Tidligere yrkesfisker om sprengningene i indre oslofjord: – Kystverket tar ingen hensyn til miljøet

FOTO: Rådhuskaia/Leif Harboe

Tidligere yrkesfisker Pål Moe forteller en helt annen historie enn Kystverket om arbeidene som gjennomføres i Oslofjorden om dagen. En av dem snakker ikke sant.

Nyhet
About Nyhet (774 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

AV: Anders Høilund

– De borer, sprenger og graver. Det blir ikke sprengt noen varselsalve for å skremme bort fisk og sel, det blir ikke engang undersøkt om det er fiskestimer, sel eller sjøfugl i vannet der det sprenges. Det vi ser er at det ikke tas noe hensyn til miljø, sier representant for yrkesfiskerne i Indre Oslofjord Fiskerlag, Pål Moe, til Radikal Portal.

Moe har vært vitne til hvordan det sterkt omstridte sprengningsarbeidet har foregått på en rekke grunner i indre Oslofjord, i det arbeidet som Oslo Havn har bestilt for at Oslo skal kunne motta større cruiseskip.

Sprengte i mørket
– Fylkesmannen har ikke gjort jobben sin, mener Moe. Yrkesfiskerne i Indre Oslofjord Fiskerlag sendte et uttalelse til Fylkesmannen før sprengningsarbeidet startet, men denne uttalelsen ble det ikke tatt hensyn til, mener Moe.
– Ingen har fulgt opp for å se om Kystverket følger de retningslinjer de var pålagt. Det ble også sprengt i mørket, noe som gjør det absolutt umulig å se hvordan forholdene er på sprengningsplassen, sier den tidligere fiskeren.

Flere farlige innseilinger
– Vi var ute ved Gåsungene da de sprengte der, Gåsungene er et viktig område for brisling og sjøørret samt et veldig viktig område for sjøfugl som Lomvi og alke. Disse artene bruker Oslofjorden som beiteplass om vinteren. Selv ikke der ble det tatt noen forhåndsregler før salvene ble avfyrt, sier Moe.
Han peker også på at nå som innseilingen er rettet ut, vil det gi de store skipene muligheten til å gå fortere gjennom fjorden, og høyere fart vil gi flere farlige situasjoner mellom fritidsbåter og større skip.

Finner døde sel
Konsekvensrapporten fra Norconsult viser at de innerste grunnene i fjorden, som nå gjenstår, er dekket av mye forurenset masse, som ved sprengning vil bli spredt utover fjorden i et stort område. En rekke politiske partier leverte et brev til Kystverket før helga med krav om at arbeidet med innseilingsleden til Oslo måtte stoppes umiddelbart.
Kystverket var pålagt å ta miljøhensyn overfor fisk, sjøfugl og sjøpattedyr under arbeidet. Under sprengningsperioden er det blitt funnet hele seks døde sel i området.

Les også om mangelen på miljøansvar: Hvor mye skal Oslo tåle av forurensning fra Oslo Havn

Alt marint liv er borte
Massene fra sprengningene skal brukes til å lage en ny molo på Spro på Nesodden. I all sitt hastverk er imidlertid steinmassene lempet uti over et mye større område. Dykker Vidar Aas har vært der for å dokumentere det triste faktum, den tidligere levende bukta har nå har blitt en ørken med stein og forurenset bunnslam fra Indre Fjord.
Videoen viser at Kystverket også har dumpet mudder på Spro. Disse løsmassene inneholder miljøgifter og skal ikke dumpes i fjorden. Og det på tross av at Kystverket har bestilt landdeponi for 2000 kubikkmeter forurenset bunnmateriale fra områdene nærmest Oslo.

Sprenger i torskens gytetid
I miljøkravene for Kystverkets arbeid står det at det ikke skal sprenges i fjord-torskens gytetid. Torskestammen i Indre fjord er en unik stamme uten rekruttering utenifra. Torsken gyter over en ganske lang periode, februar til april. Torskens gyteplasser i indre Oslofjord er godt dokumentert. Det er foretatt sprengningsarbeid tett inntil disse gyteplassene.
Forskere ved Havforskningsinstituttet har sett at torsk i gytetiden påvirkes av sprengninger under vann på 40 kilometers avstand. Størrelsen på sprengladningen er helt avgjørende for hvor mye skade som blir gjort på livet i fjorden. Hvor store sprengladninger som er benyttet, vil ikke Kystverket oppgi av «konkurransemessige hensyn». Arbeidet skulle også ta hensyn til hekketider for sjøfugl, som starter i løpet av mars måned.

Enorme mengder eksos
Arbeidet er bestilt av Oslo Havn for at man skal kunne motta større cruiseskip. Bare ett av disse cruiseskipene vil slippe ut eksos tilsvarende 7000 biler i døgnet, og Oslo Havn ser seg ikke råd til å tilby landstrøm for skipene. Cruisefarten til Oslo har imidlertid avtatt sterkt de siste par årene.

Har ekkolodd og sprenger løsskudd

Kystverket er uenige i at de ikke undersøker om det er fiskestimer i nærheten før de sprenger.
– Det er montert ekkolodd på begge graveriggene, slik at fisk observeres både før og etter sprengning. Det sprenges et løsskudd før selve sprengningen som skal skremme bort fisk i nærheten. I tillegg loggføres observerte døde fisk etter hver sprengning. De siste to ukene er det observert 19 fisk, forteller avdelingsleder i Kystverket, Frøydis Rørtveit Stensvik, til Radikal Portal.
Heller ikke selene lider noen overlast: – Den døde selen ble observert tidlig i prosjektet, og obduksjon viste at de led en naturlig død, sier hun.

Kommer med innrømmelser
Kystverket mener de har fremlagt dokumenter og forklaringer som viser at arbeidet deres utføres i tråd med vilkårene fra fylkesmannen.
Likevel avviser de ikke påstandene om at de sprenger når det er mørkt. Kystverket peker i stedet på at de ikke sprenger mellom klokken 22.00 og 08.00. De avviser heller ikke at de har sprengt i Gåsungene-området, som er viktig for fisk og fugl, brisling, sjøørret, lomvi og alke.

Har ikke spredd forurensning
Når det gjelder kritikken fra Norconsult, om at de innerste grunnene i fjorden er dekket av mye forurenset masse, svarer derimot Rørtveit Stensvik:
– Det utarbeides en risikoanalyse for hver grunne, og partikkelspredningen blir overvåket. Vi er trygg på at forurenset masse ikke blir spredt ut over fjorden.
Massene er deponert der de skal, hevder hun.
– Det ble oppgitt til media at det var deponert forurensede løsmasser i Spro Havn. ”Beviset”, i form av en video, viste ikke når denne var tatt eller hvor i Spro havn. Ved nærmere sjekk av påstandene kunne vi konstatere at alt så ut som forventet ved Spro Havn.
– Det ble også påstått at masserer blitt deponert på feil sted. Vi har brukt eksternt målefirma som har kartlagt at massene er deponert der de skal, dokumentasjon er lagt ut på vår nettside.

Ikke farligere innkjøring
Kystverket er også uenige i at høyere fart på cruiseskipene gi flere farlige situasjoner mellom fritidsbåter og større skip.
– De planlagte tiltakene vil, sammen med et system for å skille sørgående og nordgående trafikk, redusere risikoen for grunnstøtinger. En mer effektiv led og mindre manøvrering forbedrer sjøsikkerheten for de lokale fergene betydelig. Prosjektet vil bidra til en betydelig reduksjon av risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare, hevder Frøydis Rørtveit Stensvik.

Siste nytt er at fiskeridirektoratet fraråder sprengning i hele Indre Oslofjord i perioden februar til april, og at fylkesmannen vil revurdere tillatelsen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned