Nav som virkemiddel for å skape det klassedelte samfunnet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Våegng. Foto: Jan Richard Kjelstrup/Arbeids- og sosialdepartementet

Når folk som ber om hjelp bes flytte i telt og og jobbe gratis for Rema 1000 er ikke Nav lenger en hjelpetjeneste for arbeidsløse, men høyresidas verktøy for det klassedelte samfunnet.

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Nav-reformen er et ideologisk prosjekt som ble bygd på høyrepolitikkens ideologi, igangsatt av Bondevik II-regjeringen i 2002 (Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti – med Fremskrittspartiet som garantist) – jf Stortingsmelding nr 14, 2002/2003. Det er ikke noe sosialdemokratiet kan stille seg bak.

NAV er et prosjekt hvor konsulentbransjen kan håve inn milliardbeløp. Mens de som NAV er ment å være en hjelpesentral for, opplever kutt, kutt og atter kutt i ytelser og hjelpetiltak.

I dag er det en kilde hvor styrtrike som Peter Stordalen, Olav Thon, Rema 1000-konsernet, Nille-kjeden osv, osv kan få gratis arbeidskraft – betalt av staten – under dekke av arbeid for trygd.

Ledelse foran brukere
Sentraliseringspolitikken som Nav fører, har gjort etaten til en arena med høye lederlønninger. Det å betale ledere mye – er generelt blitt virkemiddelet for en brutal ledelses- og arbeidsgiverpolitikk. Noen gjør hva som helst for penger. Personalet og brukere må betale prisen.

Faksimile klassekampen.no

Arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Elisabeth Vågeng, får nærmere to millioner kroner i året for å gjennomføre Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringens brutale politikk.

Stadige omorganiseringer, en styringsmodell med to forskjellige lov- og avtaleverk (et statlig og et kommunalt), styringsmodell etter New Public Management (NPM), mål- og resultatstyring er styringsverktøy for å pasifisere fagforeningene, og vanskeliggjøre deres arbeid. Men hersk og splid har alltid vært høyresiden virkemiddel for å få et klassedelts samfunn – med store forskjeller mellom fattig og rik. Sånn sett kan man si at NAV-reformen er et vellykket prosjekt for høyrepartiene og høyrefolk.

EUs rammeverk settes foran det norske
I dag handler arbeidslivspolitikken i det alt vesentligste om å legge forholdene til rette for gjestearbeidere, den frie etableringsretten og EUs fire friheter (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft), og trygdeeksport til gjestearbeiderne og deres familier i EU-land. I tråd med EØS-loven.

Noen gjestearbeidere betaler bare halv skatt i forhold til norske arbeidstakere og regjeringen la nylig til rette ekstra skattereduserende tiltak for gjestearbeidere på korttidskontrakter. Åpenbart for å gi gjestearbeidere konkurransefortrinn foran norske arbeidstakere, og dermed kunne utkonkurrere norske lønns- og arbeidsvilkår.

Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen gjør alt for storkapitalen og bemanningsbyråer og gir i tillegg standardfradrag for utenlandske gjestearbeidere.

Fremfor å hjelpe for frem settes de bakerst i køen
Det innebærer at norske arbeidstakere og trygdede må stille bakerst i køen. Som Tina i Trondheim som ble satt til å jobbe for 16 kroner timen på Rema 1000, eller Line som ble satt til å spa grus for 13 000 kroner måneden.

Alt gjøres for å holde arbeidsledighetsstatistikkene lave.

Nav privatiseres
Siden 2013 har NAV betalt mer enn 20 milliarder kroner til arbeidsmarkedstiltak. Samtidig som at NAV inngår kontakter med private bemanningsbyråer.

Med endringene i arbeidsmiljøloven 01.07.2015 og 01.07.2017, er det åpenbart at Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker seg et løsarbeidersamfunn, hvor arbeidstakeren gjøres mer eller mindre rettsløs. Nav er blitt et viktig virkemiddel i denne politikken gjennom at stadig større del av deres (opprinnelige) tjenestetilbud privatiseres, og dermed respekten for skattepengene – felleskapets felles midler – som smuldres bort i høyrepolitiske prioriteringer. Dette er privatisere (som betyr å berøve) det offentlige.

Telt — Navs nye tilbud tl trengende
Historien er følgende: «Stine Kristiansen og Henrik Vridve gikk til Nav for hjelp til å få tak over hodet. Nav ga dem et telt og ba dem campe ulovlig i skogen».

Samtidig som at NAV er blitt mer og mer utilgjengelig for folk – i hvert fall de som av økonomiske grunner/ andre grunner ikke er på digitale plattformer.

Med en så iskald arbeids- og sosialminister som Anniken Hauglie (Høyre) viser seg å være, forvitres integriteten og verdigheten til folk som trenger hjelp inn i høyresidens klassesystem.

Nav er blitt noen annet enn den tidligere kommunale sosialtjenesten, den statlige arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og trygdeetaten. Visjonen om at folk «skulle gå inn ei dør – og få den hjelpen de trenger» er for lengst død.

Tiden er vel overmoden til at Nav må oppløses! Arbeidsmarkedet, sosialtjeneste og trygdetjenestene trenger et system for å hjelpe folk frem, ikke for å ødelegge velferdssamfunnet og folk som trenger samfunnets hjelp.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

10 kommentarer på Nav som virkemiddel for å skape det klassedelte samfunnet

 1. AvatarGeir Hammer // 2018-06-30 kl 14:34 //

  Jørund Hassel skriver i sin kronikk:

  «Nav-reformen er et ideologisk prosjekt som ble bygd på høyrepolitikkens ideologi, igangsatt av Bondevik II-regjeringen i 2002 (Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti – med Fremskrittspartiet som garantist) – jf Stortingsmelding nr 14, 2002/2003. Det er ikke noe sosialdemokratiet kan stille seg bak»

  Det stemmer at Bondevik II regjeringen satte ned et utvalg som resulterte i Stortingsmelding 14 2002/2003. Bakgrunnen for at utvalget ble satt ned var et enstemmig vedtak i stortinget, som følger:

  «Stortinget ber Regjeringen utrede spørsmålet om én felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten og legge saken frem for Stortinget på egnet måte i løpet av 2002.»

  Med andre ord så stilte sosialdemokratene i Arbeiderpartiet seg bak ønsket om en felles etat allerede i 2001.

  Regjeringen Bondevik II forslo to statlige etater. Den ene skulle ha ansvar for tjenester og ytelser til personer i arbeidsfør alder som trengte hjelp til inntektssikring. Den andre etaten skulle ha ansvaret for pensjoner. I tillegg skulle kommune og stat samarbeide om en førstelinjetjeneste for brukerne. Flertallet i Stortinget mente at Regjeringens forslag ikke ville løse kasteball problematikken fordi forslaget innebar at man fortsatt ville ha tre etater. Flertallet ba Regjeringen om å utrede ulike modeller for en felles velferdsetat. Rattsø-utvalget som ble satt ned i august 2003 fikk som mandat å utrede ulike organisasjonsmodeller.

  Rattsø-utvalget la fram sin innstilling, NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning, i juni 2004 og anbefalte modellen med to statlige etater. En etat for arbeid og inntekt og en pensjonsetat samt en videreføring av den daværende ansvarsdelingen mellom stat og kommune. Utvalgets innstilling ble deretter sendt på en bred høringsrunde.

  I mars 2005 la Regjeringen Bondevik II fram Stortingsproposisjon nr. 46 (2004–2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning hvor de forslo at det skulle etableres en statlig Arbeids- og velferdsetat med oppgaver fra Aetat og trygdeetaten og at det skulle etableres felles statlige og kommunale NAV-kontor i hver kommune. Regjeringens forslag ble behandlet i mai 2005 og fikk bred tilslutning i Stortinget. Arbeiderpartiet var nok en gang for etableringen av NAV. 1. juli 2006 ble NAV etablert.

  Regjeringen Stoltenberg II la fram en stortingsmelding med forslag til endringer i virkemidler og arbeidsmetoder i arbeids- og velferdsforvaltningen november 2006 Stortingsmelding nr. 9 (2006–2007) Arbeid, velferd og inkludering.

  Så ja, NAV-reformen begynte i 2001/2002 under Bondevik II regjeringen, ble behandlet i stortingsperioden 2001-2005 når det var borgerlig flertall, men ble vedtatt med Arbeiderpartiets stemmer. NAV ble etablert og rullet ut over hele landet under rødgrønt styre.

  Men NAV var altså ikke basert på et ideologisk prosjekt som ble bygd på høyrepolitikkens ideologi, dette har vært en reform sosialdemokratiet har stått bak hele veien. Jørund Hassel bløffer nok en gang!! For øvrig har NAV spilt fallitt, liten tvil om det. Det gir likevel ikke grunn til å bløffe om hvorfor NAV reformen kom i utgangspunktet.

 2. Ingen jallaer får beskjed om å flytte i telt. Det er det bare norske som får.

  • AvatarScott Johansen // 2018-07-01 kl 00:17 //

   Det har du helt rett i. Disse nye landsmenn- og kvinner gir kommunene statslige overføringer, og er dermed mer atraktive økonomisk.

 3. Hele NAV er en fullstendig fallitt, slik som landet forøvrig. Sysselsetter en haug med minusmennesker som skusler vekk eventyrlige verdier bort i det meningsløse.

 4. lurer på om nav leder kan tenke seg telt som bolig / er det ikke felles skapets penger som skall hjelpe nordmenn som er i nød / Erna må på banen og se sine medborgere

 5. Arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Elisabeth Vågeng, får nærmere to millioner kroner i året for å gjennomføre Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringens brutale politikk. Men AP er da ikke uskyldig?

  • AvatarScott Johansen // 2018-07-01 kl 00:15 //

   Ap er i likhet med Høyre også et nyliberalt parti som er mer lojale til FN og EU enn til landets egne innbyggere og bedrifter.

  • AvatarJarle Bergh // 2018-07-01 kl 03:30 //

   Går det ikke an å kritisere et system uten at noen skal komme drassende med AP og andre ? Ola Dunk på sitt beste.

   • Det viktige med ytringsfrihet og med muligheter til å peke på feil og mangler er at den som kritiserer og klager på noe også leverer løsninger og krav om løsninger og forslag til løsninger.
    Jeg er på løsnings-siden.
    Løsning:
    Arbeid bør bare skje for eller mot normal lønn.
    Det er en fordel om alle som arbeider for normal lønn også er organisert i fagforeninger.

    Utdannelse og kvalifisering av arbeidskraft bør bare skje på skoler og ved og på utdannelse som gir ekte og godkjent formell kvalifikasjon og vitnemål om fullført utdannelse.
    NAV bør ikke sende noen på lissom-kurs eller på lissom utdannelse eller på trening i å skrive jobb-søknader.

    Det norske utdannelse-systemet bør opprette og ha passende tilbud til alle og slik at utdannelsen gir vitnemål og formelle kvalifikasjoner.
    Det er en løsning.

 6. Arbeid bør bare skje for eller mot normal lønn.
  Det er en fordel om alle som arbeider for normal lønn også er organisert i fagforeninger.
  Da holder jeg pliktig tjeneste som soldat eller sivilarbeider utenfor.

Kommentarfeltet er lukket.