Når kommer uføreopprøret?

Foto: Ssu

Uføre var allerede en utsatt gruppe, men etter regjeringens uførereform har man fått mindre barnetillegg, mistet rett til gratis fysioterapi og over 23 000 færre mottar bostøtte. Når kommer opprøret?

Gunn Pound
Om Gunn Pound (13 artikler)
Gunn Pound er styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo.

Etter at uførereformen ble innført fra 1.1.2015 har antall uføre som mottar bostøtte falt med 23 700. I tillegg kommer innstramninger i barnetillegget for enslige uføre med lav inntekt før de ble trygdet. Mange uføre (kronisk syke, brannskadde, multihandikappede m.fl.) har også mistet retten til gratis fysioterapi.

Den nye uførereformen medførte at uføre fikk økt bruttoinntekt og dermed økt skatt. Den uttalte hensikten med reformen fra regjeringen var at det skulle bli lettere å kombinere arbeid og trygd.

LES OGSÅ: Hvorfor misunner vi de uføre?

Hvem vil ansette uføre?
Hvilken arbeidsgiver ønsker å ansette arbeidssøkere som mottar uføretrygd, som har huller i CVen og som har stått lenge utenfor arbeidslivet? Stormberg og Nille ansette folk med redusert funksjonsevne fordi de vil være snille, men de tilhører unntakene. Profitt- og effektivitetshensynet er dominerende.

Fra 1.1.2015 har uføretrygdede betalt skatt på lik linje med lønnsmottakere. Dette fordi det etter politikernes intensjoner skulle bli lettere å kombinere trygd og arbeid. De aller fleste har fått utbetalt det samme som i dag, men med økt bruttoinntekt (og økt skatt), har mange mistet retten til bostøtte. Og hva tenkte politikerne når det ikke er jobber nok til alle. I dag står om lag 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder (18-67 år) utenfor arbeidslivet, som mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp.

LES OGSÅ: Uførebløffen

IA, ingen adgang?
Ikke nok med det. Folk med funksjonshindringer møter større utfordringer i forhold til sysselsetting enn andre og en av fire med redusert funksjonsevne ønsker å delta i arbeidslivet. Negative holdninger, usynliggjøring og diskriminering reduserer funksjonshemmedes muligheter til inntektsgivende arbeid. Myndighetene har brukt mange ressurser på omleggingen av uføretrygdordningen. Men hvorfor har de ikke brukt ressursene på tiltak som vil styrke mulighetene for uføretrygdedes innpass i arbeidslivet? Og hvorfor har de ikke brukt ressursene på å markedsføre funksjonshemmedes ressurser? Antall sysselsatte med redusert funksjonsevne har holdt seg stabilt. I annet kvartal av 2016 var 44% av disse sysselsatt sammenlignet med den øvrige befolkningen 73%.

Innføringen av uførereformen har ikke ført til økt sysselsetting blant uføre som var politikernes intensjon.

IA-avtalen som står for inkluderende arbeidsliv feirer sitt 16-årsjubileum i 2017. Antall arbeidsledige (inkludert den skjulte ledigheten) med funksjonshindringer har holdt seg stabilt siden 2001. Man kunne tro at IA sto for ingen adgang.

Jeg spør: Når kommer uføreopprøret?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Når kommer uføreopprøret?

  1. AvatarLinda Victor Thorsen // 2017-08-30 kl 22:32 //

    Det burde komme nå! Både blant politikere og folk flest er uvitenheten stor; mange later til å tro at det bare er å «ta seg en liten jobb ved siden av». Men, som Gunn Pound påpeker, det hjelper ikke om du kanskje kunne greid å jobbe noen timer i uka når ingen vil ansette deg! De som har det aller vanskeligst i så måte, er voksne over 45. Da regnes man som for gammel uansett, og er man helt eller delvis uføretrygdet i tillegg, kan man se langt etter jobb. Mange uføre jobber frivillig bare for å komme seg ut av huset og se folk, men det gir ingen penger i kassa. Og når en modig dame står frem i avisa og forteller hvordan hun har det, spør folk om hvordan hun kan tillate seg å røyke når hun er ufør! Fy og skam, henne er det i hvert fall ikke synd på! Når de i stedet burde spurt om hvordan i all verden våre myndigheter kan mene at noen skal greie seg på så lite, år etter år. Jeg gremmes!

  2. AvatarJacob Olsen // 2017-09-02 kl 20:52 //

    Utrolig hvordan venstresiden graver sin egen grav. Kunne forfatteren av artikkelen tatt seg bryet med å nevne hvorfor innstramningene har kommet? De rikeste i samfunnet må skattlegges hardere, det er klart. Helsehjelp og skole etc. må være gratis, det er klart. Men… hvis det ikke lønner seg å arbeide går det dårlig, og snart kommer eldrebølgen. Kanskje radikaportal hadde giddet å være seriøse nok og ta seg bryet med å faktisk nevne dette?

Kommentarfeltet er lukket.