Manipulering av mobbetall ved Uranienborg skole

Foto: Windslow Homer, The Country School

Rektor ved Uranienborg skole sier til media at andelen elever som blir mobbet ved skolen har sunket dramatisk. Utdanningsdirektoratets tall viser to og tre ganger så høy mobbeprosent som rektor sier.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Ingrid Kvamme Fredriksen

I går fortalte Radikal Portal historier om mobbing og diskriminering ved skolen som vant den antirasistiske Benjamin-prisen. Nettopp nedgangen i mobbing var en av grunnene til at Uranienborg skole fikk prisen i år. Radikal Portal har sendt en henvendelse til HL-senteret om fakta- og tallgrunnlaget for at Uranienborg skole fikk Benjamin-prisen, og funnet store avvik mellom disse og de offentlig tilgjengelige tallene på Skoleporten til Utdanningsdirektoratet.

«Benjaminprisen tildeles for godt arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolens fokus på Benjaminprisens kjerneområder er vektlagt i juryens begrunnelse. En god utvikling med tanke på mobbing er positivt, og inngår i en totalvurdering av skolens arbeid. I sin innsendte dokumentasjon og i forslagsskjema for nominasjon oppga Uranienborg skole at Elevundersøkelsen viste at mobbing ved skolen hadde sunket fra ni til to prosent i løpet av en periode på 3-4 år.», sier Elise Grimsrud Christensen fra HL-senteret.

Mobbetallene stemmer ikke
Men tallet to prosent stemmer ikke med Utdanningsdirektoratets tall. I fjor var disse dobbelt så høye for syvende trinn og tre ganger så høye for tiende trinn. Ifølge Utdanningsdirektoratet oppgir 4,3 prosent av elevene i syvende klasse på Uranienborg skole at de ble mobbet månedlig i 2015. I 2014, det året Uranienborg skole fikk Benjamin-prisen for, oppga 7,3 prosent av barna på tiende trinn at de ble mobbet månedlig. Andelen barn som oppgir at de blir mobbet ved Uranienborg skole er altså høyere enn landsgjennomsnittet for alle trinn (4,8 prosent).

Rektor Randi Tallaksen gjentok likevel skolens egne tall møte med media:

– Ifølge Elevundersøkelsen gikk mobbingen ved skolen ned fra vel ni prosent i 2011 til ca. to prosent i 2012, og de har holdt seg der siden (…) sånt blir det pris av, sa rektor Randi Tallaksen til Aftenposten den 26.01.2015.

Aftenposten gjenga senere rektors tall i omtalen av prisen: «Fra 2010 og til i dag har andelen elever som oppgir at de blir mobbet ved skolen, falt fra 10 til 2 prosent i den årlige Elevundersøkelsen.» De oppsiktsvekkende tallene ga et inntrykk av at skolen var ledende på landsbasis i å få bukt med mobbing, og tilsynelatende ikke hadde noe mobbeproblem. Aftenpostens overskrift da Uranienborg skole vant Benjamin-prisen ble følgelig «Her har mobbing og mistrivsel nesten forsvunnet.»

–Ingen mobbing ved Skullerud skole.
Også ved den tidligere skolen hun jobbet på vant Tallaksen Benjamin-prisen. I et intervju med Nettavisen fortalte hun også her om oppsiktsvekkende lave mobbetall:

— På en «brukerundersøkelse blant elevene høsten 2009» skal alle ha svart at de trivdes ved skolen.

– 100 prosent svarte at de trives på skolen, og ingen svarte at de ble mobbet, sa Tallaksen.

Dette året oppga 4 prosent av elevene mobbing på Elevundersøkelsen, det året du sier til Nettavisen at ingen rapporterte om mobbing. Hvordan stemmer dette?

–Utsagnet til aviser er ikke alltid rett referert av journalister. I dette tilfellet husker jeg at en aktiv elev og jeg møtte en avis med: «Alle gir uttrykk for at de trives!» Det gjaldt en undersøkelse da, som hadde gitt et svært hyggelig resultat for elevene og alle voksne rundt, svarer Tallaksen.

Radikal portal har ikke fått svar på hvilken undersøkelse dette dreier seg om.

Tall blir unndratt offentlighet

Ved Uranienborg skole har det vært svingninger i tallene på antallet elever som oppgir at de har blitt mobbet, med et oppsving i rapportert mobbing i året før og etter rektorskiftet da Randi Tallaksen overtok. Årene før og etter dette var tallene relativt lave. Hvis man ser på tallene for mobbing fra 2009 til i dag under ett, har situasjonen forverret seg ved skolen. På landsbasis har det skjedd en tydelig forbedring i dette tidsrommet. (se fakta)

De siste to årene har tallene ikke vært offentlige for ett av trinnene ved Uranienborg skole. Det gjelder syvende trinn for 2014, tiende trinn for 2015. Flere foreldre ved skolen har reagert på at skolen har gjennomført Elevundersøkelsen rett etter nyttår, når mange er bortreist, og slik sørger for at andelen elever som rapporterer om mobbing blir unntatt offentlighet. Når det er få elever som besvarer spørsmål om mobbing, blir dette unntatt offentligheten, slik at elevene som svarer ikke skal bli identifisert. Dermed lar det seg ikke gjøre å sammenligne mobbesituasjonen fra år til år og med andre skoler.

Foreldrene opplever også at virkelighetsbeskrivelsen til rektor ikke stemmer med den virkeligheten de selv har sett i klassene, som de beskriver som preget av mye uro i klassen.

I tillegg får de ikke tallene hennes til å stemme med tallene fra Elevundersøkelsen som de selv har sett. Foreldrene ved skolen ønsker å være anonyme av frykt for at det kan ramme dem eller barna deres å stå frem i media. Når det har blitt stilt spørsmål fra foreldre om hvilke tall rektor har oppgitt til media og Benjaminpris-juryen forteller de at skolens ledelse, i stedet for å gi et svar, har valgt å kalle inn foreldre «på teppet» til samtale på rektors kontor.

Rektor bekrefter at en forelder har hatt møte med dem om mobbetallene:

–En mor som ikke ville tro på tallene våre ble invitert av assisterende rektor og meg til samtale for å vise tallene og den store nedgangen med henhold til mobbing fra 2011 til 2012. Hun ville ikke tro det, selv om hun fikk se utskriftene. Da er det ikke så mye vi som ledelse kan gjøre.

–Baserer seg på egne tall
Foreldrene bestrider at de mangler evne til å forstå tallene. De mener rektor har vist frem tall for antall elever som ble mobbet ukentlig – og har utelatt tall fra den tredje rubrikken som inngår i offisielle mobbetall, nemlig to-tre ganger i måneden. Men selv om man ser utelukkende på disse tallene får de likevel ikke tallene til helt å stemme med at antallet elever som rapporterer om mobbing har holdt seg stabilt på to prosent.

På en skriftlig henvendelse om hvilke tall rektor Randi Tallaksen viser til, hvorvidt hun kun bruker tall på de som rapporterer om ukentlig mobbing, og hvorfor hun ikke bruker tallene som ligger offentlig tilgjengelig, svarer hun på epost, med kopi til Utdanningsetatens kommunikasjonsdirektør:

–Våre tall er basert på alle klasser fra 5.-10.trinn. Når resultatene foreligger, bryter vi dem ned internt til trinn og analyserer og bearbeider og følger opp resultatene der. På den måten kan lærerne få så tett som mulig oversikt over hvor «skoen eventuelt måtte trykke». Elevrepresentanter er også med på gjennomgangen av resultatene, for å gi konkrete tips og tilbakemeldinger til ledelsen.

Tilbake til 2011 var det enighet i Driftsstyret ved skolen om hvilke svaralternativer vi skulle forholde oss til og bygge på videre. Det var viktig, slik at vi kunne sammenlikne neste år. Dette ble fulgt opp i de ulike fora. Vi arbeider på samme måten nå, men på flere felt (jamfør begrunnelsen for at Uranienborg skole vant prisen, – det som nevnes med at vi stadig utvikler nye metoder innen områdene).

Hvorfor velger dere å legge undersøkelsen rett etter nyttår, når det blir så lav svarprosent at svarene blir unndratt offentlighet?

–Undersøkelsen siste år ble lagt i første uke etter nyttår. Det var i undervisningstiden, og skolen kan ikke skyve på vurderingssituasjoner, tester og/eller undersøkelser fordi om noen er fraværende. Slik er skolehverdagen, sier Randi Tallaksen.

Det er lite som er spesielt eller positivt med mobbetallene ved skolen i forkant av at skolen fikk Benjamin-prisen, sier en tidligere lærer. Hun mener at skolen har sluttet å satse på mye av det antirasistiske arbeidet som tidligere fungerte ved skolen. I stedet har rektor meldt klassene på en rekke eksterne prosjekter som hun opplever at har liten forankring i hverdagen til elevene. Hun mener også at en rektor ikke bør «ta æren» for en eventuelt lav mobbeprosent for en skole som Uranienborg.

— Det er en kjent sak at andelen elever som oppgir at de blir mobbet på vestkants-skolene gjerne er lav.

–Skolen må se på dette
Juryleder for Benjaminprisen, Einar Ove Standal, understreket at viktigheten av at godt arbeid mot rasisme begynner med å endre negative holdninger i majoritetssamfunnet, da Uranienborg skole fikk Benjamin-prisen. Standal, som representerer Utdanningsforbundet i juryen, vil ikke kommentere gårsdagens avsløringer om diskriminering ved Uranienborg, og dagens avsløring om skolens bruk av tall.

–Som jury må vi forholde oss til den dokumentasjonen vi får tilsendt. Ut ifra dokumentasjonen vi hadde tilgjengelig var Uranienborg skole en verdig vinner av Benjamin-prisen. Det som har kommet frem i ettertid er noe skolen må se på. Som juryleder kan jeg ikke vurdere disse opplysningene. Jeg vet ikke hva som er riktig og galt, og har ikke forutsetninger til å vurdere dette.

Utdanningsforbundet skal ha mottatt saker der lærere ved mottaksklassene blant annet rapporterer om diskriminering av og mangel på utstyr til mottaksklassene.

Hvordan harmonerer det med at Utdanningsforbundet ledet juryen som ga skolen Benjamin-prisen?

— Jeg kjenner ikke til det du sier, og kan ikke uttale meg om det.

Etter å ha undersøkt saken opplyser Standal at disse sakene har vært håndtert av Utdanningsforbundets fylkeslag i Oslo.

Fakta:

-Uranienborg skole har lagt stor vekt på tallene for mobbing ved skolen både i søknaden for å vinne Benjaminprisen, og i media.

-Tallene skolen har oppgitt, stemmer ikke med tallene som er offentlig tilgjengelige fra Utdanningsdirektoratet fra Elevundersøkelsen på Skoleporten.no. Disse viser tallene for syvende og tiende trinn.

– Resultatene for mobbing på skolen vises i form av den prosentvise andelen elever som opplever mobbing 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere.

-På Uranienborg skole gjorde tallene et hopp for syvende trinn rett før og rett etter rektorskiftet ved Uranienborg skole. I 2011, året etter at Tallaksen overtok som rektor, oppga 10,2 prosent av elevene på syvende trinn månedlig mobbing. Kun 2,7 av elevene på tiende trinn sa det samme.

-Neste år gikk mobbetallene ned til 1,82 prosent og 2,83 prosent for henholdsvis syvende og tiende trinn.

-Siden da har antallet elever som oppgir mobbing doblet seg. I 2015 var mobbeprosenten på 4,3 prosent ved 7. trinn. I 2014 – året Uranienborg skole vant Benjamin-prisen for, var mobbeprosenten på 7,3 prosent ved tiende trinn.

-Tallene fra 2014 og 2015 er høyere enn andelen elever som oppga mobbing i 2009. I 2009 oppga 2,7 prosent av elevene ved syvende trinn mobbing, mens 7,14 prosent ved tiende trinn rapporterte om det.

-På landsbasis har det skjedd en tydelig positiv utvikling fra 2009 til i dag, med en nedgang fra 7,3 prosent til 4,8 prosent.

-Før 2007 hadde man ikke sammenlignbare tall på mobbing fra elevundersøkelsen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned