Her er bortvisningsdommen

Her er dommen i saken om bortvising etter rydding av "Brakkebygrenda i sommer.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.
OSLO TINGRETT  – Don avsagt 17.november 2014

Rettens leder: Tingrettsdommer Knut Erik Strøm

Meddommere: Ane Christine Wammer Nødtvedt, Geir Boye Lindhjem

Den offentlige påtalemyndigghet – Politiadvokat Atian F Hermansen

mot

XXXXXX – Advokatfullmektig Mathilde Strand Wilhelmsen

DOM

XXXX, er født xx.xx.xxxx og bor xxxxxxxxx, Oslo

Ved forelegg utferdiget av Oslo politidistrikt 4. juni 2014 er han satt under tiltale ved Oslo
tingrett for overtredelse av Politiloven § 30 nr 1 jf § 5 for å ha unnlatt straks å rette seg etter pålegg, tegn eller øvrige signaler gitt av
politiet

Grunnlag:
Onsdag 4. juni 2014 ca. kl. 14.00 i St. Halvards gate vd nr. 23 i Oslo, oppholdt han seg på stedet til tross for at politiet samme dag, ca. kl. 1000, bortviste han fra området frem til fredag 6. juni 2014 kl. 0800. Tiltalte har møtt og forklart seg. Han nekter straffeskyld. To politibetjenter er avhørt som vitner. Aktor har påstått tiltalte dømt i samsvar med tiltalen til en bot stor kr.7.200,-, subsidiært 14 dagers fengsel, samt dømt til å betale saksomkostninger til det offentlige med kr. 1.500,-.

Forvarer har påstått tiltalte frifunnet.

Retten bemerker følgende:
Faktum i saken er i liten grad omstridt, bortsett fra spørsmålet om tiltaltes forsett forsåvidt
gjelder forståelsen av bortvisningpålegget. Det er videre strid om lovligheten av politiets
pålegg.

Onsdag 4. juni 2014 hadde politiet en stor aksjon for å fjerne okkupanter fra en eiendom
kjent som Brakkebygrenda, og som var beliggende i St. Halvards gate. Politiet sperret av
de omkringliggende gater, samtidig som de brakte inn store mannskaper for å rydde
området. Tiltalte bor ikke langt unna området som ble avsperret, og skolen hvor hans barn
går ligger rett ved en av veisperringene som ble satt opp.

Politiet hadde kopiert opp en mengde kart hvor det var avmerket et forbudt område hvis personer ble pålagt i å holde seg bort fra området, samt påskrevet et klokkeslett for hvor lenge det skulle vare, nemlig til fredag kl. 0800. Politiet vurderte situasjonen slik at de også ba tilskuere som sto utenfor det sperrede området å fjerne seg, slik at det ikke skulle oppstå sammenstimlinger av folk i området i nærheten av aksjonen. Hvis disse ikke øyeblikkelig forlot stedet da de fikk beskjed om det, eller det i samtale med politiet vist seg at de kunne ha en eller annen form for tilknytning til okkupantene, ble de i tillegg bortvist fra området frem til lørdag kl.0800.

Tiltalte, som kjørte motorsykkel, hadde kjørt for å snakke med en venn som også bor i strøket, og de to ble stående å se på. De ble bedt om å flytte seg, og beveget seg rundt til de ble stående ved en annen sperring. Også der ble de bedt om å fjerne seg, men slik at politiet da valgte å ha en kort samtale med dem. De motsatte seg ikke å fjerne seg, men
vedkommende politibetjent har vurdert at tiltaltes tilknytning til området var så sterk at han også ble bortvist fra området frem til lørdag kl. 0800. Han ble forevist kartskissen med området, og hvor det med penn var skrevet et klokkeslett og dato i et hjørne. Politiet hadde imidlertid brukt opp kartene, slik at de ikke hadde flere å overlevere.

Tiltalte fjernet seg deretter fra stedet. Da aksjonen var blitt gjennomført på en vellykket måte, og sperringen ble hevet og vanlig trafikk gjennopptatt, skulle tiltalte til en legeavtale. Han kjørte da sin motorsykkel gjennom St. Halvards gate og ut av området. En politibetjent på motorsykkel kjente igjen tiltalte som en som var blitt snakket til av politiet utenfor sperringene tidligere på dagen. Han kjørte derfor etter tiltalte ut av området, og stanset ham et godt stykke utenfor det området bortvisningene gjaldt for. Han visste ikke hva tiltalte hadde fått av pålegg, så han stanset ham for en alminnelig kontroll, og kalte så opp politisentralen, som sjekket at tiltalte sto i loggen for bortviste. Politibetjenten ble så beordret til å innbringe tiltalte for bøteleggelse. Det er på det rene at all kontakt mellom politiet og tiltalte foregikk på en høflig og velordnet måte så vel fra politiet som fra tiltalte.

Tiltalte har forklart at han ikke fikk med seg detaljene i bortvisningspålegget, og at han
regnet med at det var i orden å kjøre gjennom området da vanlig trafikk var tillatt og
politiaksjonen nærmest over.

Retten finner det ikke bevist at tiltalte forstod hvor omfattende bortvisningspålegget var, og at han derfor ikke var klar over at han brøt dette forbudet når han foretok en gjennomkjøring etter at alminnelig ferdsel var åpnet. Retten legger til grunn at det ikke var uaktsomt av tiltalt, at han ikke forstod omfanget av bortvisningspålegget. Retten viser til at pålegget ble gitt muntlig, til tross for at det var meget omfattende i tid, og til tross for at tiltalte bodde i området og hadde barn på skole i området. Retten viser til pålegget ble gitt tiltalte til tross for at han hele tiden hadde opptrådt lovlig, og oppholdt seg utenfor sperringene, og at det således var i grenseområdet
for hva politiet hadde adgang til etter politiloven § 7.

Retten viser til at pålegget var gitt for et tidsrom som da anholdelsen fant sted hadde vist seg å være meget mer omfattende enn nødvendig, og som allerede da det bli gitt måtte fortone seg som unødig lenge i forhold til personer som ikke hadde motsatte seg de beskjeder de hadde fått av politiet. Også av den grunn var pålegget helt i grenseområdet for hva som er tillatt etter politiloven § 7.

Omfanget var altså større enn det den aktsomme borger kunne regne med. Retten viser til slutt til at tiltalte ble beordret til å forlate stedet umiddelbart da han fikk pålegget. Dette gjorde at det lett kunne bli oppfattet som en straffbar overtredelse av politiloven § 5, om han hadde valgt å stille oppklarende spørsmål om omfanget og forståelsen av pålegget, istedet for straks å fjerne seg. Retten trenger i denne situasjon ikke å gå nærmere inn på lovligheten av politiets anvisninger.

Tiltalte blir etter dette å frifinne.
Dommen er enstemmig.

DOMSSLUTNING
XXXXX, født XX.XX.XXXX, frifinnes.
Dommen ble lest opp i nærvær av domfelte og hans forsvarer og er derved forkynt.

Retten hevet

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned