Etter Neda-saken, kan Norge synke lavere? Fins det c-nasjoner i FN?

Foto: Universitas

På fredag tapte Barnekonvensjonen i lagmannsretten. Når Neda og søsknene ikke får saken sin vurdert på selvstendig grunnlag, betyr det at retten setter Barnekonvensjonen til side og lar innvandringsregulerende hensyn trumfe asylpolitikken.

Heidi Bjerga
Om Heidi Bjerga (3 artikler)
Heidi Bjerga er venn av Neda, SV-politiker i Sandnes og leder av støttegruppa for Neda.

I alle tre rundene i retten, to ganger i tingretten og nå i lagmannsretten, skriver dommerne at Neda og søsknene burde få bli, når de blir vurdert på selvstendig grunnlag. MEN, på grunn av innvandringsregulerende hensyn, så får de ikke komme hjem.

Foreldrene fryktet for livet
Nå må Neda og søsknene stå til ansvar for en handling foreldrene gjorde da Neda var to år. De løy om hvem de var da de kom hit, for å beskytte det kjæreste de hadde, Neda og broren Nael. De fryktet for livet, etter at politiet hadde banket onkelen til Neda helseløs, og truet faren til Neda med at han var nestemann. De flyktet til Norge, som de trodde var et trygt sted, der Neda og Nael kunne vokse opp i trygge omgivelser uten trusler fra politiet. De oppga feil identitet. 12 år seinere straffes Neda og søsknene for dette. De to yngste søsknene til Neda er født i Norge og vokste opp i Sandnes.

Bryter med sterke menneskelige hensyn
Allerede i 2010 sa UNE at sterke menneskelige hensyn, i form av barnas tilknytning til Norge, i utgangspunktet tilsier at familien får opphold etter utlendingsloven paragraf 38, men at likevel taler innvandringspolitiske hensyn i mot. Lagmannsretten mener og at barna burde fått bli i Norge, men støtter opp om at innvandringsregulerende hensyn trumfer barnas rettigheter.

   • LES OGSÅ om Nedas kamp  for å få bli værende i det norske rettssystemet: Neda må i retten, igjen

UNE besluttet 11. april 2013 å opprettholde tidligere vedtak om avslag på søknad om asyl og opphold på humanitært grunnlag. Familien tok 30. april 2013 ut stevning ved Oslo tingrett med påstand om at denne beslutningen var ugyldig. Den 11. juni 2013 ble familien hentet av politiet, og uttransportert til Amman i Jordan. Jeg er overbevist om at hvis familien hadde fått bli i landet mens rettsaken ble behandlet, så hadde saken fått et helt annet utfall, siden første runde i tingretten sa at familien ikke skulle vært sendt ut.

Utroverdig saksbehandling
Samme saksbehandler i UNE som hadde besluttet å opprettholde avslag på søknaden om asyl og opphold på humanitært grunnlag, gjorde et nytt vedtak om avslag på asylsøknad, uten å anke dommen. At UNE har slike rutiner svekker sikkerheten til asylsøkere. En person i UNE som taper i tingretten får altså gjøre nytt vedtak, uten å bruke nemnd eller andre i UNE til å gjøre en ny vurdering. Dette svekker troverdigheten og tilliten i saksbehandlingen. Det som er verst er at lagmannsretten aksepterer denne saksbehandlingen.

Barnets beste skal komme først
Barnekonvensjonen er helt tydelig på barnas rettigheter. Artikkel 3 – Barnets beste:

1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

   • LES OGSÅ hvordan det norske samfunnet svikter asylbarna: Asylbarna – svik og tomme ord

2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål.

3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.

Norge humanitær b-nasjon
Det er trist å erkjenne at Lagmannsretten aksepterer UNEs vurderinger og saksbehandling, når tingretten i to runder skriver at barna burde fått bli når de vurderes på selvstendig grunnlag. Et eller annet sted på veien forsvant barnas selvstendige rettigheter. Og Norge som human nasjon er svekket. Nå er vi allerede en B-nasjon i FN. Lurer på om det er mulig å synke dypere enn det. Har de C-nasjoner?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned