Miljøpartiet for kvinner

Foto: Julie Jordan Scott

Miljøpartiet de Grønne er så absolutt ikke bare for middelaldrende menn.

Sara Blichner
Om Sara Blichner (1 artikler)
Sara Blichner er medlem i Grønt Kvinnenettverk og vara til sentralstyret i De Grønne.
Ragnhild Bakke Sjyvollen
Om Ragnhild Bakke Sjyvollen (0 artikler)
Ragnhild Bakke Sjyvollen er leder i Grønt Kvinnenettverk.

Av Ragnhild Bakke Sjyvollen, leder for Grønt kvinnenettverk og Sara Blichner

Først vil vi takke Cathrine Linn Kristiansen fra Feministisk initiativ for utfordringen. Vi vil gjerne utvikle likestillingspolitikken vår videre, og ønsker velkommen både debatt og muligheten for å oppklare.

Som Krisitansen helt riktig påpeker, er det kvinner og barn som vil rammes hardest av klimaendringene. Dette tar De Grønne inn over seg i hele sin politikk.

Heller fritid enn lønn
Vårt utgangspunkt er at nordmenns materielle forbruk er langt utenfor planetens tålegrense. Dersom alle skulle hatt det samme materielle forbruket som oss ville vi trengt tre jordkloder. Likevel styrer det politiske Norge på autopilot mot en tredobling i det private forbruket frem mot 2060.

LES OGSÅ: Miljøpartiet for menn

De Grønne mener vi vil få bedre livskvalitet dersom produktivitetsvekst i større grad tas ut i mer fritid heller enn økt lønn og forbruk. De Grønne vil jobbe for likelønn og vi vil styrke økonomien til kvinner i lavtlønnede yrker. Nettopp for å sikre at hensynet til lønnsutjevning for lavtlønnsyrker blir ivaretatt, vi vi at kortere arbeidstid må innføres innenfor rammen av de ordinære lønnsforhandlingene og i tett samarbeid med partene i arbeidslivet.

I tillegg vil vi også bruke skattesystemet til omfordeling. I vårt alternative statsbudsjett foreslår vi skattelette for alle med inntekt under 500.000 kroner. En person med inntekt på 200.000 kroner vil få 4050 kroner mindre i skatt, mens de med høye inntekter og formuer i vårt skatteopplegg må betale mer skatt.

Et alternativ for kvinnene
Et av de største problemene for i dag er at mange opplever at de har dårlig tid og at en av foreldrene (som regel kvinnen), må prioritere hjem foran jobb. Derfor er redusert arbeidstid for alle, god likestillingspolitikk.

F! har søkt etter ord i programmet til De Grønne, men vi hashtagger ikke alle forslagene våre om kjønnspolitikk med likestilling. I Oslo vil vi blant annet ha økt opplæring om voldtekt og vold i nære relasjoner, ha gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt og minoritetsspråklige barn og styrke samtykkebasert forebyggende opplæring om voldtekt i skolen. Vi har et sterkt fokus på normkritikk og fikk topp score av Oslokomitéen for LHBT-rettigheter.

Tilslutt kommer vi til sexkjøpsloven. Det er ingen tvil om de menneskelige lidelsene prostitusjon fører med seg. F! spør om De Grønne ønsker et samfunn med objektivisering og vold mot kvinner. Vi mener det er uheldig for debatten å spekulere i om de som har et annet syn på forbud som virkemiddel mot prostitusjon har slike intensjoner – det inkluderer for øvrig bl.a. Amnesty International.

Vi må ha to tanker i hodet, både å redusere markedet, og redusere de menneskelige lidelsene prostitusjon medfører.

Underveis om likestilling
Programpunktet fra 2013 om sexkjøpsloven hviler på en diskusjon om hvordan vi best hjelper de prostituerte. I De Grønne er vi tilhengere av å lytte til forskning og å ta konsekvensene av den. Derfor har landsstyret i De Grønne nå, i etterkant av Vistas analyse sin rapport, sagt at vi vil avvente en eventuell avvikling inntil vi har mer kunnskap. Vi ønsker en norsk offentlig utredning om konsekvensene av sexkjøpsloven.

Det er ingen tvil om at De Grønne er underveis når det gjelder likestillingspolitikk, men vi er på rett kurs og med våre røtter i kvinnebevegelsen har de grønne partiene hatt likestillingsbrillene på hele veien. Som kvinner og medlemmer av Grønt Kvinnenettverk, er vi stolte av en politikk som tar på alvor at vårt forbruk går på bekostning av mennesker i fattige deler av verden og som likevel ikke overser de skjevhetene vi har i vårt eget land.

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned