Hva skjer når du søker asyl i Norge: en ABC

Foto: Rød Ungdom

Hvilke regler må en asylsøker følge ved ankomst til Norge? Her er en ABC.

Mari Seilskjær
Om Mari Seilskjær (1 artikler)
Mari Seilskjær er rådgiver i NOAS og jobber primært med politisk påvirkning.
Solvei Skogstad
Om Solvei Skogstad (0 artikler)
Solvei Skogstad er rådgiver i NOAS' informasjonsprogram for nyankomne asylsøkere.

 • Du kommer til Norge og registrerer deg og søker om asyl hos politiet
  Det er Politiets utlendingsenhet (PU) som har ansvaret for registrering av asylsøkere. De som ønsker å søke om asyl i Norge må melde seg hos politiet på Tøyen i Oslo. Politiet tar fingeravtrykk av deg og spør om din identitet og reiseruten til Norge. Du skal le­vere pass og andre identitetspapirer til politiet.
  Hvis du er enslige mindreårig asylsøker, skal du ha en representant (også kalt verge) sammen med deg under registreringen hos Politiets utlendingsenhet.
  Hvis du har blitt registrert i andre europeiske land før ankomst til Norge, kan saken komme i Dublin-prosedyre etter registrering hos Politiets utlendingsenhet. Da er det ikke sikkert at du får asylsøknaden behandlet i Norge. Det europeiske landet du ble først registrert i, blir vanligvis ansvarlig for å behandle søknaden. Det kan også bli aktuelt med overføring til et annet europeisk land, dersom du har nær familie der.

LES OGSÅ: Asylbarna – svik og tomme ord

 • Du overføres til et asylmottak
  Etter at registreringen hos politiet er ferdig, blir du sendt til ankomstmottaket på Refstad i Oslo. Her skal du være de første dagene. Enslige mindreårig asylsøkere blir vanligvis sendt til et eget mottak, eller mottak med egne avdelinger for de mellom 15-18 år. De som er yngre enn 15, skal tas hånd om av barnevernet.

 • Du testes for tuberkulose
  Tuberkulosetesten er obligatorisk og skjer på helsekontoret ved ankomstmottaket. Test for andre virus og sykdommer, som HIV og hepatitt, er frivillig, men anbefales. Akutte helseproblemer kan meldes til helsekontoret for eventuelt henvisning til legevakt eller sykehus. Mindre akutte helseproblemer må vanligvis vente til neste transittmottak eller ordinært mottak.

 • Du får informasjon og veiledning fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
  NOAS er en ikke-statlig retthjelpsorganisasjon som arbeider for asylsøkernes rettigheter i Norge. NOAS’ rolle på ankomstmottaket er å gi informasjon til asylsøkere. Dette vil skje i løpet av de tre første dagene på Refstad. Informasjonen består av en informasjonsfilm, informasjon og tilbud om individuell samtale med en av NOAS’ ansatte. Du vil få en oversikt over asylprosessen, rettigheter og plikter, samt veiledning, slik at du blir bedre forberedt til å presentere din asylsøknad for UDI. Informasjonen og samtalen skal foregå på et språk du forstår godt.
  Enslige mindreårig asylsøkere får særskilt informasjon om egne prosedyrer og rettigheter for barn.
  Etter at helseundersøkelsen og møtet med NOAS er ferdig, flytter du til et annet transittmottak i Oslo-regionen eller direkte til et ordinært mottak, som kan være hvor som helst i Norge. De ansatte på mottakene kan gi deg mer informasjon om dine rettigheter og plikter på mottak, samt om flytting til andre mottak.

LES OGSÅ: Et kaldt asylsystem

 • Du blir intervjuet av Utlendingsdirektoratet (UDI)
  Hvis du er enslig mindreårig asylsøker, skal du ha en ankomstsamtale med UDI, vanligvis i løpet av den første uka. Din representant skal være tilstede. UDI spør om familieforhold, helse og litt om hvorfor du søker asyl. Ankomstsamtalen skal bidra til forberedelse av saken før selve asylintervjuet med UDI. De spør også om det er greit at de skal teste alderen din, dersom det er tvil om du er mindreårig.
  Hvis saken skal behandles i Norge blir du innkalt til asylintervju hos UDI. Dette er det viktigste som skjer under asylprosessen. UDI er et statlig organ som avgjør om du får oppholdstillatelse i Norge eller ikke. Du må fortelle grundig og detaljert om hvorfor du søker om beskyttelse i Norge, og hva du tror vil skje med deg hvis du blir sendt tilbake til hjemlandet. Intervjuet varer vanligvis mellom tre og fem timer. Det skal brukes en tolk under intervjuet. Tolken har ikke lov til å fortelle andre om det hun eller han ser og hører under intervjuet.
  Det tar normalt 1-3 måneder før du innkalles til intervjuet. Mange asylsøkere må imidlertid vente mye lenger, fra 5 til 13 måneder. Dette gjelder blant annet for personer fra Syria, Eritrea, Etiopia og Sudan. Med økte ankomster av asylsøkere, kan det hende at ventetiden øker ytterligere. Oppdatert informasjon om dette finnes på UDIs nettsider.

 • Du flytter til et annet mottak der du bor mens du venter på svaret fra UDI
  Mottaket er et frivillig og gratis botilbud til asylsøkere. Du kan også bo privat for eksempel hos slektninger eller venner i Norge mens du venter på svar fra UDI, men da får du ikke økonomisk støtte fra den norske staten.

 • Du får et svar fra UDI: oppholdstillatelse eller avslag
  Det varierer fra sak til sak hvor lang tid det tar å få svar på asylsøknaden. Hvis det tar lang tid, kan det være fordi UDI må undersøke om opplysningene du har gitt er riktige.
  Hvis du får oppholdstillatelse blir du bosatt i en kommune.
  Etter noen uker eller måneder bosettes du i en kommune. Dette kan også ta lengre tid, en del ganger mer enn ett år. For å få rett til introduksjonsprogram må du normalt bli i den kommunen der du blir bosatt. Du kan selv velge bosted hvis du er økonomisk uavhengig.
  Hvis du får avslag på søknaden har du rett til å klage.
  Du får en gratis advokat som hjelper deg med å skrive en klage. Klagen må sendes senest tre uker etter avslaget fra UDI.

 • Klagen behandles først av UDI.
  Dersom UDI ikke finner grunn til å omgjøre sitt vedtak, sendes saken videre til Utlendingsnemnda (UNE) som behandler klagen.

 • Hvis UNE omgjør vedtaket vil du få oppholdstillatelse.
  Hvis UNE avslår klagen er vedtaket endelig og du må reise hjem.
  Etter et endelig avslag fra UNE er det imidlertid adgang til å sende en omgjøringsbegjæring hvis det foreligger vesentlige nye opplysninger eller dokumenter. NOAS gir veiledning til asylsøkere med avslag og vurderer om det er grunnlag for å sende inn en omgjøringsbegjæring. Mer informasjon om rettshjelp fra NOAS finnes her.
  Etter et endelig avslag fra UNE er det også mulig å bringe saken inn for en domstol, men dette er kostbart og sjansene for å vinne er normalt svært små. Advokaten din kan fortelle deg mer om dette.

LES OGSÅ: Oslo kommune må si ja til 5.000 flyktninger

Hvis du får endelig avslag, har du plikt til å reise fra Norge, og du får en frist for utreise. Du kan velge å reise selv eller med bistand fra politi eller International Organization for Migration (IOM). Hvis du fortsetter å oppholde deg i Norge etter fristen, regnes det som ulovlig opphold. Da kan politiet hente deg og sende deg hjem med tvang.

NB: I perioder hvor det kommer mange asylsøkere til Norge, slik situasjonen er per september 2015, vil det kunne bli avvik fra rutinene. Tiltak kan da forskyves, ventetid forlenges eller rekkefølge endres.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned