— Byrådet har sviktet hele Hausmanns-kvartalet

Foto: Ann Bækken

Beboere og ildsjeler i Hausmanns-kvartalet er svært skuffet over at byrådet har besluttet å gjennomføre salget til private investorer. Vedtaket om salg er en opptrapping av en unødvendig konflikt, mener beboerne i Hausmannsgate 40.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Uenighetene og stridighetene rundt Oslo kommunes eiendommer i Hausmanns-kvartalet ser ikke ut til å ville ta slutt. Etter at det nye rød-grønne byrådet først trakk saken om salg fra sakskartet etter å ha overtatt makta i rådhuset vedtok man i slutten av forrige uke likevel å gjennomføre salget. Ifølge byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MdG) skyldes avgjørelsen at behovet for vedlikehold på eiendommen er så stort at kommunen selv ikke vil kunne sette byggene i tilfredsstillende stand. I tillegg er byrådet, ifølge Marcussen, usikre på om man juridisk kan si opp den avtalen som allerede er gjort med eiendomsselskapet Urbanium Eiendom om salg. Byrådets helomvending i saken før det nå til å koke hos både beboere og ildsjeler i kvartalet.

LES OGSÅ beboernes kommentar til det nye byrådets behandling av saken: Har vi fått en ny byregjering i Oslo?

— Vi er totalt oversett
— Vi var med store og fine ord lovet en kommunal leiekontrakt om det ble byrådsskifte etter valget. Likevel snur byrådet totalt og velger å sluttføre salget til private investorer, sier Torgeipr Gabba Gabrielsen i Vestbredden Vel Vel til Radikal Portal.

Han mener en løsning med dialog rundt eiendommenes framtid, som man var lovet før valget, ville kunne ført fram til et fruktbart resultat, Nå føler beboerne i H40 seg oversett.

— Hvis man bare hadde inngått den dialog som man på forhånd hadde lovet før valget ville dette kommet fram, men istedet er vi blitt grovt oversett, og viljen til virkelig positiv forandring i hovedstaden ser mer og mer ut som et loslitt luftslott. Byøkologi handler om mer enn svulstige formuleringer og reklamefinansierte bysykler, poengterer Gabba Gabrielsen.

Gabrielsen er også skuffet over at politikerne, som man var med på å få til makta, nå svikter sine ‘støttespillere’ på denne måten.

— Det er surrealistisk at Vestbredden Vel Vel nå stiller dårligere politisk enn før valget, hvor de nå styrende partiene støttet opp om vår kamp mot privatisering av kvartalet! Spesielt med tanke på at de fleste beboere i kollektivet støttet opp om de rådende demokratiske spilleregler og via deres stemme ga folka bak de store ord makten i “verdens raskest voksende hovedstad”.

Han får støtte av ildsjel bak Kulturhuset Hausmania, Ole Pedersen.

— Et samlet kvartal står nå sammen og håper det er mulig å få byrådet til å snu i denne saken. Det vi nå risikerer er at vi blir stående i en situasjon hvor representanter for alle de tre partiene i byrådet støtter Hausmanns-kvartalet som et økologisk alternativ, samtidig som kvartalet blir solgt til private investorer, sier han.

LES OGSÅ om alternative planer for kvartalet: Hausmania kan bli en byøkologisk oase

Opererer med dårlige vedlikeholdstall
Gabrielsen og hans medbeboere er svært skeptiske til de kostnadene kommunen mener det ville ha innebært å sette kvartalet i en skikkelig stand og mener politikerne hele veien har sett vekk fra den frivillige oppussingsinnsatsen, som er gjort i Hausmannsgate 40, når anslår hva prislappen på vedlikeholdet vil bli.  Totalt mener kommunen det vil koste rundt 110 millioner å sette eiendommene i kvartalet i utleibar stand.

— Byrådet baserer seg på de samme tall og utregningsmetoder som tilbake i 2009 hvor salgsprosessen blei igangsatt, uten å ta de faktiske forhold til grunn. De rådende partier på rådhuset fikk overlevert detaljert dokumentasjon på renovering og aktiv brukermedvirkning fra Hausmannsgate 40 før valget, og er vel vitende om at de tall de opererer med er fiktive og uten reell substans, sier han.

Han understreker også at Hausmannsgate 40 i dag er i fult utleibar stand.

Heller ikke Pedersen kjenner seg igjen i de tallene kommunen kommer med i forhold til vedlikehold.

— Hausmania har et stort vedlikeholdsetterslep, men disse tallene ligner ikke på noe vi tidligere har hørt. For over et år siden fikk eiendoms- og byfornyelsesetaten et tilbud på rehabilitering av våre lokaler som lå på vel halvparten. Det er derfor god grunn til å stille spørsmål om hvor godt byråden har kvalitetssikret de kostnadsoverslagene hun bruker til å begrunne salget. For å sikre at vedtaket fattes på et kvalifisert grunnlag vil det derfor være hensiktsmessig å se på disse kostnadsoverslagene en gang til, understreker han.

Begge to peker på at det finnes en plan for fortsatt kommunalt eierskap av kvartalet hvor den eneste kostnaden kommunen ville ha var å oppfylle intensjonene i reguleringsplanen for kvartalet.

— Denne prosjektplanen var etter lang tids arbeid klar til overlevering dagen før salget ble bestemt gjenopptatt, og dermed ikke tatt hensyn til overhodet. Det er heller ikke på noe tidspunkt blitt vist noe som helst interesse fra det nye byrådet til å verken høre synspunktene til brukerne av kvartalet, eller til å sette seg inn i de konkrete og konstruktive forslagene til løsning som er blitt lagt fram, forteller Gabrielsen.

Vil hindre brukermedvirkning
I reguleringsplanen for kvartalet som et byøkologisk kollektiv er ideen om utvikling gjennom brukermedvirkning sterkt vektlagt. Dette er en utvikling de to ildsjelene frykter vil være truet ved salg til private investorer.

— Det er lagt ned et omfattende arbeide med medvirkning i Hauskvartalet gjennom flere års prosess i flere faser. Dersom man gjennomfører salget risikerer man derfor å ødelegge det grunnlaget som er lagt ned i kvartalet for å realisere reguleringen gjennom mange år med medvirkningsprosesser, sier Pedersen.

Pedersen mener det er svært betenkelig at man nå selger til private, ikke minst på bakgrunn av byrådserklæringa hvor de sier det skal satses på byøkologi, grønn byutvikling og arkitektur.

— Dersom byregjeringen ønsker å etablere troverdighet når de åpner kapittelet om arkitektur i erklæringen sin med at: «Byrådet vil føre en kommunal arkitekturpolitikk som gir rom for utprøvende og utfordrende prosjekter innen arkitektur og byrom, og som har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet.», så bør man ta til seg blant annet rosen Haus-prosjektet av i dag har fått fra en organisasjon som Norske Arkitekters Landsforbund, sier han.

Løsning gjennom dialog
Pedersen mener løsningen for å sikre en best mulig framtid for Hausmanns-kvartalet er at salget stoppes og at det settes i gang en nær dialog mellom kommunen og brukerne av eiendommene for å meisle ut en best mulig løsning for alle parter.

— Det er viktig at kommunen etter at salget eventuelt er stoppet går i en dialog med beboerne i H40 for å få til en langsiktig og kollektiv leiekontrakt for eiendommen.  I tillegg skal et samarbeid mellom Hausmania, Eriksen Skajaa Arkitekter og Husbanken etablere en sosial boligstiftelse som skal utvikle og drifte Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1, konkluderer han.

Han mener dette kan gjøres uten at Oslo kommune trenger å selge eieiendommene ved at de går inn som en aktiv part i stiftelsen eller tomtefeste grunnen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned