Det er uverdig at pensjonistene får beskåret ytelsene sine

Jørund Hassel mener det er et voksende klasseskille blant pensjonistene.
Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.
Klasseskillet øker blant pensjonistene. Det er uverdig at de som har arbeidet hele livet og bygget opp folketrygden nå får beskåret ytelsene sine i alderdommen.

Den gangen Folketrygden ble konstruert i 1967, var grunntanken å sikre eldre en verdig alderdom og økonomisk trygghet. Tenkningen var basert på at man gikk ut i arbeid/ stiftet familie i relativt ung alder. Arbeidstakeren skaffet seg en bolig gjennom politisk samfunnsstyrt sosial boligbygging – hvor man oppnådde å bli gjeldfri i god tid før oppnådd pensjonsalder. På denne måten skulle Folketrygden være bærekraftig forutsatt 40 års opptjening.

For å hjelpe folk inn i boligmarkedet, gikk offentlige myndigheter inn med gunstige husbanklån og store rentefradrag på selvangivelsen. Det hører også med at gjennomsnittlig levealderen var litt kortere enn i dag.

 

Et nytt klasseskille

I dag har antallet fattige pensjonister og uføretrygdede økt, og det har oppstått et klasseskille. Samfunnet har ikke tatt høyde for de samfunnsmessige endringene i folkets livsmønster og levekår.

Folketrygden ble gradvis underregulert gjennom mange år, og det har utviklet seg mange ulike pensjonsordninger – hvor de mest velstående sørger for svært gode personlige pensjonsavtaler.

Mange pensjonsordninger i banker og fond er relativt utrygge. Disse pensjonsordningene har det felles at risikoen for pensjonsinnskuddene ligger på den enkelte – hvilket betyr at ved bankkriser/ bankkonkurser risikerer den enkelte å tape hele pensjonsinnskuddet.

 

Dyrt å etablere seg

I dag skifter folk jobber oftere enn før. Omlag halvparten av befolkningen opplever samlivsbrudd og reorganisering av nytt familieliv. Slikt koster, og bankene smiler. Det triste er at også blant pensjonister skjer det tilfeller av samlivsbrudd, som krever kostbare nyetableringer.

Mange tar lange studier/skolegang for å tilfredsstille arbeidsmarkedets kompetansekrav. Det er bra, men gjør at mange begynner senere i arbeidslivet enn tidligere, hvor foreldre blir sine barns økonomiske sponsorer for å få det til.

 

Gammel og gjeldsslave

Kyniske boligspekulanter og banker kontrollerer boligmarkedet – som resulterer i at mange pensjonister sitter med mindre/ stor grad av gjeld når de trer ut av arbeidslivet.

Når folk blir eldre, og ikke makter å betjene stort hus, med uthus/ garasje og kanskje et mål eller to med eiet tomt, vil de gjerne kjøpe seg leilighet. Problemet er at ofte får de ikke igjen penger nok fra hussalget til dekke kjøp av en liten leilighet en gang. Slik operer dagens boligspekulanter, og det betyr at eldre pensjonister må låne penger for å realisere kjøp av en lettvint leilighet de kan fungere i.

Rentefradrag på selvangivelsen er med årene gått ned i forhold til hva den var den gangen man drev sosial boligbygging (heldigvis for de fleste er renta lav for tiden).

 

Pensjonsreformen ødela

Pensjonsreformen i 2005 ødela mye mer enn den bygde opp. Etter påtrykk fra EU, ble landene i EU/EØS oppfordret til å redusere pensjonsutbetalingene (harmonisere pensjonene var EUs begrunnelse for å kutte pensjonsytelsene). Det startet i Frankrike og bredte seg videre til Italia og Tyskland. I Norge ble pensjonsreformen en usosial sparereform. Ideologien til høyrepartiene og EU fikk dominere hele arbeidet med pensjonsreformen.

Situasjonen er dermed blitt at dagens pensjons- og trygdesystemer ikke gir den tryggheten og friheten som mange personer utenfor arbeidslivet fortjener. En viktig politisk sak i tiden fremover må være å gjennomgå pensjons- og trygdesystemene og tilpasse disse til tidens nye livsmønster og levekår. Vi har i dag gode levekårsundersøkelser som kan bidra til å sette en solidarisk standard på pensjonene. Dette er spesielt påkrevet etter at Fremskrittspartiet/ Høyre/ Venstre og Kristelig Folkeparti har åpnet for at arbeidstakere kan oppleve et evig liv på midlertidige ansettelser, i lave stillingsbrøker, på lav lønn – så lave stillingsbrøker at de ikke får opprettet obligatorisk tilleggspensjonsytelser (OTP) en gang.

Med den forventede eldrebølgen, vil det for samfunnet være svært uheldig om de mange eldre får redusert kjøpekraft.

 

Uakseptabelt klasseskille

Det klasseskillet som er oppstått, og er i ferd med å utvikle seg blant eldre, er rett og slett uakseptabelt!

I denne valgkampen og før det, har jeg møtt fortvilte uføretrygdede som har fått beskåret sine ytelser sterkt etter uførereformen, og ved nytt system for beskatning.

Jeg har møtt fortvilte pensjonister som hevder at de må ta opp lån for å greie alle faste utgifter og flytting fra eiet hus til leilighet.

Etter min oppfatning er det helt uverdig at folk som har vært i arbeid et helt liv, og vært med på å bygge opp Folketrygden, skal oppleve dette på sine eldre dager. Det fortjener de ikke!

Vi trenger med andre ord en skikkelig opprydning i nivået i levekårene – og et system som hindrer det voldsomme klasseskille som er oppstått blant eldre/ får utvikle seg videre!

Det arbeidet må starte nå!

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Det er uverdig at pensjonistene får beskåret ytelsene sine

 1. AvatarLuminous // 2015-09-16 kl 23:18 //

  Må først få sagt at jeg er helt enig i det du beskriver her men har noen spørsmål som du kanskje kan svare på.

  -Hvem var imot pensjonsforliket i 2005?
  -Hvem signerte EØS-avtalen på Korfu og hvilket parti kom vedkommende fra?
  -Hvilke saker fokuserte AP/LO på i valgkampen og hvorfor var ikke dette et tema?

  Siden en ikke kan trykke opp de pengene en har behov for, må noen få mindre hvis andre skal få mer. Kan en diskutere asylsøkere og eldre i samme kommentar eller er det å sette svake grupper opp mot hverandre?

 2. Det er nok nå. Disse politikere som hevder seg folkevalgte og leder an i demokratiet, bør til å se inn til egen befolkning. Der de stjeler folkets penger og auser disse hemningsløst ut av landet og til asylinstituttet.

 3. AvatarLuminous // 2015-09-17 kl 22:03 //

  Denne er også interessant og da blir det litt underlig at artikkelforfatter forsøker å skape et inntrykk av at den sittende regjeringen er verre enn den rødgrønne!

  Fra 1. september neste år får gifte og samboende 90 prosent av grunnbeløpet i folketrygden i grunnpensjon, opp fra dagens 85 prosent.

  Det er i tråd med regjeringens ambisjoner i Sundvollen- erklæringen, og får full effekt fra 2017.

  – Det betyr at 650.000 pensjonister i snitt får en styrking av pensjonen sin med 4.000 kroner hver, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NRK, som med det mener regjeringen har innfridd et viktig valgløfte-

  For et ektepar eller samboerpar vil økningen i pensjon utgjøre det dobbelte, 8.000 kroner.

  – Dette har vært etterlyst av landets pensjonister i lang tid. Nå gjør vi noe med det, sier Jensen.

  – Det betyr en klart bedre pensjon og en positiv bedring av kjøpekraften til gifte og samboende pensjonister, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

  http://www.nrk.no/norge/pensjonistene-far-2_7-milliarder-mer-1.12541429

Kommentarfeltet er lukket.