10 bøker som opplyste oss i 2013

Foto: Raysonho

Tore Linné Eriksen er viden kjent for å sluke bøker til frokost, lunsj og middag. Radikal Portal ba han derfor om å velge ut 10 bøker fra 2013, som han kunne anbefale. Her er resultatet.

Tore Linné Eriksen
Om Tore Linné Eriksen (9 artikler)
Tore Linné Eriksen er faglitterær forfatter, historiker og professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fernanda Nissen. Kjærlighet og arbeid, av Mari Jonassen, Oslo: Aschehoug, 2013, 296 s.

I kjølvannet av stemmerettsjubileet har det kommet flere gode biografier og oversikter over kvinnekampens historie. Fernanda Nissen skiller seg ut på mange måter, ikke minst fordi hun etter hvert overskred sitt borgerlig-liberale miljø og sluttet seg til den framvoksende arbeiderbevegelsen. En viktig vekker var opplevelsen av de kvinnelige fyrstikkarbeidernes streik i 1889, som førte til at hun blei en av deres viktigste støttespillere. Mari Jonassen forteller innlevende og spennende om et liv i «kjærlighet og arbeid» og følger hovedpersonen gjennom politisk virksomhet i Arbeiderpartiet, virke som skribent og som deltaker i Den andre internasjonalens kvinnesekretariat fram til sammenbruddet ved inngangen til den første verdenskrigen. En rød tråd er kampen for å bedre arbeiderkvinnenes levekår og lettere adgang til litteratur og teater, alt båret oppe av en tro på at sosialisme er en forutsetning for virkelig kvinnefrigjøring.

 

Afrika 99 %. Økonomisk vekst, ulikhet og protest, av Sigrun Johnstad (red.), Oslo: Fellesrådet for Afrika, 2013, 224 s.

I de siste åra har mediebildet av Afrika vært preget av optimistiske toner, der økonomisk vekst, en kjøpesterk middelklasse og gode investeringsmuligheter for utenlandske selskaper blir trukket fram. Fellesrådet for Afrikas nyeste årbok nyanserer dette bildet, og viser blant annet at statistikken ofte er som science fiction å regne, og at økt BNI i mange tilfeller skyldes raskere utsuging av olje og andre mineraler. Et gjennomgående trekk i de forskjellige bidragene er at veksten foregår på en måte som skaper en stadig dypere kløft mellom fattig og rik, og at utenlandske selskaper og hjemlig elite trekker ut en stor del av overskuddet gjennom fordekte kanaler. Det mest spennende i årboka er de mange bidragene fra afrikanske forskere og – ikke minst – aktivister. Nå er det ikke lenger noen unnskyldning for ikke å ha hørt om Occupy Nigeria!

 

Hugo Chávez. Revansjen, av Eirik Vold, Oslo: Forlaget Manifest, 2013, 470 s.

Få var elsket og hatet like mye som Hugo Chávez, og denne rikholdige reportasjeboka gir en utmerket bakgrunn. Forfatteren har fulgt utviklinga i Venezuela fra innsida gjennom et langt tidsspenn, og ender etter hvert opp med en beundring for mye av det som har vært gjort for å bedre leveforholdene for fattigfolk. Mens det i store deler av pressen, for ikke å nevne Civita-kretser, gjerne heter at Chávez sto for splitting av nasjonen, er det Volds fortjeneste at han viser klart hvordan den økonomiske overklassen og den politiske eliten står for polarisering gjennom sine privilegier og tette bånd til utenlandske storselskaper og mediekonserner. Slik fortsetter kampene også etter Chávez´ død, men at den folkelige mobiliseringa ikke bare skyldes persondyrking, går klart fram av de siste lokalvalgene i landet.

Radikal Portals omtale av boka: Chávez, El Noruego og Venezuela

 

Drivhuseffekten. Klimapolitikken som forsvant, av Erik Martiniussen, Oslo: Manifest Forlag, 2013, 318 s.

Det er ikke så lett å velge i serien av gode klimabøker på norsk i 2013, men Erik Martiniussen skiller seg ut ved å forene en god oversikt med fordypninger i det politiske spillet både nasjonalt og globalt. Som god journalist veit han hvordan stoffet skal anrettes for å gjøre det leselig. Skarpest er han i den grundige gjennomgangen av nettverket av samfunnsøkonomer som tror på salg av klimakvoter og markedsløsninger, og som har hatt sentrale plasser i det politiske sentrum, i offentlige utvalg og forskningsinstitusjoner. En nøkkelfigur er ingen ringere enn Jens Stoltenberg, som med teknologioptimisme og råkjør for oljeproduksjon nå også er oppnevnt som FNs klimautsending. Drivhuseffekten viser klart at det ikke bare er slik at kvoteordningene har mislykkes, men at hele konseptet med tallmagi, karbonkolonialisme og fri omsetning av atmosfæren er grunnleggende galt. Konklusjonen kan ikke bli annen enn at den rødgrønne regjeringas klimapolitikk har gjort at dens etterfølger på taburettene har fått gode argumenter mot å foreta en grunnleggende omlegging.

 

Arbeiderhistorie. Årbok 2013, av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (red.), Oslo: LO Media, 2013, 235 s.

Denne serien av årbøker er en viktig kilde å øse av for alle som er interessert i arbeiderbevegelsens historie, og viser hvilken viktig oppgave denne institusjonen spiller. Nå er Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – ikke overraskende – utsatt for den nye regjeringas sparekniv. Årets utgave følger et velkjent mønster, med både spredte bidrag og artikler samlet rundt et tema. I tillegg til en brei oversikt over begrensinger i stemmerett og politisk deltakelse i 1913, utgjør et knippe av studier av arbeiderbevegelsen og «de andre» kjernen i årets bok. Dette inkluderer bidrag blant annet både om målrørsla, samepolitiske krav og en høyst aktuell gjennomgang av omtalen sigøynere (rom) i Arbeiderbladet, VG og Aftenposten 1947-1992 og LOs arbeid med innvandringsspørsmål. Det er også grunn til å framheve Lars Borgersruds artikkel om NKP og sabotasjen under den andre verdenskrigen.

 

Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten, av Hilde Henriksen Waage, Oslo: CappelenDamm Akademisk, 2013, 509 s.

Det er ingen grunn til å la seg skremme av at forlaget har «akademisk» i sitt navn, dette er ei bok skrevet av en historiker som gjør bruk av et normalt menneskespråk, og som er vant til å henvende seg til et publikum utenfor universitetsmurene. Høyst fortjent har Waage da også i år fått den gjeve Sverre Steen-prisen for framstående fagformidling. En bærende tanke i denne omfattende og bunnsolide framstillinga er at det er nødvendig å forstå den aktuelle midtøstenkonflikten i sin historiske bredde, noe som ikke minst kommer klart fram i gjennomgangen av de første tiåra av 1900-tallet. Både nybegynnere og de som har en del bakgrunnskunnskap vil finne Waages oversikt opplysende, og særlig har forfatteren et godt blikk for hvordan lokale konfliktmønstre er tett vevd sammen med stormaktspolitikk og strategiske interesser. De som mest tror at svarene er å finne i Bibelen og Koranen, kommer ikke pent ut av Waages analyser. Det gjør heller ikke de som slår seg på brystet for sine bidrag til «Oslo-avtalen». Les og bli klok!

 

The implosion of capitalism, av Samir Amin, London: Pluto Press, 2013, 150 s.

Få marxistiske tenkere og aktivister har så stor betydning i verden i dag som Samir Amin, en framstående egyptisk økonom og anti-imperialist. I sin nyeste bok tar han sikte på å gi analysene av den globale kapitalismen en oversiktlig og lettere tilgjengelig form, og den egner seg derfor som en introduksjon for dem som ikke kjenner hans forfatterskap. Det er blant annet et eget kapittel om politisk islamisme som en reaksjonær bevegelse, samtidig som det bys på en kritisk analyse av «framvoksende økonomier», inkludert Kina. Som en motvekt til den lovprisning som nå er på moten, viser han at disse både er vaklende og har innebygd skarpe sosiale motsetninger. For Amin er det ingen vei utenom klassekamp og sosialisme, men det krever en strategi og en styrke som det ifølge sluttkapitlet ikke umiddelbart er noen lyse utsikter til.

 

The race for what´s left. The global scramble for the world´s last resources, av Michael T. Klare, New York: Metropolitan Books, 2012/2013, 306 s.

Michael T. Klare har gjennom en rekke bøker stått fram med velinformerte og skarpe analyser av geopolitikk, imperialisme og rivalisering om råvarer, ikke minst olje. Hans nyeste bidrag viser den samme kombinasjon av dokumentasjon og evne til å formidle, og tar oss med på en vandring kloden over for å vise hvor kampen om olje og andre mineraler står. Han får klart fram hvem de viktigste aktørene i dette spillet er, noe som ikke minst er av interesse for dem som vil forstå Statoil og Norges endrete plass i den globale kapitalismen. I The race for what’s left utvides dette perspektivet til å gjelde kappløpet om jord (landran), vann og mat. Som vanlig er det en god blanding av generelle oversikter og mer detaljerte enkeltstudier av brennbare områder. Det kan legges til at det er en serie nyttig kart.

 

Capitalism´s last stand? Deglobalization in the age of austerity, av Walden Bello, London: Zed Books, 2013, 282 s.

Walden Bello fra Filippinene er en av nøkkelfigurene i den mangslungne bevegelsen mot nyliberalistisk globalisering på storselskapenes premisser, og er en flittig skribent, analytiker og taler på demonstrasjoner og alternative toppmøter. Et gjennomgangstema er at det rådende systemet driver rovdrift på mennesker og naturressurser og at de siste åras økonomiske og økologiske krise bærer preg av et storstilt angrep på hundrevis av millioner menneskers levekår og interesser. I sin siste bok syr han taler, kronikker og lengre artikler sammen til en enhet, uten at det går utover det umiddelbare – og pedagogiske – grepet. Blant de viktigste poengene er at den økonomiske krisa er mer grunnleggende enn finansielle forstyrrelser, at keynesianske forsøk på å dempe virkningene ikke går radikalt nok til verks, at internasjonale klimaforhandlinger og WTO-forhandlinger er en slags krigføring mot Sør og at agribusiness og Verdensbanken/IMF bærer hovedansvaret for sult og ødeleggelse av jordbruket i Afrika. Alternativene er – som man kan vente – ikke like klare, men det vises til den kampen som føres rundt om i verden for et ikke-kapitalistisk og mer desentralisert (dvs. avglobalisert) system. Boka er utgitt av ZED Books, som sammen med Pluto Books er de ledende forlag for litteratur med et radikalt Sør-perspektiv.

 

 

Karl Marx. A nineteenth-century life, av Jonathan Sperber, New York/London: Liveright Publishing Corporation, 2013/2014, 648 s.

En av årets store leseropplevelser har vært denne digre Marx-biografien, skrevet av en ledende historiker som er kjent både for oversiktsverker om Europa på 1800-tallet og for enkeltstudier om 1848-revolusjonen og tysk radikalisme i Rhinområdet midtveis i århundret. Nå kan Marx-biografier være av så mange slag, og tjene mange forskjellige formål. Det som er Sperbers anliggende i denne boka er ganske enkelt å fortelle om hans liv som en historisk person, med stor detaljrikdom og dyp innsikt om både unge år, de forskjellige fasene i forfattervirksomheten, forholdet til Engels, privatliv, økonomisk slit på avgrunnens rand, journalistisk kommentarvirksomhet og et politisk arbeid som ofte var i motbakke. Sperber overlater til andre å diskutere marxisme som aktuell ideologi, og interesser seg ikke i det hele tatt for de forskjellige marxistiske retninger som strides i dag, men her er det heldigvis mye annet å gå til. Han gjør det klart at Marx ikke var en profet, og at hans storhet lå i analysen av akkurat den formen for kapitalisme og samfunnsmotsetninger som var framherskende på 1800-tallet. Her har Sperber dessuten nedlagt et stort arbeid i tekstanalyser og arkivfunn, og formidler nye – ofte egne – oversettinger av sentrale skrifter. Skarpskodde marxologer med egne kjepphester vil nok saumfare Sperber og – sikkert med rette – avsløre han som vantro, men ingen kan benekte at han har reist et monument over en av 1800-tallets viktige enkeltpersoner.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.