Frihetens helsepris

Foto: Phalinn Ooi

Forhåndsgodkjenning av medisinsk behandling i utlandet høres ut som en frihet og et fremskritt, men har problematiske baksider.

Ingrid Yndestad
Om Ingrid Yndestad (9 artikler)
Ingrid Yndestad er skribent og utdannet sosiolog, ernæringsterapeut, laborant, kokk og har en master i interkulturell kommunikasjon.

Det snakkes stort og flott om frihet for tiden. Vi forføres av lovnader om at frihet til… gir oss et enklere og bedre liv, et liv fullt av muligheter, og nærmest fritt for forpliktelse for annet enn å gjøre det som til enhver tid er best for oss selv. For nå er det individet, du og jeg, som står i fokus. Vi kan oftere og oftere velge fra akkurat den hyllen vi ønsker uten å måtte søke eller ta hensyn til regler eller pålegg lagt på oss fra øvrigheten. Og hvorfor skal vi ikke det, såpass fortjener vi vel?

Les også hvordan det kan være helsefarlig å presse barn og unge inn i et mål- og resultatstyrt samfunn: En blå-blå uhelsepolitikk

Er din frihet viktigst?
Tanken på personlig frihet er naturligvis svært forlokkende, ja direkte forførende, og det er vanskelig å se at det på noen som helst måte følger noe negativt med seg. Men alt har en bakside, også frihet. Med frihet følger blant annet også det mindre hyggelige ansvaret. For økt frihet gir også økt ansvar. For det første får du selv ansvaret for å finne ut hvilke muligheter som faktisk finnes. Deretter må du selv vurdere om dette er noe for deg. Så langt alt greit kanskje? Men så kommer det mer kompliserte, friheten din har faktisk innvirkninger på andre. For om du har frihet til å gjøre noe betyr det at andre må legge til rette for at det du ønsker kan oppfylles.

Din frihet til går dermed på bekostning av noen andres frihet fra. For så lenge friheten din brukes til å skaffe deg noe, må noen gi deg dette. Så hvem sin frihet er mest verdt, den du får, eller den andre mister?

Medisinsk behandling i utlandet
Et eksempel som viser ansvaret som faller på den enkelte, er forhåndsgodkjent medisinsk behandling i utlandet. Det finnes i dag en ordning der pasienter kan få dekket økonomiske utgifter til medisinsk behandling i utlandet. Tilbudet gjelder dem som ikke får tilbud om behandling innen medisinsk forsvarlig tid i Norge, og ønsker å bli behandlet i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Forhåndsgodkjenningen fås ved å kontakte HELFRO, som er det organet som avgjør om pasienter fyller kravet for behandling i utlandet dekket av det offentlige. Overvåkningsorganet ESA mener de norske reglene for refusjon av utenlandsbehandling er i strid med EØS-avtalen, og regjeringen, ved helse- og omsorgsminister Bent Høie, ønsker å legge til rette for at slike behandlinger kan foretas uten å gå veien om forhåndsgodkjenning. Målet er å utvide rettighetene for norske pasienter, og gi dem større handlingsfrihet. Denne friheten gir, som alle friheter, både positive og negative effekter og kan derfor brukes som et eksempel på ringvirkningene.

Frihet til å velge behandling
Å fjerne ordningen skal gi deg som pasient bedre rettigheter og større frihet. Hvis ikke norske sykehus klarer å gi deg behandling innen et gitt tidsintervall, kan du finne sykehus som er gode på akkurat det du sliter med og få behandlingen der refundert, uten at nasjonale helsemyndigheter må forhåndsgodkjenne det først. For mange er frihet ensbetydende med nettopp å få ta saken i egne hender og velge det en forventer passer best til seg selv, uten å spørre staten om lov først. Og hvorfor ikke? Det må vel være en frihet vi fortjener hvis vi har vært så uheldig å bli syk?

Les også hvordan norske MS-pasiener må reise utenlands for å ha råd til behandling og medisiner: Hva nå for MS-pasientene?

Ja, det er frihet, men som med det meste av det som gir frihet for noen, tar det frihet fra andre, og akkurat denne friheten gir deg i tillegg en frihet jeg er sikker på at du ikke setter like stor pris på som den gode og raske behandlingen du ser for deg at du kan få.

Rammer helsefagarbeidere
For å starte med det første. Det er nærmest en naturlov at det som gagner noen skaper problemer for andre. Slik er det også med frihet. Blir du gitt en frihet kan du være sikker på at noen andre betaler for den. Det er ikke alltid like tydelig, men også det vi ikke så lett ser, eksisterer. Når det gjelder din frihet til å få betalt sykehusbehandling uten å måtte ha forhåndsgodkjennelse av nasjonale helsemyndigheter, faller byrden og ulempene på dem som skal behandle deg.

Vi vet alle at helsefagarbeidere ikke har de høyeste lønningene og ei heller de beste arbeidstidsbetingelsene i arbeidslivet. I tillegg er det store økonomiske og sosiale forskjeller mellom EØS/EU landene. Når du og andre fra rike land gis friheten til å reise til land med enda dårligere betingelser for denne yrkesgruppen, kan de allerede dårlige betingelsene ytterligere forverres.

Utdanning av fagarbeidere
Dette skjer av flere grunner. For det første kan private aktører etablere klinikker i land med svært lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår. Videre kan private aktører her hjemme bemanne sine klinikker med helsepersonell fra land med lave lønninger. Dette kan føre til dårligere lønns- og arbeidsvilkår i hele bransjen. I tillegg kan slike klinikker tappe helsevesenet for kvalifisert arbeidskraft i land der helsevesenet allerede har store utfordringer med å behandle sine egne innbyggere.

Å legge en ekstra byrde på disse landene, enten i form av at helsearbeidere flytter ut av landet, til land der lønningene er høyere enn i hjemlandet, eller at de lokkes til private klinikker i eget land, som kan betale mer enn det offentlige på grunn av rike pasienter, fører til en utarming av fagarbeidere i noen land, og en opphoping i andre. Friheten kan også føre til at det offentlige helsevesenet i enkelte land tar inn flere pasienter fra andre land, pasienter som tar opp plassen til landets egne innbyggere, fordi de er mer lønnsomme.

Rammer andre pasienter
Ordningen bidrar til at du kan få behandling for både alvorlige og mindre alvorlige sykdommer og plager. For den første kategorien er denne friheten viktig, men en hel del vil også få behandlinger for plager som strengt tatt ikke trengs å behandles raskt eller som ikke forverrer livet nevneverdig om en må vente litt. De som bor i de landene der helsefagarbeiderne forsvinner fra det offentlige helsevesenet derimot, kan oppleve å ikke få behandling for sykdommer som er svært hemmende, ja faktisk også dødelige. At du får frihet og muligheter, fører med andre ord til at andre mister en allerede begrenset frihet, og at du bidrar til sosial dumping der fattige EU-/EØS- land blir tapere i enda en sak.

Vi får flere multiresistente bakterier
Kanskje orker du ikke å ta innover deg det negative som ikke berører deg direkte. Kanskje tenker du at når du er syk, så vil du ha den raskeste og beste oppfølgingen, uansett om noen andre må betale for det. Ja, det har du selvfølgelig lov å tenke, men tenk samtidig på hva annet denne frie flyten av helsetjenester fører med seg, den andre friheten jeg forespeilte deg. For det er nemlig ikke bare helsetjenester som flyter fritt i et globalisert samfunn, også mindre hyggelige ting som for eksempel multiresistente sykehusbakterier (MRSA) vil i større grad flyte fritt med en slik ordning. Og ved å benytte deg av din nyvunne frihet blir du også fri til å spre og øke forekomsten av MRSA.

Les også hvordan enkelte mener NAV bryter ned og ødelegger sine klienter: Kjære Robert Eriksson

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller antibiotikaresistens en av de mest alvorlige folkehelsetruslene verden står overfor. Det antas at antibiotikaresistente bakterier om noen år kan komme til å ta livet av flere mennesker enn kreft og diabetes til sammen, og da er ikke denne frie flyten av pasienter tatt med i betraktningen.

Fri flyt av bakterier
Fri flyt av helsetjenester med bakgrunn i at du ikke vil stå i kø eller vil ha behandling for plager du kan leve med en stund, fører til at MRSA spres med en fart som ingen har forutsett. Det er ikke bare fattige land som har problemer med denne typen trusler. I Europa er de nordiske landene og Nederland i en positiv særstilling når det gjelder forekomsten av MRSA. Folkehelseinstituttet fastslår at land utenfor Norden og Nederland har mellom 20 og 50 prosent større sjanse for å overføre slike bakterier.

Om du får behandling i land som Tyskland, Sveits, England eller Spania er sannsynligheten for at du kan påføre deg selv slike bakterier langt høyere enn om du får behandling her hjemme. Om du får slike bakterier er du i tillegg med på å øke forekomsten her hjemme. Du bruker det norske helsevesenet til å bekjempe noe du har pådratt deg ved å benytte deg av din frihet til en raskere behandling av en annen plage, en plage som gjerne er bagatellmessig i forhold til det MRSA kan gi deg.

Frihetens pris
Forhåndsgodkjenningen gir deg gjerne en innskrenket frihet og kan være en belastning for personer med svært alvorlige sykdommer. Men den har også en rekke fordeler. Opprettholdelse av et mer forsvarlig helsevesen i flere andre land, mindre sosial utbytting og at den langt på vei bidrar til at du i mindre grad er med på å spre og øke forekomsten av antibiotikaresistente bakterier, er noen av dem.

I en verden der fri flyt kan bidra til å gi deg størst mulig frihet, er prisen du betaler for friheten blant annet ansvar for å sette deg inn i flest mulig aspekter ved din nye frihet. Ingenting eksisterer uten en bakside, ikke engang frihet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned