Vil sette munnnkurv på legene: — Nytt kontraktsforslag i strid med norsk lov

Foto: Waldo Jaquith

Nytt kontraktsforslag vil nekte leger å uttale seg negativt om helseforetakene. Overlege ved Oslo Universitetssykehus sier at forslaget er lovstridig.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Arbeidsgiverforeningen Spekter har på vegne av helseforetakene laget nytt forslag for arbeidskontrakt de har lagt fram for norske leger. Et avsnitt i teksten har vakt harme fra legenes side:

«Arbeidstaker skal bevare taushet om alle opplysninger vedkommende som medarbeider blir kjent med og som kan være til skade for helseforetaket dersom de blir kjent.»

Lovstridig
Overlege ved Oslo Universitetssykehus, Haldor Slettebø, raser mot forslaget og mener det er lovstridig.

— Forslaget er i strid med norsk lov. For det første har vi helsepersonellovens paragraf 17 som plikter de ansatte å varsle om kritikkverdige forhold som kan gå ut over pasienter. I tillegg er det er i strid med paragraf 100 i grunnloven hvor man garanteres ytringsfrihet, slår han fast når Radikal Portal snakker med ham.

Den nevnte paragrafen i helsepersonelloven sier at «Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.»

Intern varsling gir ikke resultater
Slettebø selv har ved flere anledninger gått ut offentlig mot forholdene ved egen institusjon. Han opplever det som nødvendig for å få resultater, men sier samtidig at han ikke har opplevd press eller ubehageligheter som følge av varslinga.

— Jeg har sagt mye om universitetssykehuset og har aldri oppplevd å bli forsøkt kneblet. Men man oppnår jo heller ikke noe resultat ved å ta disse tingene internt og det er jo derfor man må gå ut av organisasjonen. Går man innenfor tjenestevei forsvinner problemet fullstendig i en stor institusjon som Oslo Universitetssykehus.

Prinsippet om at pasientene skal settes først har lenge ligget til grunn for leger og annet helsepersonell både i Norge og internasjonalt. Overlegen mener i tillegg det er en plikt de har når de jobber for skattebetalerne.

— Som offentlige ansatte kjenner vi oss forpliktet til å melde fra om dårlig forvaltning av skattepengene – selv om dette skulle skade sykehusets omdømme på kort sikt.

Spekter og Helse Sør vil ikke svare
Saken kom først ut da foretakstillitsvalgt for Yngre Legers Forening på Oslo Universitetssykehus, Christer Mjåset, skreiv en tekst i Dagens Medisin der han slakter forslaget. Han mener det vil føre til «at leger vil bli tvunget til å sette sykehuset foran pasienten» og kaller forslaget svært uforsvarlig. Svært mange yngre leger er ikke i fast stilling og til Radikal Portal understreker overlege Haldor Slettebø at det kan være mer problematisk for underordna leger å varsle.

Til Dagens Næringsliv sier Spekters kommunikasjonssjef at det ikke har vært intensjonen fra verken Spekter eller helseforetakene, som Spekter forhandler på vegne av, å begrense legenes mulighet til å ytre seg. Spekter har ikke sagt hva formålet med formuleringen var og nektet å gi ytterligere kommentarer til Radikal Portal. Heller ikke Helse Sør ville svare Radikal Portal om spørsmål vedrørende kontraktsforslaget.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned