Marxist-leninismens betingelse

Vladimir Ilyich Lenin (1870 - 1924), Russian revolutionary, making a speech in Moscow. Original Publication: People Disc - HG0194 (Photo by Keystone/Getty Images)

Tilhengere av marxist-leninismen må lite på Stalins forståelse til en viss grad, da han hadde den dominerende innflytelsen på forståelsen og fortolkningen.

Kristoffer Andersen
Om Kristoffer Andersen (9 artikler)
Kristoffer Andersen er utdannet sosionom, og studerer master i sosiologi ved Universitetet i Agder. Han er aktiv i Rødt.

Er marxist-leninismen Lenins egen oppfinnelse? Hvilken rolle spiller Stalin for den marxist-leninistiske ideologi? Kan man se marxist-leninismen uavhengig av Stalins forståelse og fortolkninger av ideologien? Dette og mer vil bli besvart i følgende tekst ved en pedagogisk sammenligning av Sovjets viktigste ideologer opp mot noen av kristendommens mest sentrale personligheter for lettere å forstå deres historiske funksjon.

History Channel og Galtung
I dokumentaren Stalin: Man of Steel av History Channel fra 2006 tematiseres blant annet Stalins rolle som oppfinner av den ideologiske retningen kalt marxist-leninisme. Her påstås det at Stalin kan gjenkjennes som fungerende yppersteprest for personkultusen han startet rundt Lenin og hans ideologi, kalt marxist-leninismen. Hva mener dokumentarskaperne med dette utsagnet?

For lettere å kunne forstå sammenhengen dette er sagt, er det verdt å se på Johan Galtungs bok fra 1984, kalt Hitlerisme, stalinisme, reaganisme. Tre variasjoner over et tema av Orwell. Her skriver Galtung blant annet hvordan stalinismen kan forstås ut ifra rollefunksjonen til store personligheter innenfor den kristne trostradisjon. Jeg kommer til å gjennomgå Galtungs idé, men ut ifra perspektivet som dokumentaren Stalin: Man of Steel har, som fokuserer på marxist-leninismen, og ikke stalinismen som sådan (selv om det kan sies å være en svært tett tilknytning mellom disse). Poenget her er utelukkende å bruke et kulturelt betinget pedagogisk hjelpemiddel som sammenligningsgrunnlag for lettere å kunne forstå ideologenes funksjon i dannelsen av marxist-leninismen som ideologi.

Ideologenes rollefunksjon
Galtung (1984) sammenligner Marx sin rolle i den kommunistiske ideologi som Gud i kristendommen. De er begge grunnleggere på hver sin måte. Gud i kristen trostradisjon anses som grunnleggeren av den kristne tro ved utgangspunkt i Bibelen, mens Marx til sammenligning anses som den vitenskapelige kommunismens ideologiske far ved verket Kapitalen. De er begge, på godt og vondt, utgangspunktet for hva som senere skal skje i deres navn.

Lenin anses av marxist-leninister som den personen som praktiserer og virkeliggjør Marx sine ideer og teori. Han kan minne om den rolle Jesus spiller i den kristne trostradisjon. De er begge barn av deres tro, eller ideologi, og begge praktiserer det de tror på (på hver sin måte, vel og merke). Lenin anses av marxist-leninister som det vaskeekte barn av Marx sine ideologiske føringer, noe som også Jesus anses å være av Gud i den kristne trostradisjon.

Hvilken funksjon har så Stalin oppi alt dette? Overnevnte dokumentar av 2006 gir uttrykk for at den ideologiske retningen som kalles marxist-leninisme er betinget av forståelsen av Stalin som den største fortolker. Dette er forøvrig noe som kan forstås å ha sterk sammenheng med den tilnærmede kultlignende lederdyrkelse i stalinismen. Rollen Stalin innehar som marxist-leninismens største vitne, forkjemper og teoretiker er noe som kan sammenlignes med Paulus i den kristne trostradisjon, som anses av mange kristne som kanskje det største vitnet, forkjemper og fortolker av Jesus budskap.

Stalins betydning
Både History Channels dokumentar av 2006 og Galtung (1984) er begge enige om at marxist-leninismen som ideologi var avhengig av Stalins maktinnflytelse. Ettersom han hadde reell makt i Sovjet før han kom i noen formell lederstilling, hadde han mulighet til å definere marxist-leninismen som en selvstendig ideologi. Følgelig var det også Stalin som sørget for at dyrkelsen av Lenin som ideolog og person skulle finne sted i Sovjet. På den måten håpte Stalin å vinne folkets gunst ved å bli kjent som Lenins fremste trofaste disippel. Dette blir i dokumentaren tolket som en strategi for å utmanøvrere Trotsky som reell rival om ledervervet.

Med andre ord eksisterte ikke heltedyrkelsen og personlighetskulten av Lenin før Stalin bidro med å definere marxist-leninismen som del av sin egen ideologiske føring. På den måten var man som marxist-leninist i Sovjet avhengig av å høre på Stalin sin fortolkning av ideologien, ettersom han fremstod som samfunnets fremste fortolker av ideologien med sin definisjonsmakt. Stalin hevdet at han fulgte i Lenins fotspor, og at han fortsatte arbeidet som Lenin hadde satt i gang. Om Stalin ikke hadde fått den makten han fikk i Sovjet, slik at han ikke kunne ha definert marxist-leninismen lik han gjorde, er det ikke sikkert denne ideologiske retningen hadde blitt fortolket i ettertid som det den har blitt.

Ettersom Stalin fremstår som en historisk fortolker av marxist-leninismen tilsier dette kanskje at man, i større eller mindre grad, tar deler av Stalins perspektiv med på kjøpet, pga. hans historiske avgjørende ideologiske rolle for å definere, og i den anledning, ytterlig bidra med å utdype Lenins ideologiske perspektiv. Gjennom dette perspektivet kan man lettere forstå History Channels dokumentar av 2006 sin sammenligning av Stalin som marxist-leninismens yppersteprest. Til sammenligning som Paulus i kristen trostradisjon forstås å inneha rollen som den kristne ideologis forkjemper og talsmann, kan også Stalin til sammenligning anses å inneha rollen som den marxist-leninistiske ideologis forkjemper og talsmann. Forskjellen er at han til syvende og sist også historisk kan anses som en av ideologiens mest avgjørende fortolkere, ifølge dokumentaren Stalin: Man of Steel av History Channel fra 2006.

Oppsummerende hovedpoeng
Poenget med denne teksten er at man ideologisk sett ikke uten videre kan se bort fra Stalins egen ideologi, kalt stalinisme, ettersom han hadde den dominerende innflytelsen på forståelsen og fortolkningen av marxist-leninismen som ideologi. Stalin er en av få som har forsøkt å realisere, og i den sammenheng også iverksette, marxist-leninismen i praksis. På grunn av dette kan man ikke se bort ifra disse konsekvensene dersom man selv kaller seg marxist-leninist. Årsaken til dette er at det var Stalin som stod for å definere den rådende forståelsen av marxist-leninismens praksis. Dette kan til sammenligning minne om kristendommens Paulus påvirkning på vår forståelse av Jesus.

Om man skulle være tilhenger av Lenin i tråd med den marxist-leninistiske ideologi, kan man ikke se bort ifra at man må iberegne, enten bevisst eller ubevisst, å til en viss grad også måtte lite på Stalins forståelse, samt følgende realisering, av Lenins ideologi.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Marxist-leninismens betingelse

  1. AvatarStradlin // 2016-10-16 kl 01:40 //

    Ok…kvasi-marxiisme men ikke det verste jeg har sett…ikke så viktig
    Partiya Lenina, Partiya Stalina! STALINA, STALINA, STALINA

Kommentarfeltet er lukket.