11. september – konspirasjonsteorien som aldri dør

Ekstraordinære påstander krever en ekstraordinær bevisførsel. Når man i stedet legger opp til en detaljdiskusjon om byggteknikk og snur om på kravet om bevisførsel på hodet tyder det på at dens tore konspirasjonen ikke er der.

Ronny Kjelsberg
Om Ronny Kjelsberg (17 artikler)
Ronny Kjelsberg er Universitetslektor ved NTNU og tidligere fylkestingsrepresentant for Rødt 2007-2015.

Det har blitt en del debatt om gamle konspirasjonsteorier etter at avisa Ny Tid 14.9 trykket en artikkel om hvordan terrorangrepene i New York 11. september 2001 i realiteten var en «planlagt rivning». Avisa hadde også en sak om hvordan Barcelona-terroren nylig i realiteten var gjennomført av spanske myndigheter for å hindre katalansk selvstendighet (sic.), en kommentar av Ola Tunander som betegner kritikk av slik tenking som en «skjult fascisme» samt en leder som forsvarte herlighetene, så kanskje var det et slags temanummer. Jeg vil i det følgende likevel konsentrere meg om førstnevnte, men innlede litt mer generelt om hvorfor konspirasjonsteorier kan ha tiltrekningskraft og avslutte om hvordan man skiller ekte konspirasjoner fra ville teorier om sammensvergelser.

«Tilfeldig? Neppe!»
Psykologiske studier har vist at vi mennesker er dårlige til å beregne sannsynligheter, og vi har en tendens til å finne mønstre og til å se såkalt “agency” – dvs. en bevisst hånd – bak hendelser som ofte er helt tilfeldige. Disse mekanismene er blant tingene som gjør at mennesker kan begynne å se konspirasjonsteorier. “Konspirasjonsteorier” slik begrepet vil brukes i denne teksten beskriver ideer om store sammensvergelser som står bak ulike sentrale hendelser i verden, og som strider mot vår beste kunnskap om verden. Det finnes selvsagt også virkelige konspirasjoner i verdenshistorien, og det er viktig å kunne skille mellom reelle, ikke helt usannsynlige, og de usannsynlige som er preget av tankefeil som den nevnt over.

Det finnes også en del mekanismer som kan gjøre at når man først har begynt å lage seg bestemte oppfatninger, og havne i bestemte tankemønstre, vil disse forsterke seg over tid. Dette vil i høyeste grad også gjelde for konspirasjonsteorier. Når man først har begynt å snuse på konspirasjonsteorier vil denne mekanismen – om man ikke er seg den bevisst og aktivt søker å motvirke den – fort gjøre at man vil få forsterket tro på konspirasjonen gjennom at man stadig ser nye sammenhenger mellom hendelser som i realiteten er urelaterte.

Det er også naturlig å tro at slike mekanismer vil kunne bli ytterligere forsterket gjennom “ekkokammer-effekten” som enkelte har pekt på i forbindelse med utviklingen av subkulturer på internett. Om du skulle begynne å tvile kan du dukke ned i et mylder av forum og nettsider (som gjerne også refererer og lenker til hverandre, noe som kan skape tilsynelatende imponerende referanselister uten at man har særlig mange gode kilder). Der kan du få din gamle tro bekreftet og dermed slippe ubehaget som ofte følger med å sitte med motstridende ideer samtidig.

11. september
Vi kan se på et par eksempler på hvordan de gamle, men reaktualiserte 9/11-konspirasjonsteoriene bryter med grunnleggende prinsipper for vitenskapelig tenking.

Den såkalte “truther”-bevegelsen som mener Bush-administrasjonen (eller Mossad, eller “noen”) egentlig stod bak angrepene mot USA 11.9.2011 (eller lot de skje), er for det første et klassisk eksempel på å forsøke å omvende bevisbyrden. Der det normalt anses at den som fremmer ekstraordinære påstander må framsette ekstraordinære bevis, forsøker disse miljøene i liten grad å dokumentere sine egne påstander (i den grad de overhode er tydelige på dem). De bruker derimot all sin kraft på nettopp å finne feil i den “offisielle” teorien. Dette er særlig tydelig i Ny Tid-artikkelen hvor alt handler om bygningstekniske detaljproblemer den mener å ha funnet med den «offisielle» forklaringen. Heller ikke det gjør de særlig godt.

Et av de mest sentrale argumentene fra mange i disse miljøene var lenge at tvillingtårnene måtte ha falt som et resultat av en planlagt rivning, siden de falt i tilnærmet fritt fall. Problemet er bare at faktiske undersøkelser av filmene av kollapsen viser at den tok over 15 sekunder, mens fritt fall på 400 meter vil ta rundt 9. Så påstandene er rett og slett ikke riktige. Det nevnes ikke i Ny Tid-artikkelen selv om den påstår at også disse må være sprengt.

Artikkelen er basert på et kapittel i boken Teknologi og vitenskap.

Når det for truther-miljøet begynte å bli vanskelig å fortsette på argumentasjonsrekken over fordi faktaene var såpass lette å undersøke, skjedde det en dreining – det vi ofte kaller “å flytte målstengene”.

Fokus skiftet til den såkalte “Building 7” som ikke ble truffet av noe fly, men av vrakrester av de to tårnene i tillegg til at grunnen den stod på ble utsatt for kraftige rystninger og den ble satt i brann. Dette gjorde at også denne kollapset, men også her er det altså blitt fremmet påstander om “kontrollert sprengning”, uten at det finnes noe i nærheten av dokumentasjon, og heller ikke disse påstandene står seg mot grundige undersøkelser av fagfolk. I Ny Tid-artikkelen er også påstandene der redusert til at den falt i «nesten fritt fall».

Videre argumenteres det med at ingen slike høybygg med stålramme hadde brutt fullstendig sammen som følge av brann. Men samtidig hadde heller ingen slike bygg blitt truffet rett på av fulle passasjerfly i høy hastighet. Det er vel mulig at dette kunne ha hatt en bitteliten effekt på bygningsstrukturen?

Både 9/11- artikkelen og Tunanders bruker en del tid på at det skal ha blitt funnes spor av «nanotermitt» i vrakrestene. En ting er at uavhengige forskere ikke har klart å replikere disse funnene. En annen er at ideen om at den svært reaktive termitten skal ha vært brukt for å svekke stålsøylene strengt tatt motbevises best av enkel matematikk. Dersom dette skulle ha svekket stålbjelkene tilstrekkelig ville det krevd flere tonn. Det kan vel også finnes enklere forklaringer for tilstedeværelsen av et aluminiumsoksid i vrakrester som delvis består av to passasjerfly – som altså i hovedsak består av aluminium?

Det har aldri vært gjennomført noen kontrollert sprengning av bygninger av type og størrelse som ligner tvillingtårnene, så det er dermed svært vanskelig å si hvordan noe slikt ville sett ut. Det nærmeste vi kommer er kanskje rivningen av Hudson-bygningen i Detroit i 1998. I forkant av rivningen av denne brukte 12 mann 24 dager på å sette ut 4118 separate ladninger i bygget. At en slik operasjon, endog betydelig oppskalert, skulle ha foregått i forkant av 11. september 2001 uten at noen la merke til det er i seg selv en absurd ide. Det samme er det at man skulle klart å få alle som måtte være involverte i en slik operasjon til å holde kjeft i etterkant. Eller en ekstraordinær påstand om du vil. Som krever ekstraordinære bevis. Men konspirasjonsmiljøer som dette har altså en tendens til å ikke forsøke å dokumentere egne påstander.

Noen slike vitner har altså de såkalte «trutherne» aldri klart å finne. På den annen side bruker Ny Tid-artikkelen masse tid på en gruppe vitner som visstnok påstod de hørte lyder som kunne minne om eksplosjoner. I et brennende bygg. Med strukturer som kollapser og materialer som sprenges av brann. Samtidig unnlater de å svare på helt åpenbare motargumenter som gjør hele teorien absurd. Når i all verden har f.eks. USA måtte drepe 3000 egne borgere i et fingert terrorangrep for å piske opp stemningen til en krig? Hvorfor skulle Bush-administrasjonen gått til et slikt skritt når sannsynligheten for lekkasjer er overveldende og resultatet ville blitt riksrett og henrettelse? Gjennomføringen er altså praktisk talt umulig, og mål og middel står overhode ikke i forhold til hverandre. Det gjør det selvsagt opportunt å heller diskutere bygningsteknikk, om enn på syltynt grunnlag. Slikt overbeviser bare den som er overbevist fra før.

Det siste halmstrået i artikkelen er at ordene «pull it» som visstnok skal ha kommet fra eieren av bygning 7, måtte tolkes som «spreng bygningen», heller enn «trekk ut brannfolkene før alt kollapser», slik han selv påstår. Dersom man må ty til slike påstander for å finne bevis, beviser det strengt tatt bare hvor lite bevis man har, og at alt annet enn bevis ligger bak konspirasjonsteorien.

Når man avviser å føre dokumentasjon, og i tillegg bare hopper videre når ens egne forsøk på å så tvil om en etablert teori blir dokumentert feilaktig, da er vi igjen ved det kjente kjennetegnet på pseudovitenskap: Konklusjonen kommer først, og ligger fast. Undersøkelser kommer i etterkant, og bare de faktabitene som kan støtte opp om konspirasjonsteorien anerkjennes.

Konspirasjonsteorier versus virkelige konspirasjoner
Når vi snakker om “konspirasjonsteorier” på den måten vi har gjort her snakker vi normalt om innbilte konspirasjoner. Det finnes som kjent et gammelt munnhell som sier “Det at du er paranoid betyr ikke at de ikke er ute etter deg”, og like selvsagt er verdenshistorien full av reelle konspirasjoner. Tre kjente historiske eksempler er kuppene mot Mossadeq i Iran i 1953, Lumumba i Kongo i 1961, og Allende i Chile i 1971 – alle med varierende grad av involvering fra ulike stormakter. Hvordan skal man da skille reelle – eller i det minste ikke helt usannsynlige konspirasjoner – fra ville og irrasjonelle konspirasjonsteorier?

Man bør se på mer generelle kriterier, heller enn å gå inn i detaljdiskusjoner, som altså gjerne baserer seg på ikke å ha forstått verken problemstillinger om bevisbyrde, eller “enten-eller”-tankefeilen. Forøvrig har de færreste av oss fagkunnskaper rundt konstruksjonsteknikk, materialfysikk etc. til å kunne ha noen meningsfull faglig diskusjon om slike detaljspørsmål.

Man bør heller se på den store helheten, på hvor omfattende en slik konspirasjon måtte være, på sannsynligheten for at noen skulle klare å gjennomføre noe slikt, på at ingen skulle plapre, og på hvorvidt omfanget av konspirasjonen virkelig står i forhold til hva konspiratørene kunne håpe å oppnå. De ekstreme variantene av konspirasjonsteorien faller nok for de fleste på sin egen urimelighet. At man får så mange ulike mennesker til å gå sammen om en slik aksjon, og til å holde kjeft er svært lite sannsynlig. Når man ser på Bush-administrasjonens inkompetanse i tiden etter 11. september og hvordan krigføringen i Irak og Afghanistan på ingen måte gikk etter planen og fikk masse utilsiktede konsekvenser, fremstår de som alt annet enn ufeilbarlige konspiratører. I virkelighetens verden er slurv, feil og tidvis inkompetanse helt vanlig – det er bare i konspirasjonsteorienes verden at storstilte operasjoner kan planlegges og gjennomføres helt etter planen og i skjul for hele verden.

På samme måte har vi det med de mektige nettverkene eller organisasjonene som visstnok styrer verden. Selvsagt finnes det maktstrukturer og kontakter mellom f.eks. mektige finansfolk og toppolitikere. Det er også gjort vitenskapelige analyser av slike nettverk. I 2011 ble det gjort en analyse av verdens mektigste selskaper som viser en svært sterk økonomisk maktkonsentrasjon. Denne konsentrasjonen fant man ikke i Frimurerlosjen, eller det ikke-eksisterende «Illuminati», men i store finansinstitusjoner.

Men i virkelighetens verden snakker vi om mindre konspirasjoner, eller om løse nettverk, og mange ulike former for kontakter, om folk som kan ha vekselvis sammenfallende og motstridende interesser. Vi snakker ikke om en stramt organisert konspirasjon som i skjul styrer verdens begivenheter og gjennomfører falske terroraksjoner mot egne borgere uten at noen lekker informasjonen.

Dypest sett er forskjellen mellom reelle konspirasjoner og slike konspirasjonsteorier den samme som mellom vitenskap og pseudovitenskap. Der vitenskapen systematisk utsetter sin egen hypotese for kritisk undersøkelse og forsøk på å motbevise den, samt å se på om det finnes enklere forklaringer på de dataene man har, handler det i pseudovitenskapen bare om å stadfeste og bekrefte en konklusjon som man er kommet fram til allerede før den kritiske gjennomgangen begynte, og man leter deretter bare etter informasjon for å bekrefte den, og ikke etter enklere forklaringer, eller fakta som kan motbevise teorien.

På tross av at alt altså tyder på at kollisjoner med kaprede passasjerfly var årsaken til at WTC falt 11/9 2001, kan i det minste de blant oss med sansen for slikt trøste seg med at den kontrollerte nedrivningen av Ny Tids rennomé bærer alle preg av å være en innsidejobb.

Artikkelen er omarbeidet fra et delkapittel i «Teknologi og Vitenskap – historie, metode, etikk og miljø», Universitetsforlaget 2017.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

107 kommentarer på 11. september – konspirasjonsteorien som aldri dør

 1. Avatarbørre arnold // 2017-09-22 kl 12:08 //

  Flott skrevet! Merkelig at de som støtter 9/11 konspirasjonsteoriene ofte støtter forskjellige teorier, teorier som utelukker hverandre.

  • AvatarKim Allingham // 2017-09-22 kl 15:00 //

   Det er jo som å si at det er rart at kreftforskere støtter ulike teorier. Det ligger i sakens natur at det oppstår ulike teorier når man ikke vet hva som skjedde. Det eneste man vet med sikkerhet er at kreften oppstod, og at forklaringen myndigheten har kommet med er full av hull.

   • Avatarbørre arnold // 2017-09-23 kl 00:11 //

    I dette tilfellet vet de fleste hva som skjedde bortsett fra dere som spammer tull hele tiden.

    • AvatarKim Allingham // 2017-09-23 kl 22:04 //

     Du vet best

    • AvatarHarald Meling // 2017-10-22 kl 11:48 //

     Nei, dessverre vet de ikke det.
     Har du sett bevisene for at den offisielle versjonen er umulig?
     Hvis ikke, hvordan kan du vite hva som skjedde eller ikke skjedde?

   • AvatarEivind Beinlaus // 2017-09-24 kl 20:13 //

    Du kan åpenbart like lite om kreftforskning som om fysikk. Kreftforskere er helt enige om hva kreft er, og hva som forårsaker dette. Bygningsfysikere verden over er like enige om at den offisielle forklaringen på hvorfor de tre bygningene raste stort sett er riktig.

    • AvatarMorten Eriksen // 2017-09-24 kl 21:38 //

     Og fordi en forklaring har hull betyr det ikke at den er fullstendig feil, bare at den har eh hull.

     • AvatarKim Allingham // 2017-09-25 kl 02:01 //

      Sant nok. Men når hullene er såpass store og mangfoldige som de er i denne verdens største kriminalsak, så burde det jo være rom for å kreve noen svar.
      Syns ikke du selv at det er rart at bygg 7 falt som en sekk når du kan se med egne øyne at det var nærmest uskadd? Eller at de fant passet til en kaprer – rett etter et inferno som smeltet stål og omgjorde 220 etasjer med skyskraper til fint pudder i løpet av 25 sekunder? Syns du dette høres helt tilforlatelig ut?
      Eller hva med alle filmklippene av politi og brannfolk og vitner som forteller om eksplosjoner både før og etter flyene traff? Det skal ha vært over hundre og femti registrerte vitnesbyrd bare fra politi og brannfolk, og hundrevis fra sivile. Syns du ikke det er rart at dette ble sett bort fra i den offisielle etterforskningen?
      Syns du slike hull er uproblematiske i verdens største mordsak?

     • AvatarCartmenez // 2017-09-25 kl 06:16 //

      mener du seriøst at fordi en bygning i brann på utsiden ser ut som den er i god stand at den ikke kan ha kritiske feil innvendig?

      Akkurat passet er sånnsett en underlig historie men man har også funnet pass mm i fly som har blitt skutt ned og styrtet, senest i Ukraina. Men for å spørre på en annen måte er passet veldig sentralt i dette? tror du man ikke hadde funnet ut av hvem som fløy flyene om man ikke hadde funnet dette passet og i så måte hvorfor skulle man plante passet`?

      at folk hører eksplosjoner er da helt naturlig det er en masse mindre eksplosjoner som vil gå av hele tiden eller lyder som vil minne om eksplosjoner det er da ikke bevis på noe som helst. At man utelater noen av vitneobservasjonene rundt eksplosjoner beviser ingen verdens ting.

      Det jeg savner aller mest er at dere kan legge frem hvilket lydløst sprengstoff som evt ble brukt for første gang i nedrivningen av de 3 bygningene.

     • AvatarKim Allingham // 2017-09-26 kl 02:35 //

      Du har vel sett litt på noen av filmene? Den ledende teorien er at termitt ble brukt. Det lager mindre lyd enn høyeksplosiver og ble funnet i støvet etterpå. Det smeltede stålet som fortsatte å brenne i nesten 2 måneder under bakken i ruinene blir ansett som en indikasjon på at termitt ble brukt.
      En annen teori jeg har sett er at det kan ha blitt brukt et 4.generasjons atomvåpen. Dette er små atomvåpen som angivelig kan rettes i en bestemt retning med presisjon, smelter stål og ikke etterlater så mye radioaktivitet. Men dette vet jeg ikke så mye om

     • AvatarCartmenez // 2017-09-26 kl 04:03 //

      Nano-termit som er frontet av Niels Harrit og Co teorien er jeg godt kjent med.
      De mener altså at termitt er brukt (for aller første gang i historien i nedrivning – det er et lite stål tårn som en gang ble revet ned med dette men det teller strengt tatt ikke) men selv Harrit erkjenner at denne teorien også er avhengig av sprengstoff. Noe de ikke har funnet noe spor etter ei eller spekulerer de i hvilket sprengstoff som skulle vært brukt.

      Husk dette sprengstoffet må ha vært fullstendig lydløst ettersom en normal nedrivning lager vanvittig mye lyd.

      Det er meg bekjent null bevis for at metal som glødet i bygningen etter at den kollapset skulle være smeltet stål. Det finnes nok av materiale der som kan gløde når det er varmt men ikke smeltet. Hvis du kan vise til noen tester gjort på ground zero i dagene etter som viser at det var smeltet stål der og har testet dette vil jeg svært gjerne lese disse.

      Atomvåpen teorien er så søkt at den tror jeg ikke jeg orker å kommentere annet enn om USA skulle ha en slik teknologi hvorfor ikke bruke den mot sine fiender? de kunne kollapset bygninger i hytt og pine uten at noen ville anklage dem for det…

     • AvatarKim Allingham // 2017-09-27 kl 17:27 //

      jaja, vi får se hva som skjer. tenker det holder, takk for debatt:-)

    • AvatarKim Allingham // 2017-09-25 kl 01:22 //

     Tja. I så fall er det jo bare å avlyse kreftforskningen da? Siden alle vet alt og er enige?
     Men hvordan vet du at alle bygningsfysikere er enige om den offisielle forklaring på kollapsene? Er ikke det en litt uvitenskapelig påstand, tatt i betraktning at folk flest ikke en gang har hørt om bygning 7 ?

     • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 21:14 //

      «Tja. I så fall er det jo bare å avlyse kreftforskningen da? Siden alle vet alt og er enige?»
      Tror Eivind har rett og du kan lite om hvordan forskning fungerer 😉 .

      «Men hvordan vet du at alle bygningsfysikere er enige om den offisielle forklaring på kollapsene?»
      Fordi at i virkeligheten så hadde folk, spesielt USAs fiender, slått alarm med en gang om det var tydelig at USA sto bak angrepene, og ting ikke stemte. Nå er du bare vanskelig med vilje.

     • AvatarKim Allingham // 2017-10-20 kl 22:18 //

      Nei jeg er ikke vanskelig med vilje. Eller forresten, på en måte har du jo rett, for jeg går jo motstrøms her. Men spørsmålet er legitimt. Det finnes ingen statistikk som sier at de fleste bygningsfysikere er enige, tvert imot er det jo langt flere som har skrevet under på at de ikke tror på den offisielle forklaringen enn motsatt.
      Men man trenger ikke være bygningsfysiker for å se at bygning 7 på mystisk vis ramlet ned som et korthus til tross for ganske små skader, mens byggene rett ved siden av står støtt den dag i dag. Og sprengstoff ble aldri skikkelig etterforsket som en mulig årsak, dette bekrefter jo også Bjørguv Braanen i sin leder. Sprengstoff ble i stedet utelukket fra etterforskningen basert på en teoretisk desibelgrense.
      Når det gjelder at andre land ville slått alarm, spesielt USAs fiender, så er det så vidt jeg forstår en ganske bred oppfatning i f.eks Midtøsten og Russland at Amerikanerne (og/eller andre krefter) hadde en finger med i spillet. Det var også mange oppslag og dokumentarer i mainstream-media i mange land som stilte spørsmål de første årene. Til og med i USA er det jo rundt 30-50% av befolkningen som ikke tror på den offisielle historien (avhengig av hvilken spørreundersøkelse).
      Men det hjelper jo ikke at folk sier ifra, det skjer jo ingenting uansett. Så jeg syns ikke argumentet «at noen ville sagt ifra» holder som avvisningsgrunn 🙂

     • AvatarHarald Meling // 2017-10-22 kl 11:45 //

      Du antar at USA har fiender som blir hørt.
      Hvem skulle det være?
      Ingen godtroende ville tro på «konspirasjonsteorier» fra ett fiendtlig land.
      Hvordan der du egentlig det for deg?

  • AvatarHarald Meling // 2017-09-24 kl 23:16 //

   Enig. De som tror på den Offisielle Konspirasjonsteori som du tror på har en tendens til å tro på mobiltelefon-samtaler gjort i 30 000ft høyde i 900 kmt.
   Eller Bin Laden «tilståelser» som er bekreftet fake.
   Eller at et lite hull i Shanksville inneholder en 757.
   Eller at passet til kaprerne funnet på gaten er ekte og ikke plantet.
   Eller at kaprere finnes.
   Eller at fly «forsvant» inn i wtc.
   Eller at fly traff Pentagon.
   Eller at Atta «mistet» baggasjen i Portland som inneholdt alle «bevis» for angrepet.
   Alt dette TROR de på uten å se det latterlige i selvmotsigelsene.
   Hvorfor tenker de ikke selv istedet?

   • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 21:10 //

    De som tror på Titanic-konspirasjonen tror at et passasjerskip som var tyngre enn vann ble sjøsatt og bare seilte på magisk vis, og at det traff et isfjell, og at det sank perfekt i sitt eget fotspor (forklar DET om du kan!!) bare fire timer etter at det traff isfjellet, selv om det ble bygd for å tåle isfjell. Et bitte lite mindretall av fagfolk er enige med meg i dette, sånn i kontrast til praktisk talt alle andre fagfolk i verden. Pluss at vi ikke har 100% oversikt over absolutt alt som skjedde den dagen og ekspertene er litt usikre på enkelte detaljer, og det betyr jo at den Offisielle Historien må kastes ut av vinduet.

    ^^samme logikk. Jeg kunne sittet og gnålt på samme måte som dere år etter år og stilt manipulerende ledende spørsmål og bare ignorert alle svarene jeg fikk. Du kunne påpekt at skip flyter fordi de er fulle av luft, og jeg kunne svart ett eller annet hovent og usaklig og lage ut samme spørsmål et annet sted en uke senere.

    Hver eneste en av tingene du ramset opp over hadde du fått svar på om du bare hadde prøvd. Vi lever i 2017, du hadde ikke trengt å ringe fagfolk eller finne et bibliotek engang.

    Jeg bare skjønner for bare livet ikke poenget.

    • AvatarHarald Meling // 2017-10-15 kl 21:53 //

     Jeg skal rolig forklare deg poenget. Sannheten rundt 9/11 er ikke offentlige kjent. Vil den bli det, vil vi også avsløre de kreftene som ikke bare står bak angrepet, men som også har de siste 16 årene skapt det globale kaos vi daglig ser rundt oss. Alt springer ut av 9/11 bedraget, samt de påfølgende kriger med 9/11 som påskudd. Helt frem til idag.
     Så begynner du å prate om Titanic. Igjen, ingen teori det. Skipet fløt basert på fysiske lover. Og sank basert på fysiske lover. Pga isberg eller sprengning……

     • AvatarØyvind W. // 2017-10-18 kl 12:11 //

      «Så begynner du å prate om Titanic. Igjen, ingen teori det. Skipet fløt basert på fysiske lover. Og sank basert på fysiske lover. Pga isberg eller sprengning……»

      Nei, ingen mysterium det — på samme måte som tingene du ramser opp ikke er noe mysterium, selv om du later som om de er det. Igjen, jeg kunne svart deg på samme måte som dere svarer oss: du er kjøpt og betalt, her er en YouTube-kanal som sier Titanic ikke fantes, du tar feil fordi jeg har håndplukket noen ikke-eksperter fra nettet som sier det, du vet ingenting fordi du ikke er ekspert på skipsfart og fysikk, det er 1000 andre ting om Titanic jeg kunne ramset opp som du ikke kan forklare, du er naïv hvis du tror eksperter, regjeringer og media aldri lyver, jødene, Israel og Mossad har gjort lyssky ting før, den «offisielle forklaringen» om Titanic inneholder hull, osv. osv. osv.

      Så hadde jeg ignorert det du skrev om «fysiske lover» og ikke giddet sjekke det ut, og lagt ut samme spørsmål en uke senere, et annet sted. Titanic kunne ikke seilt, for hun var tyngre enn vann.

      Poenget med metaforer er å få folk til å skjønne hvordan de høres ut.

     • AvatarHarald Meling // 2017-10-18 kl 16:03 //

      Metaforen din bommer.
      Du må forholde deg til 9/11 her på saklig måte.
      Når vi er konkrete og ser at fysikkens lover oppheves, hvorfor snur du deg vekk og prater om «metaforer» istedet?
      Ta feks :
      1. En 110 tonns 757 forsvinner helt ned i ett hull på 7*7 meter på ett jorde i Shanksville.
      2. Passasjerer ringer til sine familier i cruise høyde-og fart med mobiltelefoner.
      3. Den tredje skyskraperen kommer ned i frifall og symmetrisk, totalt uventet etter ikke å ha blitt truffet av fly, 20 minutter ETTER at BBC meldte det. Med funn av smeltet stål, nanotermitt og stålsfærer, med smeltetemperatur 3 måneder etter.
      Dette er konkrete forhold som burde forklares av den Offisielle Forklaring.
      Kan du? e
      Eller velger du bare å overse med å si «forskere har forklart dette, men har bedre ting a gjøre….».

  • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 21:04 //

   Egentlig ikke. Halve «gøyen» for dem er å bare «debunke den offisielle historien». De er ikke sannhetsjegere, de bare syns det er gøy og tøft å lage konspirasjonsteorier på nett. Det er vel litt derfor de fleste konspirasjosnteoretikere er menn. Litt på samme måte som kvinner tiltrekkes mer av de «myke» og «varme» verdiene i alternativbevegelsen.

   Så nei, du får ingen helhetlig, konsekvent 9/11-teori med det første.

  • AvatarHarald Meling // 2017-10-18 kl 15:49 //

   Du antar her at de som vet at den Offisielle Versjonen er en homogen gruppe som har kommet til identisk konklusjon. Det er det selvsagt ikke. Med så mange hendelser, i en så godt planlagt psykologisk operasjon som 9/11 er, er det
   ett av målene for skaperne å splitte de som tenker kritisk over detaljer som oppgis som fakta. De fleste som faktisk blir forelagt disse forholdene, som har kunnskap om det tekniske, stemmer i at disse er umulige. Det er «magic».

 2. AvatarKim Allingham // 2017-09-22 kl 13:45 //

  Huff, her var det minst like mye spekulasjon som forfatteren anklager sine motstandere for. Ronny teoretiserer blant annet at skyskraperen WTC 7 (et spesialforsterket bygg på 47 etasjer), falt ned på 6 sekunder (6 timer etter at tvillingtårnene falt) fordi det hadde vært «rystninger i bakken» – en teori som ikke engang amerikanske myndigheter eller NIST har våget seg på.
  Ta deg tid til å kikke på kartet Ronny, og spør deg selv hvorfor ingen av bygningene som stod tett inntil WTC 7, og heller ingen av bygningen i nærheten av WTC 1 og 2 falt ned på grunn av «rystninger»… Sa du ikke noe om at ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis?

  Her er for øvrig en litt mer interessant artikkel om temaet fra i Zero Hedge i går.
  http://www.zerohedge.com/news/2017-09-20/never-forget-us-government-has-known-history-using-false-flags

  • AvatarRonny Kjelsberg // 2017-09-22 kl 14:00 //

   Det er nok brannen som primært gjorde at den falt. Rystelser kunne i høyden bidra til noe svekkelse av enkelte strukturer, men jeg har aldri skrevet at disse rystelsene i seg selv og alene felte bygget. Les setningen på nytt. Den konkrete beskrivelsen av hvordan dette kunne ha skjedd gir Bjørgulv Braanen greit rede for i sin leder om temaet.

   Denne kommentaren er jo ellers et godt eksempel på å grave seg ned i obskure tekniske detaljer uten å evne å ha noen argumenter for sin egen hypotese eller måte å svare ut de enorme hullene i denne.

   • AvatarKim Allingham // 2017-09-22 kl 14:15 //

    Du beskriver deg selv i siste setning. Du ser ikke hullene i dine egne argumenter og anklager folk som setter seg inn i detaljene for å ikke se «det store bildet» (slik du velger å definere det store bildet). Å si at detaljer er uviktige er absurd og strider mot logikk. Det er som å si at DNA-prøver er irrelevante fordi de er så små.

   • AvatarKim Allingham // 2017-09-22 kl 14:19 //

    For øvrig kunne heller ikke bygning 7 falt symmetrisk og i fritt fall på grunn av noen få branner. Det vet du like godt som jeg. For å fremme en slik ektsraordnær hypotese kreves enorme bevis – og nye brann- og byggeforskrifter for alle verdens skyskrapere.

   • AvatarKim Allingham // 2017-09-22 kl 14:30 //

    Ikke misforstå. Jeg syns det er helt greit at du fremmer ulike teorier og alternative forklaringer, det skulle jo bare mangle.
    Det er nedvurderingen av dine «motstandere» som er problematisk.

    • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 20:50 //

     USA kunne ikke klart det uten å bli avslørt, nei, og det er det som er det viktige her. Spesielt ikke når måten det liksom skulle gjøres på er så absurd som i konspirasjonsteoretikernes verden.

   • AvatarHarald Meling // 2017-09-25 kl 11:36 //

    Ronny : Kan du dokumentere «rystelser»?
    Kan du dokumentere at
    «..det er nok brannen som primært gjorde at den falt…»?
    Dette er typisk eksempel på pseudovitenskap. Er det noe som du har funnet opp i trygg avstand i Norge?
    Husk «fagkretser og eksperter» i USA har ikke klart å forklare wtc7. Men det kan altså du? Det får meg til å undres; hvis det skulle være teoretisk mulig å presentere bevis for deg om sprengning, ville du akseptert det? Eller er det viktigere for deg,langt oppe i Norge, å fremme en teori «om at det er uansett umulig» uavhengig hva som presenteres for deg? Feks hvordan reagerer du når pårørende hevder at familiemedlemmer ble brakt ut drept av eksplosjoner helt nede i lobbyen? Før bygningene kollapset.
    Overser du da denne viktige biten av informasjon, og studerer heller studier for at «noen ville ha pratet». Ser du hvor tilsidesatt du er i denne diskusjonen fordi du aldri konkret diskuterer bevisene for KONTROLLERT SPRENGNING.
    Istedet veksler du til teorier om adferd og psykologi rundt «konspirasjonsteori» uten en gang å antagelig ane at du selv er offer for en konspirasjonsteori (en svært voldelig som har krevd millioner av ofre) som baserer seg på at Bin Laden fra en hule i Afghanistan kunne organisere 19 kaprere til å hindre avskjæring i over 1 time, fly sine passasjerfly i jagerflymanøvre for å treffe sine mål 3 av 4 ganger styrt av piloter som ikke kun fly enmotors Cessnas bare uker tidligere?
    Nei, simulatorer og flight computers gir deg ikke mulighet til å fly 150 tonn med passasjerfly som ett jagerfly. Noe kontrolltårnene, datarekorderen og radar bekrefter. Ta med umulige mobilsamtaler hvor én avslutter med «it’s a frame» og vanlige nøytrale observatører konkluderer med at Bedrag 9/11teorien er latterlig, tragisk, voldelig og total urealistisk.
    Men ikke for en observatør ved NTNU i Norge.
    Er du frivillig så godtroende?
    Eller bærer du ett autoritetskort som bevisst blir misbrukt? Som en norsk «inside job»?

    • AvatarRonny Kjelsberg // 2017-09-25 kl 14:31 //

     Er det virkelig noen som betviler at fallet av de to skyskraperne skapte rystelser i bakken? Her er i hvert fall noen seismografbilder fra dagen. Holder det som dokumentasjon? https://voices.nationalgeographic.org/2016/09/09/a-morning-that-shook-the-world-the-seismology-of-911/

     Ellers har jeg før i debatten vist til Braanens innlegg for en mer detaljert beskrivelse av hvordan bygning 7 trolig kollapset. Hovedpoenget med teksten over er jo nettopp hvor meningsløse slike diskusjoner er, siden de fort innebærer både et grunnleggende dualistisk bilde og vending av bevisbyrden.

     • AvatarHarald Meling // 2017-09-25 kl 14:59 //

      Selvsagt var der rystelser..Men kan du dokumentere at det forårsaket b7 kollaps? Du er omtrent alene om denne konspirasjonsteorien. Faktum er at målingen gjort var mye mindre enn forventet når 100 000 tonn kom dundrende. Svaret er forstøving av stål og betong. Og det gir ikke gravitasjon alene svaret på. Har vi da etablert ett faktum at b7 ble sprengt? Eller har du mer teorier om hvordan vi «fører bevis»? Hva med a svare på de konkrete eksemplene gitt i stedet?

     • AvatarRonny Kjelsberg // 2017-09-25 kl 15:12 //

      Dersom du har lest både artikkelen og diskusjonen vil du se at jeg aldri har påstått at rystelsene i seg selv gjorde at bygning 7 falt. Jeg har flere ganger henvist til artikkelen til Braanen, her: http://www.klassekampen.no/article/20170919/ARTICLE/170919962 (eller strengt tatt artikkelen fra PM han henviser til) for en mer detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet som sannsynligvis gjorde at WTC7 kollapset. Da er det vel greit å forholde seg til det jeg faktisk har skrevet?

     • AvatarHarald Meling // 2017-09-25 kl 16:01 //

      En viktig del av cover-up av 9/11 er kontroll av kildene som skal bekrefter Den Offisielle Løgnen. PM har i tillegg blitt debunker på alle punkter der de har argumenter «here is the claim….here is the fact».
      Tror du ikke de virkelige utførerne av 9/11 også har planlagt hvordan kritkk skal ties ihjel når befolkningen oppdager bedraget?
      Her kan du gjøre research på hvordan PM ble utsatt for ett coup etat rett for 9/11, og hvor lenge svært anerkjente forfattere måtte gå på timen.
      Det viser seg at en fetter til Michael Chertoff took over.
      Så hvem er Chertoff?
      Det var nasjonal sikkerhetsminister som forfattet Patriot Act som lå klar til undertegning FØR 9/11 og FØR falsk flagg anthrax-angrepet mot kongressmedlemmer kort etter.
      Klarer du a samle kortene og se hvordan planlegging, utførelse og cover-up her er blitt gjort?

      http://www.rense.com/general63/chertoffcousinwrote911.htm

   • AvatarØyvind Bjørge // 2017-11-16 kl 05:06 //

    Jeg finner det veldig rart å kritisere kritikere av den offisielle versjonen for at de finner feil i amerikanske myndigheters versjon. Hvis det skjer en kriminell handling i Norge (noe vi alle er enig 11. september var), er det politiet eller privatpersonens ansvar å etterforske årsaken? Og hvis et privat tips melder at her skurrer noe, er det da politiets oppgave å undersøke dette, eller skal melderen ta over politiets oppgave?
    For å svare på WTC7 ganske enkelt. Dersom brannen skal ha forårsaket kollapsen, må vi utfra fysikkens regler kunne stå inne for at en vanlig kontorbrann kan generere en varme som ikke bare kan svekke stål, men gjøre slik at 2/3 av bygningen mister sin motstand i strukturen samtidig (2/3 av raset var fritt fall = 0 motstand). Og her faller fysikkens regler fullstendig sammen. Det går ikke an. Og det må være legitimt å stille spørsmål ved. Og til WTC1 og 2. Se på videoen. Vi ser støv/røyk sprute ut av bygningene på vei nedover. Hvis dette var materiale som klapper sammen, sier loven om tyngdekraft at dette skal gå nedover. Ikke at tonnevis av stål skal sprute ut i form av støv som legger seg som et tjukt lag på bakken. Når den offisielle etterforskningen ikke belyser hverken disse faktorene, eller alle vitneobservasjonene vi kan se på nyhetssendingene den dagen om eksplosjoner inne i tårnene før rasningen, eks. eksplosjoner i lobby, kjeller og på vei opp gjennom tårnet, uten at etterforskningen sier noe om disse eller årsaken til disse… da er det ikke rart at de pårørendes familier reagerer.

  • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 20:49 //

   Har personlig vært og besøkt Ground Zero, og er nesten overrasket over at ikke flere bygninger raste. Kanskje du istedenfor å se på et kart burde sett på filmopptak og bilder fra angrepene og tiden etter. Kan laste opp noen hvis du er interessert i å heve blikket.

   Men for all del, dette vet jo du og dere bedre enn størstedelen av fagfolk i hele verden.

   • AvatarHarald Meling // 2017-10-18 kl 16:28 //

    Det er jo nettopp det som er ett argument for at kontrollert sprengning fant sted; den begrensede skaden på omkringliggende bygg. Den asymmetriske skaden som bygningene ble utsatt for, fly, rystelser eller brann, skulle i tilfelle kollaps ha bidratt til asymmetrisk kollaps. Med mye mer skade på andre bygg. Det har vi ikke.
    Da jeg selv var ved G0 så var dette ved selvsyn ett sprik i OV.
    Men ikke bland «fagfolk» inn igjen. De faktisk funnene forklarer hva som hendte, ikke hva ikke -eksisterende «fagfolk», hvis jobb er avhengig å ikke vite, hevder.

   • AvatarKim Allingham // 2017-10-21 kl 17:10 //

    Hvor kommer dette med «størstedelen av fagfolk i hele verden»-greiene fra? Det er en urimelig påstand. At størstedelen av fagfolk velger å holde en lav profil eller ikke har satt seg inn i saken er noe helt annet. Du ser jo selv hva som skjer når fagfolk uttalte seg i NY TID: De blir stemplet og latterliggjort i alle medier, og avisen som lot dem snakke blir straffet og mister distribusjonsavtalen sin med Klassekampen!!

    Og så lurer du på hvorfor de fleste fagfolk holder kjeft?

    Og igjen: Hvorfor har ikke brannforskriftene blitt endret i alle verdens land etter at bygningene gikk i oppløsning på grunn av brann?

    Jeg har for min del vært på Ground Zero og inni World Trade center FØR de ble sprengt. Uten at dette kvalifiserer meg til noe spesielt.
    Men jeg ble svært overasket når de ramlet ned – i likhet med alle andre folk i verden.
    Fordi vi bare hadde den type kollapser i forbindelse med kontrollert rivning.

    • AvatarHarald Meling // 2017-10-22 kl 12:12 //

     God observasjon. En skal merke seg at forsøker man saklig å legge frem argumenter for sprengning, så hender det ikke at kritikk kommer i form av fysiske forhold som en mener motsier argumentet. I stedet så er det «kategorien av mennesker» en tilhører, hva annet «rart» en tror på, samt generell latterliggjøring som det argumenteres med.
     Altså, aldri ett saklig motsvar.
     Det får meg til å undres hvorfor kritikken av påstanden om sprengningen aldri er holdbar. Hvilken styring i samfunnet er det som gjør at eller kritisk tenkende får seg til å tro en så hårreisende påstand at branner kollapset alle 3 tårn?
     Er der en så sterk styring i samfunnet slik at de fleste vegrer å tenke selv. Er det samfunnets Gruppetenkning som er den største drivkraften bak Løgnen om 9/11, og som også var det første målet for Forbryterne som gjennomførte angrepet?
     Dette kan sees når den offisielle løgnen ble sementert i folks bevissthet. Så vi er altså der at ett «Sannhetsministerium» definerer hva som er korrekt, og som ubevisst har en innflytelse på folks oppfatning.

     • AvatarKim Allingham // 2017-10-22 kl 13:56 //

      Jeg tror den største drivkraften for å stenge ubehagelig informasjon ute er at man ikke ønsker å tro på ubehagelige ting som kan forstyrre eller ødelegge verdensbildet. Samfunnet er basert på tillit. Dette er en så grunnleggende psykologisk faktor at den er lett å manipulere hvis man bare klarer å presse, forvirre eller mislede de rette folkene.
      Det er jo derfor svindlere og psykopater med glatte tunger har så stor suksess og stadig får nye sjanser av velmenende folk.

     • AvatarHarald Meling // 2017-10-22 kl 15:12 //

      Det er å ikke tro det ubehagelige som skaper mer ubehag.

   • AvatarØyvind Bjørge // 2017-11-19 kl 03:48 //

    Jeg har sett filmopptakene gang etter gang etter gang. Opptakene indikerer massive eksplosjoner. 1. hånds intervjuobjekter på TV vitner om uttallige eksplosjoner i tårnene lenge før rasning, på ulogiske steder. Vi vet om flere overlevende fra områder over flyenes treffpunkt (hvordan skal det være mulig om temperaturen er så høy at stålet mister sin kraft), stål som blir til støv i luften.. videoer av resepsjonen etter flyet traff (eksplosjon i 1. etasje)… listen er lang.

 3. AvatarStig Pettersen // 2017-09-22 kl 13:56 //

  Jeg har ingen bygningsteknisk ekspertise – så jeg skal derfor ikke begi meg inn på noen spekulasjoner om hva som er «rimelig» og ikke «rimelig».
  Det som imidlertid har undret meg hele tiden, er hvordan verdens sterkeste militærmakt kunne la to fly på åpenbart feil kurs i New York & ett på vei mot Pentagon fortsette uten noen forsøk på avskjæring?

  • Jeg mener å huske, fra Michael Moores film om dette, at luftforsvaret på østkysten var opptatt på øvelse lenger inn i landet. Det er jo lett å tenke at al-Quaida må ha visst om dette siden de valgte akkurat denne dagen, og det er jo ikke umulig at de har greid å hacke, infiltrere eller utnytte en utro tjener til å gi ut denne informasjonen. Det er likevel rimelig langt i fra en konspirasjon styrt i fra toppnivå.

   • Samtidig var vel alle flyene på vei enten til eller fra en New York-flyplass, så om det ikke var tilfelle at flyvåpenet var opptatt andre steder denne dagen, ville det også vært svært kort tid fra det ble oppdaget at flyene ble kapra til å få jagerfly på vingene for å avskjære, før de rakk å treffe tårnene.

    • AvatarMorten Eriksen // 2017-09-24 kl 21:35 //

     Alt for kort tid. Tenk Gardermoen – Oslo. Ikke at norge er i nærheten av å kunne avskjære noe som helst på østlandet på under en times varsel, men selv med en fungerende militørflyplass på rygge kunne vi sett fullstendig bort fra muligheten til en slik avskjæring.

   • AvatarKim Allingham // 2017-09-22 kl 14:53 //

    Jeg leste allerede for 10-12 år siden i Le Monde Diplomatique at man mistenkte at kaprerne hadde blitt enten tillatt eller sågar hjulpet til å gjennomføre angrepet, en klassisk teknikk i krigføring og statsterror. Det var faktisk mange medier som fremdeles tenkte kritisk på den tiden.

  • AvatarOle Tjugen // 2017-09-24 kl 18:47 //

   det tar noen minutter å få jagerfly i luften, og enda mer tid å få dem til riktig sted og kurs. I dette tilfellet ville vanlige avskjæringsmanåvre ikke ha virket, og det eksisterte ingen instruks om å skyte ned fullastede passasjerfly over tettbefolket område.

   • AvatarHarald Meling // 2017-09-24 kl 23:05 //

    5 til 10 minutter. Avskjæring hadde vært gjort mer enn 60 ganger i -01. Poenget med avskjæring er ikke nedskyting, men å se flyet. Ett passasjerfly som ikke finnes.
    Litt praktisk for «alqaeda» at så mange øvelser var igang som bant opp fly, og at resten ble send til havs «ved en feil».

 4. AvatarAkbar Kulturmarxist Grande // 2017-09-23 kl 02:54 //

  Bra artikkel! Min kommentar har form av en vise:
  https://open.spotify.com/track/1n0EM29RkQfSEbjF7oh2fH

 5. AvatarHarald Meling // 2017-09-24 kl 19:24 //

  Her er mye å debunke.
  «Noen ville ha pratet» holder ikke som argument. Det er noe man bare kan ANTA.

  «…Videre argumenteres det med at ingen slike høybygg med stålramme hadde brutt fullstendig sammen som følge av brann. Men samtidig hadde heller ingen slike bygg blitt truffet rett på av fulle passasjerfly i høy hastighet. Det er vel mulig at dette kunne ha hatt en bitteliten effekt på bygningsstrukturen?…».

  Hva med Bygning7? Kan du dokumentere at Bygning7 ble truffet av fly? Av «rystelser»? Av «vrakrester»?

  • AvatarMorten Eriksen // 2017-09-24 kl 21:32 //

   Dette er jo ikke et halmstrå en gang. Ja, hva er det med bygning 7? Mener du det bare var denne som ble sprengt, eller mener du at siden argumentene for at den ble sprengt ikke er fullstendig pulverisert så må den og 1 og 2 være sprengt?
   Uansett snur du hele tiden ting på hodet, Det er fantatstiske hypoteser uten snev av bevis. Det er ikke konsensus som skal bevises her, det er absurde konspirasjonsteorier, og det beste du kommer opp med er «Kan du dokumentere at Bygning7 ble truffet av fly? Av «rystelser»? Av «vrakrester»?». Ingem verdens ting kaller vi det på godt norsk.

   • AvatarHarald Meling // 2017-09-24 kl 22:56 //

    Hva er problemet?
    Bygning7 kom ikke ned pga brann, 20 minutter ETTER at BBC annonserte det. Er ikke det rart?
    Hvis ikke du kan svare så spør ett barn.
    Så hva fikk Bygning7 til å knele?
    Klarer du også som Ronny å dokumentere flystyrt som årsak?

    • AvatarMorten Eriksen // 2017-09-25 kl 10:08 //

     Vi trenger ikke dokumentere det, det er dere som trenger eksepsjonelt gode bevis på det motsatte. Det er dere som kommer med påstanden, ikke vi.
     Nå er det heller ingen som påstår at bygning 7 knelte pga selve flystyrten.

     • AvatarHarald Meling // 2017-09-25 kl 11:00 //

      Hvem er «vi» og hvem er «dere» her?
      Er det en slags grupprtenkning du legger til grunn for troen din? Istedet for å se på ugjendrivelige beviser?
      Såvidt jeg ser så svarer jeg deg, og prøver å vise deg bevisene for kontrollert sprengning. Som er overveldende.
      Og ja, Kjelsberg overser i argumentet sitt at intet fly traff wtc7 :

      «….Videre argumenteres det med at ingen slike høybygg med stålramme hadde brutt fullstendig sammen som følge av brann. Men samtidig hadde heller ingen slike bygg blitt truffet rett på av fulle passasjerfly i høy hastighet. Det er vel mulig at dette kunne ha hatt en bitteliten effekt på bygningsstrukturen?…».

      Ett godt eksempel for argumentet sin del at det er praktisk å overse at wtc7 IKKE ble truffet av fly.
      Man velger altså å se bort fra forhold som motsier teorien.
      Slår det deg ikke som rart at det ikke finnes bevis for påstanden om at Bin Laden stod bak planlegging?
      Og at «etterforskningen» kun gikk etter alqaeda-sporet uten å vurdere andre teorier?
      Har du studert 9/11 Commission Report?

     • AvatarMorten Eriksen // 2017-09-26 kl 01:03 //

      Dere er konspirasjonsteoretikere, vi er de de som gidder svare dere.
      Det er ingen som overser at bygning 7 ikke ble truffet av et fly, det er allment kjent faktum man ikke behøver gjenta hver gang man omtaler terroren.
      Hadde vi forholdt oss til ugjendrivelige bevis hadde det ikke vært noen dere.
      Det som slår meg som rart er at du og alle andre søker etter og tror dere finner mindre mindre sprekker og dermed så skal liksom alle bunnsolide rapporter oversees og deres spekulative teorier ta over.*

     • AvatarHarald Meling // 2017-09-26 kl 07:59 //

      Det forundrer meg at du mener det er flere her. Akkurat som at en gruppe sitter på denne siden og lyver deg opp i fjeset.
      Det er bare meg her, og du kan ikke tilskrive meg andres meninger? Jeg kan ikke stå for annet enn det jeg nevner. Gjelder ikke det samme for deg uansett hva andre som tror på 9/11 Løgnen hevder? Korrekt vedr b7 selvsagt, men det står ikke klart for de fleste at bomber gikk av i lobbyen FØR tårnene kollapset.
      Hvordan forklarer du det?
      Du ser, når du får presentert avgjørende beviser på at wtc ble sprengt so overser du det. Dette gjelder ikke små avvik som «slike som meg» benytter til «å teorisere», men forhold som beviser at 9/11-Løgnen er løgn. Bunnsolid?!
      Det finnes ikke bunnsolid. Det er poenget. Du antar det finnes. Hvorfor finner feks ikke en «bunnsolid» rapport som kan forklare eksplosjoner of b7?
      Du kan kanskje vise meg en?
      Eller er det vanskelig?
      Nå har du konkret mulighet til a vise meg. Men vil du?

    • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 20:59 //

     «Bygning7 kom ikke ned pga brann, 20 minutter ETTER at BBC annonserte det. Er ikke det rart?»

     Det som er rart er hvordan dere fortsatt «bare stiller spørsmål» på denne måten 16 år etter hendelsen. Det er utrolig rart. Er som om jeg ikke skulle hatt bedre ting å gjøre enn å spørre «hvordan kunne Titanic liksom flyte når skipet var tyngre enn vann» om og om igjen i 17 år på nettet, ispedd umodne fornærmelser som «spør et barn», uten å gidde lese svar eller litteratur om hvordan skip flyter, og så konkludere med at Titanic ikke kan ha fantes og at forliset er noe jødene har funnet på. Skjønner at det er noe dere reelt tror på, men det er likso måten dere gjør det på som bare er så utrolig respektløs.

     Nei, det er ikke rart at media gjør feil under så store, kompliserte og kaotiske situasjoner som 22. juli, det er faktisk snarere regelen enn unntaket, litt på samme måte som vi den 22. juli var usikre på om det var én eller flere skyttere på Utøya. Spesielt når det er snakk om et nyhetsbyrå på andre siden av Atlanteren, ikke øyenvitner som står 100 meter unna. Det som ville vært rart er om media meldte 100% treffsikkert den dagen, i en så kaotisk situasjon.

     • AvatarHarald Meling // 2017-10-15 kl 21:26 //

      At Titanic fløt er basert på vitenskap. At B7 kollapset er basert på 2,7 sekunder magi.
      Hvorfor tror du på magi?
      Og kaos?
      Der er ikke noe kaos etter 16 år.
      Wtc ble sprengt, og bevises med funn gjort siste 16 år.
      Sist ved forskning gjort ved University of Alaska, Fairbanks.
      Verden blir faktisk en bedre plass ved å akseptere bevisene for sprengning, og hvem som står bak.
      Fordi da kan vi stopped de kriminelle handlingene som 9/11- Bastardene står bak.

   • AvatarKim Allingham // 2017-09-25 kl 01:38 //

    Når bygg 1 og 2 raste sammen på helt eksepsjonelt vis, og bygning 7 åpenbart ble sprengt, så ser vel du også logikken i at bygg 1 og 2 antakelig også var rigget?
    Du sier at Harald snur noe på hodet, men hva er det han snur på hodet?
    Dere snakker hele tiden om eksepsjonelle bevis for eksepsjonelle påstander, men hvor er det eksepsjonelle beviset for at bygg 7 falt ned av seg selv på seks sekunder, på grunn av noen branner og noen antatte rystinger? Rystninger som ikke påvirket byggene som stod klin inntil WTC7 ?

    • AvatarMorten Eriksen // 2017-09-25 kl 10:06 //

     At det er mangler i forklaringen (hvilket bare er en påstand) betyr ikke at den ble sprengt.

     • AvatarHarald Meling // 2017-09-25 kl 11:06 //

      Jo. Når en offentlig forklaring ikke finnes, og beviser for sprengning finnes, så betyr det at det er sprengt.

     • AvatarMorten Eriksen // 2017-09-26 kl 01:01 //

      Nei, seriøse rapporter finner ingen spor etter spregning, og jo det er etterforkset av offentlige og det finnes ingen smell som er kraftig nok og det finnes ikke hundrevis eller tusenvis av rapporter om merkelige menn som i ukesvis plasser tusenvis av små pakker på stålstrukturen og det finnes ikke titalls eller hundratalls av mennesker som står frem etter operasjonen de har vært med på og forteller om den.
      Det er heller ingen seriøse som finner nano termitt, men de finner fint alu oksid noe som alle som har sett en moderne bil brann vet hvordan ser ut.

     • AvatarHarald Meling // 2017-09-26 kl 07:26 //

      Jo. Det finnes. Alt det du nevner.
      Og du kan ikke anta noe annet når bevisene for sprengning er der. Beviser jeg har nevnt her. Nekter du også for at dette er beviser??
      Si meg, har du innsikt i fysikk?
      Og du mener du bedre kan forklare nanotermitt enn forskere i USA?
      Er det fordi du har «sett en moderne bilbrann»?
      Merkelig menn?
      Hva med Verdens Største Heis-Renovering som ble gjennomført i månedene opp til 9/11. Er det verdt å vurdere? Eller er det viktig for deg at det ikke ble sprengt UANSETT bevis?
      Hvorfor er det så viktig for deg?

     • AvatarMorten Eriksen // 2017-09-26 kl 20:59 //

      Det finnes ingen nanotermitt, det er funnet alu oksid selvfølgelig, men bare en eneste undersøkelse påstår å ha funnet nanotermitt, ingen andre har klart det. Do the math.
      En myndighetsdrevet «konspirasjon» som faktisk ble gjennomført av den samme regjering var løgnene om Iraks WMD.
      Der sto jeg trygt på motsatt side og trodde ikke på et ord. Nei det er ikke viktig for meg at det ikke ble sprengt, for meg er det kun en ting som er viktig, sannheten. En latterlig teori som dette er i seg selv ikke noe problem men det stopper jo ikke der.
      Problemet med konspirasjonsteorier er at det trekker folk inn i et nytt univers av psudo vitenskap og løgner. Svært mange som deler din tro om 9/11 tror også på chemtrails, befolkningskontroll med vaksiner+++ Listen er lang. Men av alle er vel antivax den verste for det koster menneskeliv.
      I tillegg er det nå akseptabelt å «anerkjenne» fakta som «det er din oppfatning, jeg mener noe annet».
      Selvsagt skulle enhver journalist eller programleder dytte enhver slik tulling ned fra sin såpeboks men det gjør de ikke og stadig oftere ser vi vitenskapfornektere som har «studert» et tema på google i flere måneder stå som likeverdig debattmotstander mot en ekte forsker. Latterlig tåpelig, ikke sant. Men farlig.

     • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 21:01 //

      ? Brukte du Google Translate på en eller annen nettside nå?

      Det store flertallet av forskere og fagfolk er for øvrig 100% uenig med konspirasjonsteoriene om 9/11. Ikke at dere tar det til dere eller noe.

     • AvatarHarald Meling // 2017-10-15 kl 21:38 //

      Nei. Det er noe du tror. Ett hvert for på underbygge den Offisielle Løgnen har blitt motbevist. Det finnes ingen forskere idag som seriøst går inn i en diskusjon om fakta rundt 9/11.
      En annen ting er at man med «autoritet» beskriver hva man antar, men det er ikke vitenskap.
      Ellers, du set ut til å fall i fellen å kalle meg «konspirasjonsteoretiker».
      Dette er ett uttrykk oppfunnet for å latterliggjøre kritikere av offentlige løgner som Den Offisielle Konspirasjonsteorien om Bin Laden, og Kennedy. Og dette har du ukritisk hevet deg på uten å forstå at det beskriver deg. 9/11 er endog en meget voldelig konspirasjonsteori.

     • AvatarØyvind W. // 2017-10-18 kl 12:37 //

      Enda en «non-sequitur» fra deg. Forskere har for det meste bedre ting å ta seg til enn å gå i diskusjoner med en bitte liten gruppe konspirasjonsteoretikere (når jeg leser debatten her, forstår jeg for øvrig enda bedre hvorfor de ikke gidder). Det betyr ikke at de er usikre eller enige med dere, og det vet du vel egentlig veldig godt?

      Diskusjoner og spesielt debatter har for øvrig óg en tendens til å handle om hvem som klarer å ordlegge seg best, ikke hvem som har fakta på sin side.

      «Dette er ett uttrykk oppfunnet for å latterliggjøre kritikere av offentlige løgner»
      Nei, det er en tittel du gjør deg fortjent til når du bestemmer deg for noe uten bevis og oppfører deg på en bestemt måte.

      «Og dette har du ukritisk hevet deg på »
      Og så avslutter du med en stråmann. Hyggelig.

     • AvatarHarald Meling // 2017-10-18 kl 15:40 //

      Forskere er fraværende i å gi en logisk forklaring på ALT som skjedde 9/11. Jeg ser gjerne på hva du, eller forskere, mener er en overbevisende forklaring på at b7 med siste sikkerhetsforskrifter kollapset symmetrisk i frifall, med funny etterpå av metallsfærer, nanotermitt og smeltet stål.
      Merk deg at jeg ikke refererer til deg som en gruppe, feks godtroende konspirasjonsteoretikere som tror på den Offisielle Versjonen. Uten bevis.
      La oss bare en rolig og saklig diskusjon om forhold vi ikke er enige i uten at du forteller hva du synes om meg. Er det mulig tror du? Jeg tilhører nemlig ikke noen gruppe.

     • AvatarØyvind W. // 2017-10-21 kl 22:05 //

      Okei, én siste bit med oppmerksomhet til deg.

      Kom på etter forrige diskusjon at det er flust av faktiske eksperter og fagfolk International Skeptics Forums. De har faktisk et eget underforum med høy aktivitet for 9/11-konspirasjonsteoriene. Flust av folk på begge sider av saken der, og du kan lære veldig mye av å lese og delta der. Du kan lære veldig mye av å delta der, og du får høre hva eksperter og fagfolk faktisk sier, ikke hva folk på YouTube og andre konspirasjons-kilder påstår at de sier 😉 .

      Ligger på http://www.internationalskeptics.com/forums/forumindex.php. Du får spørre der siden du later som du er så interessert i å lære 🙂 .

      Peace.

      «Jeg ser gjerne på hva du, eller forskere, mener er en overbevisende forklaring på at b7 med siste sikkerhetsforskrifter kollapset symmetrisk i frifall, med funny etterpå av metallsfærer, nanotermitt og smeltet stål. «
      Ehm nei, det gjør du åpenbart ikke. Litt på samme måte som analogien min om hvordan skip kan flyte selv om de er tyngre enn vann. Merket meg forresten at du ikke klarte å forklare det 😉 . Men for all del, bare stol blindt på media og regjeringer, ingeniører, fysikere og eksperter på skip og skipsfart, du. De har jo aldri løyet for oss noen gang 😉 .

     • AvatarHarald Meling // 2017-10-21 kl 23:05 //

      Okei, jeg vil bruke litt mer tid på deg.
      Vi behøver ikke mer «eksperter» som forklarer hvorfor vi skal akseptere magi når vitenskap faktisk forklarer det bedre. Vi er altså forbi det stadiet nå.
      Og du, hvorfor antar du at jeg lener meg til «YouTube og andre konspirasjonskilder»?
      I stedet for løgnefantnettstedet ISF så anbefaler jeg deg å studere solid fysikk i Architects and Engineered for 9/11 Truth med nesten 3000 medlemmer.
      Å forstå at det ble sprengt krever bare at du er åpen for at det ble sprengt.
      En må jo undre seg hvorfor det er så vanskelig for mange å forestille seg.

     • AvatarØyvind W. // 2017-10-22 kl 03:45 //

      «Vi behøver ikke mer «eksperter» som forklarer hvorfor vi skal akseptere magi når vitenskap faktisk forklarer det bedre.»
      Så nå er du redusert til ordløyveri 🙂 . OK. Du kunne bare sagt at du ikke hadde mer å si :3 .
      Farvel til deg.

      I stedet for løgnefantnettstedet ISF
      Ja, glemte at dere stempler alt dere ikke liker å høre som en del av konspirasjonen — omtrent alt av eksperter, media, politikere, osv, inklusive USA sine fiender. USA må ha gitt Kina, for eksempel, litt av en pengesum for å få dem til å ikke si noe om denne veldig åpenbare konspirasjonen. Litt av en operasjon, liksom. Enda godt vi har dette lille knippet av folk som er smartere enn alle andre i hele verden og har skjønt hvordan det egentlig henger sammen 😉 .

     • AvatarHarald Meling // 2017-10-22 kl 11:41 //

      Mye rart her.
      Selvsagt skrur du av når argumentene dine svikter.
      Dette er typisk i en debatt mellom de som prøver å forklare bevisene for sprengning, og de som tror på den offisielle løgnen.
      At Kina eller Russland ikke har «avslørt» 9/11 er uvesentlig. Du vet ikke hvilke interesser som berøres. Skulle disse landene, eller Norge for den sakens skyld (eller VG, Aftenposten eller Klassekampen) åpent gå ut med egne etterforskningsresultater, så er der diplomatiske og økonomiske konsekvenser. Se bare hva som nettopp skjedde med Norge og Kina etter Nobelprisutdelingen. Eller hva som skjedde med Klassekampen etter Ny Tid artikkelen om sprengningen av wtc.
      Kom gjerne tilbake hvis du likevel skulle motta dette svaret på tross av avskrudd «notifikations».
      Jeg påstår ikke hvordan det EGENTLIG henger sammen. Det er bare noe du antar.
      Jeg gjør bare oppmerksom på forhold som viser at den offisielle forklaringen er umulig.
      Man trenger ikke blande inn Titanic for å se det?

  • AvatarRonny Kjelsberg // 2017-09-25 kl 09:02 //

   Det er selvsagt regnet på dette også. Det finnes nok av statistiske datapunkter i virkelige konspirasjoner til at man kan se en sammenheng mellom antall involverte og hvor lenge de klarer å holde tett. Studien finner du her: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0147905

   Som sagt over gir Braanen i sin artikkel en betydelig enklere forklaring på bygning 7’s kollaps enn en storstilt konspirasjon: http://www.klassekampen.no/article/20170919/ARTICLE/170919962

   • AvatarHarald Meling // 2017-09-25 kl 16:16 //

    Nei, det «er ikke selvsagt regnet på dette også». Det finnes ingen forskning som støtter at b7 kollapser pga brann. NIST har forsøkt, men kom opp med en simulering som IKKE lignet det observerte, og ville heller ikke offentliggjøre data for etterprøving ihht til peer review. Grunnet «public safety». Du ser nå hvordan infiltrerte institusjoner fungerer som skalkeskjul for a skjule sannheten.
    Videre, need det gjelder ett annet infitrert «Lyge-organ» , PM, så er dette en rekke ganger imøtegått :

  • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 20:51 //

   «Noen ville ha pratet» holder ikke som argument. Det er noe man bare kan ANTA.
   Ehm, nei, det er noe vi vet 100% sikkert basert på hva vi vet om hvordan USA, mennesker og verden fungerer.

   • AvatarHarald Meling // 2017-10-15 kl 21:14 //

    Det har du rett I. Og mange har pratet. Men det er ikke referert i Lygepressen.
    Så basert på hva Lygepressen skriver kan vi bare ANTA at noen hadde pratet.

    • AvatarØyvind W. // 2017-10-18 kl 12:39 //

     Oi, naziretorikk. Endog med tysk Stor Bokstav foran Substantiv.

     • AvatarHarald Meling // 2017-10-18 kl 15:42 //

      Der fikk vi «guilty by association»-kortet. Er nazi argumentet ditt?

 6. Mennesker er veldig ulike.
  Jeg viser til differensialpsykologien.
  Enkel innføring i psykologi var en gang pensum på Exphil.
  Kan trenges ennå tror jeg.
  Noen har lavere IQ enn andre, men det er ikke så presist formulert som jeg ønsker.
  Skriver det slik i farten.
  Det er et stort marked for merkelige fantasier.

 7. AvatarAsgeir Bjørkedal // 2017-09-24 kl 22:03 //

  Det er vel ingen grunn til å tru at ein konspiranoid heksejeger som Ronny Kjelsberg vil vere mann for nokon sakleg debatt. Men for andre som aksepterer at fysiske faktum ikkje kan vike for personlege kjensler, fordommar og politiske spekulasjonar, så kan dette vere ein plass å starte:

  https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2016/04/epn2016474p21.pdf

 8. AvatarJan Johansen // 2017-09-25 kl 05:36 //

  Her er også en selvforsvars mekanisme inne i bildet, samme som ved andre paranoide vrangforestillinger. Altså en vil gjerne heller tro på at det var en innsidejobb kun for å tro på at USA har kontroll, at verden ikke er såpass uregulert som den er fordi da kjenner en seg tryggere.

  • AvatarKim Allingham // 2017-09-26 kl 02:17 //

   Din teori er altså at folk som ikke stoler på amerikanske myndigheter gjøre det fordi de føler USA passer på dem? Den har jeg faktisk aldri hørt før. Den var litt artig, og viser vel hvor langt den menneskelige psyke kan strekke seg for å unngå å se på fakta. Eller kanskje det er en spøk

   • AvatarJan Johansen // 2017-09-26 kl 10:10 //

    Underbevisstheten er ofte selv forrædersk, ja, latterlig nei. Å forklare begrepet til en som allerede er innavlet i konspirasjonsteorier blir som å forklare en blind hva en ser inn i ett kaleidoskop.

    • AvatarKim Allingham // 2017-09-27 kl 17:03 //

     enda artigere 🙂 kanksje du skulle rette fantasievnen din mot deg selv? å nei, glemte at det der den kognitive dissonansen kommer inn. mede dette er det vanskelig å forklar for en som er innsyltet i det. litt som et kaleidoskop kanksje

     • AvatarJan Johansen // 2017-09-28 kl 21:58 //

      Det er jo bra at du er såpass «bevisst» om teamaet fantasi 🙂

  • AvatarAsgeir Bjørkedal // 2017-10-08 kl 20:41 //

   Du trur ikkje at denne diagnosen kan passe vel så godt på dokker som ignorer fullstendig dei fysiske bevisa? Dokker som gjev naturlovene fri ein heil dag, berre fordi dei ikkje passar inn med den forklaringa dokker vil tru på. Om bin Laden og dei 19 røvarane, som på mystisk vis skal ha klart å pulverisere tre skyskraparar og plassere ein fultreffar i sjølvaste Pentagon på toppen av det heile?

   Du trur ikkje det er du sjølv som går i forsvarsposisjon, som snur blikket vekk og nektar å sjå at keisaren er kliss naken?

   Du mener, det kan ikke være sant,
   så onde kan ikke amerikanere være.
   Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
   Bror, du har ennu meget å lære!

   Denne artikkelen summerer greit opp det vitskapen kan fortelle oss om dei tre fantastiske skyskrapar-kollapsane 11.september 2001. Dei blei nedrivne og den finst ingen vitskapleg haldbare fysiske forklaringar på korleis det skulle kunne vere forårsaka av to flykrasj og av brann.

   Det må du først akseptere som ein handfast realitet. Dine eigne politiske kjensler og fordommar kan ikkje trumfe dei fysiske faktum.

   https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2016/04/epn2016474p21.pdf

  • AvatarHarald Meling // 2017-10-22 kl 12:26 //

   Å sykeliggjøre en observasjon kan selvsagt rettferdiggjøres med at observasjonen, og dermed observatøren, er syk. Men har du studert hva som motsier den offisielle versjonen?
   Det har du vel siden du hevder kritikere av den offisielle løgnen for å ha en «selvforvarsmekanisme basert på paranoide vrangforestillinger».
   Jeg antar du vegrer seg for å diskutere forhold som nettopp beviser sprengning av wtc;
   Symmetrisk frifall
   Nanotermitt
   Smeltet stål
   Kollaps største motstands vei.
   Ser du?
   Disse bevisene diskuterer du ikke.
   Nå vil du sikkert komme med karakteristikker av meg i stedet.
   Med andre ord, du fortrenger og unngår forhold i virkeligheten som motsier din egendefinerte oppfatning av den.
   Og det er vel definisjonen på vrangforestillinger?

 9. AvatarHarald Meling // 2017-09-25 kl 11:39 //

  Ronny : Kan du dokumentere «rystelser»?
  Kan du dokumentere at
  «..det er nok brannen som primært gjorde at den falt…»?
  Dette er typisk eksempel på pseudovitenskap. Er det noe som du har funnet opp i trygg avstand i Norge?
  Husk «fagkretser og eksperter» i USA har ikke klart å forklare wtc7. Men det kan altså du? Det får meg til å undres; hvis det skulle være teoretisk mulig å presentere bevis for deg om sprengning, ville du akseptert det? Eller er det viktigere for deg,langt oppe i Norge, å fremme en teori «om at det er uansett umulig» uavhengig hva som presenteres for deg? Feks hvordan reagerer du når pårørende hevder at familiemedlemmer ble brakt ut drept av eksplosjoner helt nede i lobbyen? Før bygningene kollapset.
  Overser du da denne viktige biten av informasjon, og studerer heller studier for at «noen ville ha pratet». Ser du hvor tilsidesatt du er i denne diskusjonen fordi du aldri konkret diskuterer bevisene for KONTROLLERT SPRENGNING.
  Istedet veksler du til teorier om adferd og psykologi rundt «konspirasjonsteori» uten en gang å antagelig ane at du selv er offer for en konspirasjonsteori (en svært voldelig som har krevd millioner av ofre) som baserer seg på at Bin Laden fra en hule i Afghanistan kunne organisere 19 kaprere til å hindre avskjæring i over 1 time, fly sine passasjerfly i jagerflymanøvre for å treffe sine mål 3 av 4 ganger styrt av piloter som ikke kun fly enmotors Cessnas bare uker tidligere?
  Nei, simulatorer og flight computers gir deg ikke mulighet til å fly 150 tonn med passasjerfly som ett jagerfly. Noe kontrolltårnene, datarekorderen og radar bekrefter. Ta med umulige mobilsamtaler hvor én avslutter med «it’s a frame» og vanlige nøytrale observatører konkluderer med at Bedrag 9/11teorien er latterlig, tragisk, voldelig og total urealistisk.
  Men ikke for en observatør ved NTNU i Norge.
  Er du frivillig så godtroende?
  Eller bærer du ett autoritetskort som bevisst blir misbrukt? Som en norsk «inside job»?

 10. Man bør heller se på den store helheten, på hvor omfattende en slik konspirasjon måtte være, på sannsynligheten for at noen skulle klare å gjennomføre noe slikt, på at ingen skulle plapre, og på hvorvidt omfanget av konspirasjonen virkelig står i forhold til hva konspiratørene kunne håpe å oppnå. De ekstreme variantene av konspirasjonsteorien faller nok for de fleste på sin egen urimelighet. At man får så mange ulike mennesker til å gå sammen om en slik aksjon, og til å holde kjeft er svært lite sannsynlig.

  Slett ikke nødvendig med noen særlig omfattende konspirasjon for å oppnå det målet som mest sannsynlighet vil ha ligget til grunn.

  Written before the September 11 attacks, and during political debates of the War in Iraq, a section of Rebuilding America’s Defenses entitled «Creating Tomorrow’s Dominant Force» became the subject of considerable controversy. The passage suggested that the transformation of American armed forces through «new technologies and operational concepts» was likely to be a long one, «absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.»

  Motivet for en evnt. konspirasjon må nettopp ha vært å fremprovosere en slik «Pearl Harbour lignende hendelse». Når det gjelder gjennomføring ville man selvsagt involvere så få som overhode mulig. Og man ville nettopp søke å fremprovosere noe slikt som disse flykapringene. Om det evnt har blitt understøttet av andre samtidige operasjoner blir strengt tatt nettopp lite relevant med tanke på «den store helheten». Og hvordan ville man sørge for å involvere så få som mulig i en slik hendelse ? Ved å benytte seg av i første rekke en enkelt agent provocateur. Ett av de mer berømte historiske eksemplene på noe slikt er f.eks. agenten Yevno Azef som klarte å bli leder for det russiske Sosialistrevolusjonære Partiets kamporganisasjon i tiden før den første verdenskrigen. Han opererte altså i realiteten på vegne av tsarens hemmelige politi Okhrana og organiserte drap på utvalgte representanter for tsar-regimet. Lignende tilfelle er også kjent fra Nord-Irland med agenten «Stakeknife». Når det gjelder en evnt tilsvarende konspirasjon her er det ihvertfall minst et par skikkelser som peker seg ut som mulige agenter av dette slaget. En av dem er den egyptiske dobbeltagenten Ali Mohammed.

  1984: Ali Mohamed Works Briefly with CIA; Then Let Go Because of Connections to Islamic Fundamentalist Groups.

  1986: Ali Mohamed Joins US Military and Teaches about Middle East; Supervisors Include Prominent Neoconservative Ideologue.

  Between 1986-1989: Ali Mohamed Resumes Contact with CIA.

  1986-1993: CIA and Bin Laden Both Closely Tied to Recruiting and Fund-Raising Office for Afghanistan.

  1987-1989: Ali Mohamed Meets with Islamic Militants Regularly While Instructor at US Base.

  Summer 1989: Ali Mohamed Uses His US Military Expertise to Train Muslim Radicals.

  Late 1989-Late 1991: Bin Laden Slowly Shifts Operations to Sudan, Keeps Training Camps in Afghanistan.

  Summer 1991: Ali Mohamed Helps Bin Laden Move to Sudan.

  Shortly After Summer 1991: Ali Mohamed Sets Up New Al-Qaeda Camps in Sudan.

  1992: Bin Laden’s Main Charity Front in US Turns Focus to Supporting Bosnian War.

  Autumn 1992: Ali Mohamed Trains Top Al-Qaeda Leadership in Afghanistan; Detained in Italy.

  December 1992-June 1993: Ali Mohamed and Other Former US Soldiers Train Al-Qaeda Fighters in Bosnia.

  1993: Ali Mohamed Sets Up Nairobi Cell; Trains Somalis to Fight US Troops.

  Spring 1993: World Trade Center Bombing Investigation Uncovers Links to Ali Mohamed.

  .
  .
  .

  August 24, 1998: Ali Mohamed’s Apartment Searched in Wake of Embassy Bombings; He Is Linked to the Bombers but Is Not Arrested.

  September 10, 1998: Ali Mohamed Secretly Arrested Despite Failure to Share Information Between US Agencies.

  <a href="September 10, 1998: Ali Mohamed Secretly Arrested Despite Failure to Share Information Between US Agencies.

  Late 1998: Moles within Al-Qaeda Lead to Arrests of 20 of Bin Laden’s Closest Associates.

  October 20, 2000: Ali Mohamed Pleads Guilty of Involvement in 1998 Embassy Bombings.

  July 2001-December 2001: Ali Mohamed Never Publicly Sentenced; Whereabouts Are Unknown.

  Ali Mohamed, the double agent caught in 1998, still has not been sentenced. In 2000, he pled guilty to involvement in the 1998 African embassy bombings (see October 20, 2000) and his sentencing date had originally been set for July 2001 (see July 2001-December 2001). Linda Sanchez, Mohamed’s wife, says in an interview at this time, “He’s still not sentenced yet, and without him being sentenced I really can’t say much. He can’t talk to anybody. Nobody can get to him.” The US government has “got Ali pretty secretive.… It’s like he just kind of vanished [into] thin air.” [LANCE, 2006, PP. 23-24] There is no evidence he has been sentenced since. March 2006: Ali Mohamed Still Not Sentenced.

 11. To refleksjoner:
  Husk at USA/NATO bombet Jugoslavia og splittet opp Jugoslavia før 9/11 inntraff. Begrunnelsen for bombingen av Jugoslavia var såkalt R2P (responsibility to protect). R2P var også begrunnelsen for bombing og regimeskifte i Libya. Hadde USA utført bombing av Syria ville begrunnelsen ha vært R2P (angående Assads kjemiske våpen). Størst effekt av 9/11 har trolig vært å opprettholde og øke USAs enorme militærbudsjett? Begrunnelsen for invasjonen i Afghanistan var 9/11, begrunnelsen for invasjonen i Irak dreide seg derimot om WMD (weapons of mass destruction) og ble ikke begrunnet med 9/11 i FN-høringer. Hver gang USA begrunner krigføring i andre land med R2P er protestene i den vestlige verden ganske små. Hvis noe land skulle ha blitt bombet pga 9/11 så måtte det ha vært Saudi Arabia og ikke Afghanistan. For USA er R2P en mer effektiv begrunnelse for militære innblandinger enn 9/11.

  Hvis det er slik at den politiske og militære ledelse i USA skulle ha stått bak 9/11, så vil denne gruppe mennesker risikere å bli dømt til døden for høyforræderi hvis de blir funnet skyldig. Det finnes ingen formidlende omstendigheter i en slik sak (hvis USA derimot feks går til angrep på et annet land så er det alltid mulig for USA å kunne begrunne dette med R2P eller med beskyttelse av USA). Truth bevegelsen (enten den tar feil eller har rett) blir dermed en alvorlig trussel mot den politiske eliten i USA i og med at mektige politikere i USA altså risikerer å bli betraktet som å være massemordere og landsforrædere og automatisk vil bli henrettet hvis truth bevegelsen har rett i sine anklagelser. Dette kan forklare reaksjonene mot Ny Tid etter omtalen av 9/11. Ny Tid kan risikere å bli møtt med feks rettssak om ærekrenkelse fra USA, eller kanskje med det som enda verre er.

 12. AvatarHarald Meling // 2017-09-26 kl 12:22 //

  Til slutt Ronny, når du her har fått en tilbakemelding som ikke levner tvil om sprengningen av wtc, evner du å i det minste betrakte dette på ett nøytralt grunnlag?
  La oss si at du ser dette for første gang uten bias?
  Du har vitner til eksplosjoner samt kollapsen av b7 som ikke blir nevnt i den offentlige rapporten, materialprøver, skaderapporter, kollapsdynamikk og mangel på bevis som støtter det du blir fortalt.
  Ville du da fremdeles argumentert slik du gjør?
  Burde du ikke se på disse forholdene før du teoriserer rundt «konspirasjonsteori»?
  Sier det deg ikke noe at mobilsamtaler og Bin Laden-tilståelser er forfalsket?
  Hvorfor trigger ikke dette noe hos deg?
  Vil du ikke?
  Kan du ikke?

  • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 21:03 //

   …eeeeller så tar dere faktisk feil, og poster «ujevndrivelige beviser» som ble tilbakevist alt i 2001.

   • AvatarHarald Meling // 2017-10-15 kl 21:46 //

    Eller så har du ikke forstått hva kritikken av Den Offentlige Løgnen går ut på. Det at du fokuserer på hvem som hevder hva, istedet for hva som faktisk er fakta, viser at du ikke kan tas seriøst i denne diskusjonen. Feks, hvorfor refererer du til meg med «dere»? Det er bare meg her……

 13. AvatarRolf Østvik // 2017-09-26 kl 17:15 //

  Jeg må innrømme at jeg har ikke satt meg inn i detaljene rundt den nyhetsoppleseren som påstås å ha sagt at tårnene var falt. Men noen ganger skjer det faktisk feil i nyhetene, eller er det egentlig slik at kongen er død som NTB har meldt i dag, men at myndighetene og media konspirerer for å holde dette hemmeliog for oss?

  • AvatarHarald Meling // 2017-09-26 kl 22:17 //

   Men kjære, myndighetene har alltid løyet for at man skal akseptere krig.
   Maine, Pearl Harbor, Northwoods, USS Liberty, Ton kin, Iraq1 (kuv ser), Irak2 (wmd), 9/11, Libya (Viagra soldater), Syria (gassangrep).
   Og snart vil vi se ett angrep som blir «forklart» med Iran.
   Du ser at myndigheter og media konspirerer for å holde dette hemmelig.
   Når det gjelder «feil i media» så kan du uavhengig bedømme hvordan BBC kunne rapportere at Bygning7, som var en stålrammebygnin ag, hadde kollapset etter bare hatt spredte branner over noen få etasjer. Ingen stålrammebygning hadde noen gang kollapset tidligere. Og Bygning7 hadde heller ikke blitt truffet av fly.
   Likevel; BBC meldte dette 20 MINUTTER FØR BYGNINGEN KOLLAPSET.
   Hvordan kan man melde noe helt usannsynlig før det har inntruffet?

  • AvatarAsgeir Bjørkedal // 2017-10-08 kl 20:30 //

   Det er ingenting rart i at media har ferdigskrivne nekrologar om gamle kongelege og det kan skje at ein slik blir posta ved ein feil.

   Det er litt forskjell på det og at BBC kringkasta fellinga av wtc7 20 minutt før det faktisk skjedde. Med skyskraparen, alle 47 etasjene, ruvande i bakgrunnen utan nokon synlege teikn på nokon slags strukturell svikt.

   Det skjønnar du vel?

   Men det er sjølvsagt ikkje noko bevis.

   Derimot bør sjølv den mest tungnemme begynne å lukte lunta når bygget rasar med fritt falls fart og den offentlege forklaringa er dei spreidde og kortvarige brannane i bygget. Ifølge NIST raste bygget i fritt falls akselerasjon i over 2 sekund, tilsvarande over 30 meter, som om 8 etasjer i bygget hadde forsvunne fullstendig og det berre var luftmotstanden igjen til å bremse fallet.

  • AvatarHarald Meling // 2017-10-18 kl 16:31 //

   Forøvrig, hva ville du ha tenkt hvis NTB hadde hevder kongen var død i.en ulykke, 20 minutter før ulykken fant sted?

 14. Jeg vil sitere fra teksten over her, sitat :
  I virkelighetens verden er slurv, feil og tidvis inkompetanse helt vanlig

  Sitat slutt.
  Og ellers minner jeg om at det er mange som plaprer. Slik sett er mange like selv om IQ varierer. Plapring er ganske vanlig.

 15. Kamerat Ronny Kjelsberg,
  Denne artikkelen vil jeg ta vare på. Morsom å lese såpass mye stringent tenking/analyse på et sted i Radikal Portal. Vanligvis er det side opp og side ned med følelsesutbrudd, meninger og null analyser.

  • AvatarØyvind W. // 2017-10-15 kl 21:11 //

   Jeg og stusser over hvorfor denne teksten ble publisert akkurat her.

 16. AvatarØyvind W. // 2017-10-18 kl 12:04 //

  Orker ikke gå i noen lang diskusjon med konspirasjonsteoretikere, så seriøst, bare tygg på at dere helt på ramme alvor tror at media fikk instruksjoner om å melde at WTC7 falt, som om noen trodde de ikke ville meldt om dette hvis de ikke fikk beskjed om det. Vi snakker verdenshistoriens kanskje største terrorangrep, ikke en eller annen agurknyttsak.

  Helt på ramme alvor, tenk litt på det dere faktisk skriver.

  • AvatarHarald Meling // 2017-10-18 kl 16:14 //

   Du må som sagt ikke benevne kritikere av den Offisielle Versjonen som «konspirasjonsteoretikere». Det er ment som ett nedlatende uttrykk for en gruppe som bare teoriserer og «finner opp» konspirasjoner. Det er som kjent ikke tilfelle her; her trekkes frem åpenbare feil og mangler i OV. Det gjør jo OV til Konspirasjonsteori siden bevisene mangler . Og denne VOLDELIGE KONSPIRASJONSTEORIEN tror jo du på. Hva er du da?

Kommentarfeltet er lukket.