Lukkede mottak er ikke løsningen

Hadde det vært opp til FrP, hadde vi nok hatt kun lukkede mottak i Norge. Men lukkede mottak er ikke løsningen, verken for asylsøkere som er syke, kriminelle eller med avslag.

Gülay Kutal
Om Gülay Kutal (1 artikler)
Gülay Kutal er landsstyremedlem i SV og leder etnisk likestillingsutvalg. Hun er bystyremedlem i Oslo og medlem av kultur- og oppvekstkomitéen. Kutal jobber som informatiker.

Vil sperre inne alle asylsøkere

Noen ser for seg å sperre alle asylsøkere inne allerede når de søker om asyl.  Men mottakene er det første sted asylsøkerne møter i sitt opphold i Norge. De må ha en god og forsvarlig standard som i første rekke gir asylsøkerne trygghet, en følelse av å bli tatt vare på og en meningsfull hverdag. Det bør huskes at asylsøkere, når de får opphold, vil bli en av oss. Asylsøkerne bør erfare mottaksoppholdet som en verdig oppstart på den norske hverdagen.

Asylsøkere med psykiske lidelser

Noen anser lukkede mottak som en løsning for å unngå asylsøkere med somatiske (kroppslige) eller psykiske lidelser ut på gata. Det er viktig å fastslå behov for umiddelbar hjelp blant asylsøkere, enten det gjelder somatiske eller psykiske lidelser.  Helsemyndighetene må derfor sørge for at hjelpen ytes så raskt som mulig. Men de færreste asylsøkere er psykisk syke, til tross for at mange har levd i krig og konflikt en årrekke. Det kan ikke settes likhetstegn mellom psykiske helseproblemer og kriminelle handlinger.

Asylsøkere med endelig avslag

Så virker det som om FrP har overbevist Venstre om at retursentre for asylsøkere med endelig avslag, vil være en god ”løsning”. Retursentrene vil både være uforholdsmessig dyrt og lite egnet for godt returarbeid. Tidligere erfaringer med retursentre bekrefter dette. Lukkede er kjent for å skape desperasjon og psykiske problemer. Det er ingen  forbrytelse å ha søkt om asyl, selv om søknaden er blitt avslått. Derfor er det grovt urimelig at mennesker skal settes i lukkede fengselspregete mottak når de har fått avslag og skal forlate landet.

Kriminelle asylsøkere

Så ønsker Politiet og FrP med flere lukkede mottak for å sperre inn kriminelle asylsøkere. Kriminalitet utført av asylsøkere bør tas på alvor. Men svaret på dette er ikke lukkede mottak. Svaret er at politiet må prioritere disse sakene og bruke de hjemlene som i dag finnes til rask uttransportering av dem som er utvist og som skulle vært fengslet, gjennom bruk av kapasitet på Trandum. Det er viktig av hensyn til legitimiteten til asylinstituttet.

Asylsøkere er mennesker. De bør møtes med medmenneskelig kontakt og ha en menneskelig livssituasjon, uansett om de venter på behandling av sin asylsøknad eller en eventuell retur på grunn av avslått asylsøknad. De må kunne medvirke aktivt og organisert for å ivareta gode forhold i mottakene.

Må ha rett til arbeid og bosted

Asylsøkere må få rett til å arbeide mens søknaden om asyl blir behandlet. De må også ha rett til grunnskole- og videregående opplæring. Uansett om hva utfallet av behandlingen av en asylsøknad blir, mennesket bør vinnes til samfunnet – enten om han/hun blir norsk eller ikke. Norge har både råd og en etisk forpliktelse til det. Bosetning av flyktninger fra mottak i kommuner må skje raskt, og ved behov må kommuner kunne pålegges å bosette flyktninger.

En menneskerett

Å søke asyl er en grunnleggende menneskerettighet. Dette er anerkjent i artikkel 14 i FNs menneskerettighetserklæring: ” Enhver har rett til i andre land å søke og ta i mot asyl mot forfølgelse.”

Å sperre mennesker inne uten at de har gjort noe kriminelt er å frata dem en annen grunnleggende menneskerettighet som er festet i artikkel 13: ”Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.”

SV sier nei

Jeg er veldig glad for at SV sa et tydelig nei til lukkede mottak med sitt landsstyrevedtak 17. november. Generell bruk av lukkede mottak vil bryte med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og faktisk også EUs returdirektiv. Derfor kan ikke vi som en av verdens beste rettsstat sperre mennesker i lukkede mottak når de ikke har gjort noe annet enn å ha søkt asyl, uansett om søknaden vil føre til opphold eller avslag.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned