Raymonds drøm om hovedstaden

Foto: Arbeiderpartiet

I atten år har de borgerlige partiene styrt Oslo med jernhånd. Etter årets valg håper Raymond Johansen det skal bli en slutt på det borgerlige styret. - Denne byen fortjener en retningsendring i politikken nå, mener han.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

I de kommende dagene publiserer Osloportalen intervjuer med opposisjonens toppkandidater ved høstens valg. Først ut er Arbeiderpartiets Raymond Johansen.

Av Christian Øivindsønn Boger

Det kan virke som en evighet siden Oslos ordfører tilhørte et annet parti enn Høyre. Gjennom ulike samarbeidskonstellasjoner har de borgerlige partiene styrt byen sammenhengende i 18 år. Nå håper Arbeiderpartiets kandidat til byrådsledervervet at årets valg kan gi et politisk skifte i hovedstaden.

— Etter 18 år et det så absolutt på tide at vi får et skifte i hvordan byen styres og at borgerne igjen får oppleve noe annet enn borgerlig politikk, sier Johansen.

En verdig eldreomsorg
Johansen mener det er svært mange oppgaver å ta fatt på om han skulle komme i en posisjon som byrådsleder. Ikke minst er på tide at hovedstadens eldre får hva han kaller en verdig eldreomsorg.

— Vi kan ikke bare stå og se på at de eldre i denne byen ikke får det tilbudet de har krav på fordi kommunen ikke er i stand til å møte de utfordringene vi står overfor.

Johansen varsler en storstilt satsning på en bedre eldreomsorg og vil gjennomføre tiltak som 500 flere årsverk i hjemmetjenesten og en halvtimes ekstra hjemmehjelp i uka. Denne halvtimen skal brukerne av tjenestene selv få disponere som de ønsker. I tillegg vil han bruke store summer på ny velferdsteknologi for byens eldre.

Ingen allergi for private aktører
I motsetning til sine kolleger på venstresiden er ikke Johansen fremmed for at private aktører fortsatt skal få drive helsetjenester i kommunal regi. Han mener derimot at det kan være viktig med tjenester levert av både kommune og private aktører.

— Jeg har ingen allergi mot private tjenesteleverandører. Det viktige for meg er kvaliteten på de tjenestene som leveres og arbeidsvilkårene for de som leverer dem, understreker han.

Han varsler derfor at Arbeiderpartiet i Oslo i framtiden ønsker å bruke like mange private aktører som det Høyre-byrådet gjør i dag.

— Vi regner med at andelen private aktører i fremtiden vil være like stor som det den er i dag. Her er det likevel viktig å påpeke at hoveddelen av disse tjenestene skal leveres av kommunen, sier Johansen.

Barnehage til alle
Det er ikke bare de eldste Oslo-borgerne som står Johansens hjerte nær. De gjør også de yngste. Så viktig er «byens fremtid» at Johansen nå går ut og lover barnehage til alle om han skulle ta plass på byrådslederens kontor fra oktober.

— For oss er det viktig å sikre at den oppvoksende generasjon har et godt tilbud allerede fra starten av livet. Derfor er full barnehagedekning svært viktig å få til, poengterer han.

Johansen lover nå at man, om han kommer til makta, vil sørge for at det bygges 3000 nye barnehageplasser i Oslo for å oppfylle drømmen om full barnehagedekning. Også her vil han bruke private aktører, men forsikrer, som i eldreomsorgen, at brorparten av tilbudet vil bli levert av kommunen.

— For å nå målet vi har satt oss når det gjelder full barnehagedekning er vi nødt til å få opphevet forbudet mot å bygge kommunale barnehager, som ble innført i bystyret tidligere i høst, sier Johansen.

Utjevningen starter i skolen
Sosiale forskjeller mellom bydelene i hovedstaden har etterhvert blitt et hett valgkamptema. Ikke minst på bakgrunn av at de sosiale forskjellene er økende. I tillegg er Oslo den byen i Norge hvor barnefattigdommen er størst. Johansen er bekymret over økningen i forskjeller og mener kampen mot disse må starte så tidlig som mulig.

— Skal man kunne bekjempe de sosiale forskjellene er det viktig å legge til rette for inkludering i samfunnet på et så tidlig stadium i livet som mulig. Derfor spiller både barnehage og skole en viktig rolle i kampen mot sosial ulikhet, sier han.

Johansen mener, som SV og Rødt, at viktige tiltak her innebærer en utvidelse av gratis kjernetid i Aktivitetsskolen. Han viser til at prøveprosjektet med gratis kjernetid ved Tøyen og Vahl skoler har gikk svært gode resultater.

— For mange strekker ikke pengene til for å kunne utnytte tilbudet slik det er i dag. Uten aktivitetsskole får elevene en dårligere start på livet, og sjansene for å falle utenfor senere i livet er dermed markant større, slår han fast.

I tillegg ser han på full barnehagedekning og en god skole som yter leksehjelp på alle trinn som viktige elementer i kampen mot sosial ulikhet.

Ønsker lærernorm
Som en forlengelse av innsatsen i aktivitetsskolen ser Johansen også et stort behov for å gjøre endringer i Oslo-skolen for at denne skal kunne fungere som en best mulig utdanningsinstitusjon samtidig som den skal spille en rolle i kampen for mer likhet i byen. For å oppfylle disse momentene i framtiden mener Johansen det vil være viktig å få innført en minstenorm for lærertettheten i Osloskolen.

— Til tross for at Osloskolen allerede ligger helt i toppen når det gjelder lærertetthet her til lands er det viktig å få på plass en slik norm, men jeg ønsker ikke å gi noe eksakt tall på hva denne normen bør være, understreker han.

Johansen er svært skuffet over at den sittende byrådsleder, Stian Berger Røsland (H), ikke ser behovet for en slik norm.

— Røsland viser vel at han ikke helt har skjønt hva debatten handler om. Vårt forslag er en norm som ikke binder læreren til klasserommet, men en som binder kommunen til å satse på læreren som kan følge opp elevene, sier han.

En lærernorm vil også føre til at han, uten å tallfeste det, mener det vil bli viktig å tilføre skolen nye lære.

Ingen ny E18 – markagrensa bevares
Utbygging av samferdselsstrukturen i Oslo og miljøhensyn i forhold til dette har i valgkamen etterhvert blitt en het potet. Den store striden står først og fremst om Oslopakke 3 og dens føringer om ny E18 inn til byen vest fra. Mens de borgerlige partiene står hardt på at man trenger en ny E18 er opposisjonen mer lunkne.

— Den motorveien som man nå har foreslått å bygge vil ikke Arbeiderpartiet kunne akseptere, understreker han.

Han mener en ny E18 derimot må bygges mer miljøvennlig med både miljø- og kollektivfelt i tillegg til flere tunneler og sykkelveier. Tanken på flere biler inn til Oslo er han ingen tilhenger av.

— Jeg sier veldig klart nei til å få enda flere biler inn til Oslo sentrum. Det kan vi ikke akseptere og det vil jeg være garantisten for.

Johansen er svært opptatt av at Oslo skal være en grønn by og er veldig klar på at man ikke ønsker å opprette aktivitetssoner i markas randsone som byrådet nå forsøker seg på.

— Vi støtter ikke etablering av slike soner. Intensjonen bak kan gjerne være god, men det skaper en tvil rundt intensjonen med Markaloven som vi ikke kan leve med, sier han.

Bare en av fem vil måtte betale eiendomsskatt
Nye prosjekter og ideer må alltid finansieres på en eller annen måte. Debatten rundt eiendommskatt har virkelig tatt av under Oslo-valgkampen. Partiene på høyresiden, og i sentrum, tar sterkt avstand fra en slik beskatning, mens partiene til venstre ønsker den velkommen.

— Det er bare tull når ordføreren sier at Oslo ikke trenger inntekter. I dag lever vi av å ta opp store lån. Vi ser det som et mye bedre alternativ å innføre en moderat beskatning på bolig- og næringseiendom, forteller Johansen.

Beskatningsmodellen, som Arbeiderpartiet har utarbeidet i samarbeid med Rødt, vil ha en skatteprosent på tre promille av boligens verdi og et minstefradrag på fire millioner. I følge Johansen vil dette bety at fire av fem Oslo-borgere vil slippe unna denne beskatningen.

— Vi fører, i motsetning til Høyre, en ærlig valgkamp, og legger ikke skjul på hva forslaget om boligbeskatning vil medføre. Med de siste ligningstallene som grunnlag betyr dette at fire av fem vil slippe å betale denne skatten, påpeker han.

— Vi skal kikkes i kortene
Johansen og Arbeiderpartiet er også tilhengere av at Oslo skal være en åpen kommune. Til tross for at han mener innskjerpingene Stortinget vedtok i offentlighetsloven i vår var riktige, mener han at både innbyggere og media skal fortsette å «titte kommunen i kortene».

— Jeg vi så absolutt bidra til å gjøre Oslo til en åpen kommune. I dag skjer det for lite når det gjelder åpenhetsarbeid i kommunen. Dette vil jeg ta tak i om vi vinner valget, lover han.

Ap-veteranen vil blant annet styrke de kommunalt ansattes mulighet til å delta i den offentlige debatten også når det gjelder forhold på egen arbeidsplass og sørge for at byrådets innstillinger til bystyret blir liggende lengre ute til offentlig gjennomsyn før et bystyremøte en hva som er normen i dag.

— Vi er ikke helt i mål med alle tanker og planer på dette feltet men jeg mener det er veldig viktig at vi framstår som en åpen og gjennomsiktig kommune, avslutter han.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned