Til kamp for en seriøs transportbransje

Ketil Solvik-Olsen

Vi vil ha farlige vogntog bort fra veiene og har de siste tre årene satt i verk en rekke tiltak for å bidra til en mer seriøs næring og bekjempe ulovlig kabotasje.

Ketil Solvik-Olsen
About Ketil Solvik-Olsen (1 Articles)
Ketil Solvik-Olsen (FrP) er samferdselsminister.

Vi vil ha farlige vogntog bort fra veiene. Veitransporten må baseres på en seriøs transportbransje. Vi må få bort useriøse aktører, både utenlandske og norske. Jeg ønsker at transportbransjen er et yrke ungdom vil søke seg til også i fremtiden. Det har jeg jobbet for i over tre år som samferdselsminister.

Det er derfor trist når jeg opplever mistenkeliggjøring fra grupper jeg trodde kjempet den samme sak. I Radikal Portal 7. februar beskylder Jørund Hassel meg for sosial dumping i transportbransjen. Han sier sågar jeg sprer falske nyheter og utgjør et demokratisk problem. Hans innlegg er dog tomt for dokumentasjon eller eksempler til å støtte hans påstander. Politisk debatt basert på fordommer fører sjelden noe godt med seg. La meg derfor oppklare en del åpenbare misforståelser.

LES OGSÅ: Ketil Solvik-Olsen og sosial dumping i transportbransjen

Uakseptabelt med sosial dumping
Det er uakseptabelt å bryte loven, jukse med lønninger eller undra seg skatter og avgifter.  Slike aktører ødelegger for en rettferdig konkurranse i godtransportmarkedet. Det utgjør en trussel for trafikksikkerheten, og ikke minst bidrar til å svekke rimelige og anstendige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sektoren. Vi aksepterer ikke sosial dumping eller uanstendige arbeidsforhold.

Nettopp derfor har vi satt i verk en rekke tiltak for å bidra til en mer seriøs næring og bekjempe ulovlig kabotasje.

Vi har kraftig økt kontrollene av tungbiler langs våre veier. Midlene over statsbudsjettet er økt kraftig, kontrollørene har fått tilgang til digitale verktøy, og regelverket er strammet inn. Det er strengere krav til kjøretøyene. Ved hjelp av digitale skiltavlesere kan vi innrette kontrollene mer mot de kjøretøyene som utgjør en risiko.

Det skal ikke lønne seg for useriøse aktører å drive virksomhet på siden av loven. Derfor er innkreving av bøter og gebyrer er forbedret, slik at kjeltringer ikke kan slippe unna gratis lenger. Ved behov tar vi nå i bruk hjullås, slik at kjøretøy kan holdes fysisk tilbake. Det er også etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, og gjennom kampanjen” trygg trailer” informeres transportbedriftene om krav til vinterutrustning slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av “sine” lastebiler. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last. Tilbakemeldingene er at det er færre av de dårlige vogntogene på veiene nå.

Vi har jobbet for å få til et langt bedre samarbeid mellom etatene om kontroll av veitransport inkludert kabotasje. Vi har innført register for brudd på yrkestransport- og vegtrafikkregelverket der opplysninger utveksles mellom alle EØS-land. Snart får vi digital deling av informasjon fra førerkortregistrene i EU-landene. Og vi er i dialog med EU-kommisjonen om endringer av regelverket for yrkes- og markedsadgang for transportører, og regelverket om blant annet kjøre- og hviletid og arbeidstid for sjåfører, og bedre statistikk.

Nylig signerte Norge og åtte andre europeiske land en deklarasjon om prioriteringer i arbeidet for gode arbeidsforhold i veitransporten. Jeg synes dette er et godt og positivt initiativ som viser at vi er flere land som drar i samme retning. Hassel kritiserer dette fordi ingen av disse landene er Østeuropeiske. Hadde Hassel helst sett at Norge ikke hadde undertegnet? Da oppnår man garantert ingenting. Jeg vil jobbe for at stadig flere land støtter opp om initiativet, og noen må gå i front. Jeg er glad for at Norge og regjeringen gjør nettopp det.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned