Eldorado bokhandel i Oslo låner ut sine lokaler for å hjelpe nynazister med ytringsfriheten

Foto: Nsaa

Bokhandelen gir talerstol til en østerriksk nazist. Slik er de med på å normalisere rasisme og volden som kommer i kjølvannet.

Magnus Eriksson
Om Magnus Eriksson (33 artikler)
Magnus Eriksson er utdannet idéhistoriker. Antirasist, antifascist og asylaktivist.

Det siste døgnet har det vært gjennomført en boikott og protestaksjon mot Eldorado bokhandel i Oslo etter at det ble kjent at Martin Sellner fra den identitære bevegelsen har blitt invitert til å holde foredrag der. Initiativtakeren bak arrangementet, hvor den nyfascistiske aktivisten skal snakke om Europas identitet, er den nyliberale aktivisten Onar Åm og hans nyhetsside «Ekte Nyheter» som har forsøkt å spesialisere seg på å spre høyreekstrem propaganda i kjølvannet av debatten om fake news.

Bokhandelen ble kontaktet og informert om hva slags arrangement dette var allerede i forrige uke, men nektet å avlyse under dekke av at de forsvarer ytringsfriheten. Blant annet forteller de at de har vært i kontakt med politiet som har informert om at arrangementet befinner seg innenfor lovens rammer, og derfor ser de seg forpliktet til å stille sine lokaler til disposisjon. Forsvaret virker særdeles lite gjennomtenkt og er preget av en naiv forståelse av hva ytringsfrihet er, kunnskapsløs arroganse og manglende evne til å høre på og ta til seg kritiske innspill.

LES OGSÅ: Nazistapologet holder foredrag på Deichmanske bibliotek

Uprofesjonelt fra ytringsfrihetens portvoktere
Under de mange protestene til arrangementet på bokhandelens facebook-side har Eldorado blant annet lagt igjen en lang kommentar med flere merkelige utsagn som vitner om et pompøst selvbilde. Blant annet har de brukt ufrivillig humoristiske formuleringer som «Vår oppgave som bokhandel er tilrettelegging for ytringer i det skrevende ord». I tillegg til skrevende ord har de omtalt seg selv i keiserlige vendinger. «(V)i er egentlig ikke prinsipater men i ytringsfrihet er vi det». Den øverste stillingen i det romerske keiserdømmet fra og med keiser Augustus til keiser Diocletian ble kalt prinsipat og har særs lite med ytringsfrihet å gjøre. Dette skyldes naturligvis feilskrivninger og dårlig ordforråd, men en bokhandel som uttaler seg skråsikkert om forsvar av ytringsfrihet bør kunne bedre enn dette.

Dårlig språkforståelse og ordkunnskap som dette vekker ikke spesielt mye tillit når avsenderen er en bokhandel. Det er rett og slett ganske uprofesjonelt og som konsument burde man kunne forvente mer av en aktør som lever av å selge litteratur.

LES OGSÅ: SV Rogaland, trekk dere fra debatten med nazister

Seminaret som skal bli avholdt på Eldorado bokhandel
Når talspersoner for en bokhandel utviser dårlig ordforråd og mangelfull språkforståelse så antyder det også en manglende evne til å ta til seg tilbakemeldinger og kritisk vurdere disse samtidig som man revurderer sine egne feiltakelser. Hvis det er tilfelle så har man kanskje med den såkalte Dunning-Kruger-effekten å gjøre. Det vil si at å motsette seg ny kunnskap og informasjon ofte er uttrykk for manglende evne til å vurdere sin egen inkompetanse på et felt. Jeg mistenker at det oppsummerer Eldorado bokhandel godt, mens jeg er fullstendig overbevist om at det er en nøyaktig beskrivelse av «Ekte Nyheter» samt deres aktivister og bidragsytere.

Det eksisterer dessverre en utbredt misforståelse av hva ytringsfrihet er. Feilaktige og misvisende oppfatninger om dette er noe som langt flere enn Eldorado har gjort seg skyldige i. Aktører som Eldorado bokhandel har likevel ofte fått for seg at de har plikt til å tilrettelegge for hatefulle ytringer og spredning av uinformerte forestillinger under påskudd av at dette er i ytringsfrihetens interesse. Problemet er ikke bare et misforstått syn på hva ytringsfrihet er, men at Eldorado samtidig gir et skinn av legitimitet til det som blir propagert for gjennom deres kanaler.

Arrangementet som har fått det lite ydmyke navnet «Den Nye Politiske Virkeligheten» blir introdusert på følgende måte på egen side for eventet:

«Det skjer store omveltninger i verden, og pågår sterke kulturelle understrømmer i Vesten: Brexit, Trump, islamskepsis, klimaskepsis, nasjonalisme og kulturell oppvåkning. I flere tilfeller er disse strømningene så sterke at de utgjør et flertall av befolkningen. Hva skjer og hvorfor? Objektiv informasjon om disse temaene er vanskelig å få tak i fordi eliten i Vesten, inkludert en sterkt venstrevridd presse, enten tier i hjel eller demoniserer disse nye majoritetene gjennom falske nyheter».

LES OGSÅ: Ytringsfriheten på ytringsfrihetsfundamentalismens alter

Ingen plikt til å spre dumskap
Dette er klassiske konspirasjonsteorier om en påstått elite som sammen med en venstrevridd presse forvrenger virkeligheten til det ugjenkjennelige, samtidig som de holder den egentlige majoritetsmeningen utenfor. Sånn sett kan arrangøren, nyliberale Onar Åm, fremstille seg selv som en sannhetens apostel i en myrmark av løgn og propaganda. De påståtte sannhetene han skal servere er personifisert i en bukett bestående av blant annet en klimafornekter i tillegg til en nynazist som kirsebæret på kaken. Det er en skjønn forening av det dummeste man kan grave opp i vår samtid. Dessuten to prakteksemplarer på Dunning-Kruger-effekten i likhet med resten av miljøet rundt «Ekte Nyheter».

Klimafornektere elsker å fremstille seg selv som kneblede og undertrykte. I likhet med nyliberalisten Åm hevder de å være utsatt for et komplott fra en rådende elite som utøver nesten fullstendig kontroll over vitenskapen. Sannheten er imidlertid at de tilhører den samme gruppe mennesker som fortsatt insisterer på at jorden er flat, at holocaust aldri har funnet sted, og at vaksiner forårsaker autisme og er funnet opp av onde jøder som ledd i en større plan om å innføre kommunismen. Det er altså vås, kvakksalveri og pseudovitenskap. Dessverre er den slags kunnskapsforakt betegnende for vår samtid og nynazismen passer naturligvis som hånd i hanske her.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med at Eldorado forplikter seg til å bidra til å spre vås og uvitenskapelige konspirasjonsteorier som dette. Men det gjør de og da er de også en del av problemet.

LES OGSÅ av Magnus Eriksson: En antirasisme for det nye året

Innenfor lovens rammer
Å spre idioti er selvsagt innenfor lovens rammer. Hvis en bokhandel mener at spredning av dumskap og kunnskapsløshet faller inn under deres ansvarsområde, så har de naturligvis lov til å gjøre dette. Det eksisterer ingen lov mot dumskap, tøv og fanteri. Ikke så lenge det er ufarlig og ikke skadelig for andre, i det minste. Det er også lov å spre en del vrangforestillinger som faktisk er farlige for andre, som klimafornektende konspirasjonsteorier, konspirasjonsteorier om vaksiner og fremmedfrykt. Til en viss grad.

Vi har i dag et regjeringsparti som bygger hele sitt livsgrunnlag på å spre fremmedfrykt. I tillegg står den tidligere partilederen i front for å spre konspirasjonsteorier for å diskreditere forskning på klimaet. Deres posisjon i regjeringen er illustrerende for hvor mange de har klart å skremme opp til irrasjonell frykt. Vi har daglige debatter i avisene og andre medier, hvor de fremmede blir oppmalt som en alvorlig trussel mot vår vestlig kulturelle og verdimessige eksistens. Som Åm påpeker i introduksjonen til sitt seminar har dette hatt uttrykk i Donald Trump, Brexit og skepsis til Islam. Vi kan også legge til den nyliberale tenketanken Civitas invitasjon og forsvar av rasisten Charles Murray til frokostmøte i Oslo og Bergen for et par uker siden. Fremmedfrykten er altså allerede normalisert, til tross for at det hele er rent tøv. Klimaforandringer er noe vi derimot bør frykte, og det er ikke tøv.

Normaliseringen har Åm allerede lagt merke til, men for ham er det venstrevridning og kommunisme at grensene ikke er ytterligere pushet i retning av det høyreekstreme, og ved å invitere blant annet en nynazist som hovedtaler om europeisk identitet så ønsker han å gjøre nettopp det med sitt arrangement. Eldorado bokhandel vil gjerne hjelpe ham med dette, fordi de har kjøpt påstandene om at dette er ytringer som er forbudt og kontroversielle til tross for at vi vasser rundt i slikt hver bidige dag.

LES OGSÅ: Civita gir talerstol til forfatter som mener svarte er dummere enn hvite

Utenfor lovens rammer
Til tross for at ytringsfriheten er en garantist for at det skal være lov å være dum, så er det slettes ikke slik at alle ytringer automatisk blir vernet. Det eksisterer ytringer som faller utenfor ytringsfriheten. Det er for eksempel ikke lov å true mennesker med vold, nettopp fordi den slags ytringer begrenser et annet menneskes handlings- og ytringsfrihetsrom. Det samme gjelder ytringer som faller inn under begrepet hatprat. Dette er ytringer som faller inn under den relativt nye loven §185 og er formulert slik:

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år».

Imidlertid blir denne loven eller dens forgjenger §135 sjelden håndhevet. Men i prinsippet betyr det at mange av de ytringene som Martin Sellner har kommet med tidligere ville vært straffbare hvis han ytret de i Norge. Det samme gjaldt også arrangementet til Civita, hvor Murray blant annet gjentok sine teser om at svarte mennesker har lavere IQ enn hvite og lignende ting. Det samme vil også gjelde nå i juli, da svenske og norske nazister trolig vil marsjere i Fredrikstad og hetse en innbilt homolobby samtidig som de roper at folkeforrædere skal henrettes når de griper makten.

Det er paradoksalt at desto mer normalisert rasismen blir i samfunnet, desto sjeldnere vil også loven bli prøvd. Det vil i så fall henge sammen med en økende mistillit til systemet. Ytringer som var forbeholdt de nazistiske magasinene fra 90-tallet blir i dag fremført på biblioteker og nå kanskje i en bokhandel. Men det er ikke en seier for ytringsfrihetens kår, men et tegn på at den står mer truet enn noensinne i vår samtid.

En alt mer tilstedeværende rasisme i offentligheten fører til begrensninger for andre menneskers muligheter til å ytre seg fritt. Det er også derfor loven er der. Den skal beskytte minoriteter fra å bli utsatte for hets og diskriminering. Dette er en beskyttelse som Åm og hans marginale nettverk ønsker å ta fra dem. Eldorado bistår dessverre i å hjelpe Åm til å bli litt mindre marginal og på sikt kanskje også normalisere den slags meninger som blir forfektet i arrangementet.

Konsekvensen av denne normaliseringen vil Eldorado merke lite til, siden de ikke har utvist forståelse for utviklingen så langt. Minoriteter vil imidlertid merke det i form av mer utstrakt hets i dagliglivet og yrkeslivet. De vil føle på en større frykt enn tidligere når de beveger seg i det offentlige rom og de vil jevnt over oppleve dårligere rettssikkerhet og mindre trygghet. Det vil ikke være utslag av subjektive og individuelle følelser, men en rasjonelt begrunnet frykt fordi færre står opp for dem enn tidligere. Med en mer normalisert rasisme så kommer også vold. Innvandrere, homoseksuelle og andre minoriteter vil bli utsatte for mer og alvorligere vold enn tidligere. Dette er det gjort mye forskning på og sammenhengen mellom ytring og handling er klar og tydelig.

Skal vi boikotte Eldorado?
Vi har alle våre fordommer å ta et oppgjør med. Noen ganger konkluderer vi for tidlig og trekker slutninger hvor det er feil og galt. Jeg gjør det selv hver eneste dag og jeg snur ofte i mine forestillinger. Noen ganger er det lett, mens andre ganger er det vanskeligere fordi man er blitt fastlåst i et tankemønster som det er vanskelig å bryte med. Det kan være litt smertefullt og noen ganger til og med litt ydmykende. Men er man opptatt av å ha rett fordi det er rett, i stedet for å få rett til tross for at man tar feil, så kan man ikke gjøre det annerledes. Det er bare å fortelle seg selv at det ikke er noen skam å snu og gjøre det som er riktig.

Per i dag har Eldorado imidlertid gitt en talerstol til klimafornektere og nynazister, eller identitære som de kaller seg selv, og de sier at de heller går under enn å avlyse arrangementet. Jeg tror det skyldes én av to ting. Enten er de, som jeg mistenker, helt enkelt for dumme for å innse hva de driver med. Da er det i utgangspunktet umulig å få de til å forandre mening. Mot dumskap kjemper selv gudene forgjeves og da er boikott eneste alternativ. Jeg faller selv ned på dette, fordi jeg mener å se en gjennomgående dumskap i måten de forsvarer arrangementet.

Men jeg har som sagt mine fordommer, akkurat som alle andre. Det kan godt tenkes at jeg har begått en stor urett med mitt innlegg, hvor jeg harselerer med skrivefeil og dårlig ordforråd som et tegn på arroganse og inkompetanse. Det kan hende at de bare var utilstrekkelig informert, men med bedre oversikt faller ned på en annen avgjørelse. Avlyser de arrangementet så har de motbevist meg og jeg vil gledelig fremsette en unnskyldning for å ha begått en urett med min tekst. Det koster meg ikke en kalori.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.