjon etter USA og Storbritannia.

Utnytt kunnskapen om konfliktenes årsak, dynamikk og håndtering
I dag blir utenriks- og sikkerhetspolitikken dominert av makttenkning. Det gjør at alle stater bruker trusler, avskrekking og forskjellige former for vold for å nå sine kortsiktige nasjonale mål. I verste fall kan det lede til total ødeleggelse i en atomvåpenkrig. Imidlertid finnes en viten som ikke blir benyttet.  Den ligger til grunn for FN-pakten og diplomatisk mekling.

Det handler om å analysere konflikter ut ifra alle parter sine perspektiv og unngå å true, men i stedet se konflikter som et felles problem som skal løses på en respektfull måte. Det er viktig ikke å skape motsetninger. Fiendebildet skal motvirkes.

Militarisering bygger på menneskers frykt. Opprustning leder til opprustning i en ond spiral.  Dette leder til enorme omkostninger – og enda mer frykt.

Vi er talspersoner for dialog på alle nivå, økonomisk og kulturell utveksling, samt diplomatiske verktøy som sørger for alle stater og menneskers behov, «felles menneskelig sikkerhet».

Utnytt kunnskapen om god konflikthåndtering. Oppretthold FN-pakten som er underskrevet av samtlige stater. Den beskriver fredelige midler til konfliktløsning.

Krig er forbudt, unntatt som forsvar mot angripere. Ressursene er nødvendige til menneskelig velferd, ikke krig og ødeleggelse. Krig fører til flyktningestrømmer, til lidelse og konflikter.

Protestér mot opprustningen av Norden ved øvelsen Trident Juncture 2018

Norge skal i 2018 være vertsland for en stor militærøvelse i regi av Nato, Trident Juncture 18.

Det skal delta 35.000 soldater fra 30 land, 150 kampfly og 70 marinefartøy. Øvelsen vil også omfatte Sverige, Finland, Island og Østersjøen. Scenariet er at Norden blir angrepet av Russland.

Nordiske fredsforkjempere må stå sammen mot Natos krigsforberedelser. Vi må sammen protestere mot krigsøvelser og opprustning.

Det er en opprustning betalt av folks velferd, og som truer befolkningen med atomkrigvanvidd.

Vi støtter også oppfordringen til protester i alle europeiske hovedsteder under Nato-toppmøtet 11. juli 2018.

Underskrevet av følgende nordiske organisasjoner:

Norge:
Stopp NATOhttps://antikrig.org/stopp-nato/, FB: Stopp NATO;
Norge ut av NATO – https://norgeutavnato.no/
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Norge – www.ikff.no
Bestemødrene for fred
Ingen amerikansk base på Værnes, facebook.com/IngenAmerikanskBase, kontaktperson Rolf Bunes, regbunes@online.no
Arbeidsgruppe mot NATO-øvelsen Trident Juncture (Trøndelag), kontaktperson Jens Frøseth, jefroe@online.no

Sverige:
Nej till NATO Sverige –  www.nejtillnato.se, ordf. Staffan Ekbom,
Fredsrörelsen på Orustwww.folkrorelsen-pa-orust.se, ordf. Ola Friholt
Sveriges Fredsrådwww.frednu.se, ordf. Agneta Norberg
Katarinauppropethttp://www.katarinauppropet.se, Facebook/Katarinauppropet, samordnare Fredrika Gårdfeldt, ärkebiskop emeritus KG Hammar, Kerstin Bergeå utbildare i konflikthantering,
Föreningen Nej till Nato, Helsingborg, ordf. Jan Fredriksson
Kvinnor för Fredwww.kvinnorforfred.se, facebook.com/kvinnorforfred, twitter.com/kvinnorforfred, kontakt My Leffler + info@kvinnorforfred.se
Kvinnor för Fred i Sundsvall, kontakt Ulrika Hådén
Svenska Kvinnors Vänsterförbund – www.svenskakvinnorsvansterforbund.se, ordf. Ianthe Holmberg
Fredens Hus Göteborgwww.laraforfred.se, ordf. Karin Utas Carlsson
Stockholmsavdelningen av föreningen Folket i Bild Kulturfronthttps://fib.se, kontakt Anders Romelsjö
Svenska Freds, Göteborgwww.svenskafreds.se/goteborg, ordf. Tomas Magnusson
IKFF, Göteborgskretsen, www.goteborg.ikff.se, ordf. Anita Wahlberg
Aktivister för fred,  https://aktivisterforfred.wordpress.com kontakt Tord Björk

Danmark:
Tid til fred – aktiv mod krigwww.tidtilfred.nu
Århus mod Krig og Terrorwww.facebook.com/aarhusmodkrigogterror
Stop terrorkrigen – Ud af NATOwww.facebook.com/stop.terrorkrigen.dk
Fredsvagten – http://fredsvagt.dk/
Kunstnere for fred –  www.kunstnereforfred.dk
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihedwww.kvindefredsliga.dk

Finland:
Amandamaji rf, Helsingfors (Registered Association) – www.naisetrauhanpuolesta.org
Kvinnor mot Atomkraft, Helsingforswww.naisetrauhanpuolesta.org
Kvinnor för fred

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

12 kommentarer på Stopp opprustningen i Norden – Fred blir skapt med fredelige midler

 1. Bra.

  Spørsmål: Er det slik at USA har stående ubåter med atomraketter utenfor norskekysten klar for angrep mot Russland? Og er det meningen at baser på land skal beskytte disse ubåter?

  I visse neo-konservative kretser i USA snakkes det om at USA kan klare å vinne en begrenset atomkrig mot Russland. Begrenset kan da bety at Europa og Russland kan bli atomslagmark ved en slik krig, mens neo-kon håper og tror at USA i stor grad vil klare å slippe unna konsekvensene av en slik atomkrig.

  Det høres ut som USA bør kastes ut av både NATO og Europa. USAs interesser er ikke sammenfallende med europeiske interesser.

  • NoregNorge bør ruste opp utdannelse og kompetanse og forståelse og innsikt og hele skolesystemet.
   Nå.
   Rust opp skoler og utdannelse og kompetanse for å sikre og å beholde og å bygge fred.
   Demokratiet bør opprustes slik at inkompetente folk i parti-adelen kan strykes og nulles bort og ut av politikken og bort fra posisjoner.

   • Avatardagobert // 2018-07-23 kl 23:15 //

    hvis vi skal ruste opp utdannings systemet så må sosialismen ut først den er til hinder for realistisk kompetanse da det er ett luftslott . det er bare å se sosialismen i søramerika hvor velstående land nu er i ruiner.

    • Hvem vi?
     Det er da regjeringen og flertallet på Stortinget som bestemmer.
     I kommunene kan faktisk mange kommunestyrer og bystyrer bestemme mye og også gjøre mye angående offentlige skoler. Og så er det fylkene og videregående skoler.
     Det er ikke noe felles vi for alt dette og for hele landet.
     Kutt ut slikt vi-preik og vi-preik som tåketaktikk.
     Din kommune og kommuner i ditt område kan gjøre veldig, veldig mye for å ruste opp skoler og utdannelse samme hvem som sitter med regjeringsmakt.
     Kommuner kan sammen samarbeide mye om skoler og løsninger og om kompetansesenter for skoler og om PPT og skolekontor og pedagogisk ledelse og psykolog-tjenester og helsetjenester og spesialpedagogiske tjenester og om hvordan skoler skal ledes og styres i praksis og om hvordan undervisningen skal planlegges og ledes.
     Det er ikke noen grunner til å vente med fornyelser og forbedringer i noen kommuner.
     Det er bare dumt av deg å melde deg på i alt er umulig klubben og å også avspore til Sør-Amerika.
     Jeg leverer ekte løsninger på min hjemmeside og på Notatene.
     Det har du ikke sett på.
     Latskap kan aldri føre til opprustning av skoler og undervisning.
     Latskap kan aldri sikre fred og framgang.

  • AvatarComrade Pootie // 2018-07-02 kl 13:08 //

   Så vidt jeg husker har USA til enhver tid 6 atomubåter i aktiv tjeneste rundt om i verden. Ohio-Class ubåtene kan potensielt rigges med 24 ‘Trident 2’-SLBM’s (Submarine-Launched Ballistic Missile) og hver av disse har plass til 8 atomstridshoder som opererer uavhengig av hverandre og kan programmeres til å treffe 8 forskjellige mål.

   Hver og en av disse atomubåtene kan altså holde potensielt 192 atom-stridshoder av typen W88,. Om alle 6 som er i aktiv tjeneste var utstyrt slik blir det totalt 1152 atomstridshoder. Hele ladningen kan potensielt fyres av på under et minutt.

 2. Fred skapes og bevares med kunnskaper.
  Fred bevares og skapes hvis eller når ledere har kunnskaper og kompetanse eller får og lytter til gode råd fra mennesker med kunnskaper og kompetanse.
  Fred skapes og beholdes med samarbeid og med gode kontakter og med kulturforståelse.
  Et godt norsk nasjonalt forsvar må og bør kombineres med politisk kompetanse og kunnskaper hos norske politiske ledere.
  Inkompetanse i norsk parti-adel er en stor fare nå.
  Velgerne har ikke gode nok muligheter til å velge bort og stryke bort inkompetente politikere ved valg.
  Norsk skole er for dårlig nå fra Grunnskolen og opp.
  Grunnlaget for kunnskaper og kompetanse må skapes fra grunnen av.
  Arbeid for fred vil aldri fungere godt uten god nok utdannelse til mange nok og tidlig nok.
  Forståelsen for fred og fredsarbeid og samarbeid mellom nasjoner kan aldri øves opp med pc-spill og såpeunderholdning på TV.

 3. AvatarComrade Pootie // 2018-07-02 kl 11:18 //

  Siden den kalde krigen endte har Europa over nesten hele linja (med Polen som unntak) redusert sin millitære tilstedeværelse og fronten mot gamle Sobjet med over 90%!

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 22:09 //

   Med hele Øst-Europa som unntak. Grensa har blitt flytta på.

 4. Avatardagobert // 2018-07-23 kl 23:11 //

  dette er langt ute på viddene faktum er at land som har sterk forsvarsevne sjelden eller aldri blir innvadert og dessuten så vil ett sterkt forsvar kunne bistå når en konflikt skjer innenfra mot den etniske befolkningen noe som er den største trusselen grunnet uansvarlig politikk på migrasjon av militante mennesker som ikke respekterer vårt samfunn. les litt politi logger så blir dere litt klokere. ha en fin kveld.

 5. AvatarLars Olsen // 2018-07-24 kl 00:52 //

  Jeg minnes da våre besteforeldre invaderte Normandie med kjærlighet og blomster for å skape fred. Det var umåtelig vakkert!

 6. AvatarKåre Hansen // 2018-07-24 kl 18:45 //

  Ja da, i 1940 overlot dere landet til Tyskerne, indirekte drepte over 4000 norske sjøfolk, tok pengene de tjente og brukte på den «regjeringa» som rømte landet, ikke fikk de sjøfolkene som overlevde det de var lovet, » 9 april et historisk bedrag» (2014) forteller den hele og fulle sannheten om disse politiker svindlerne. Og nå er dere i gang igjen.

Kommentarfeltet er lukket.