Barn føler skolen ikke tar mobbing på alvor. Skolene er pliktige til å følge opp alle mobbesaker

Foto: Lee Morley

Mange barn og unge føler at skolen ikke tar mobbeproblemet på alvor. Alle mobbesaker skal tas på alvor understreker Utdanningsdirektoratet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.
Av Christian Boger

I en rapport framlagt av Barneombudet tidlig i oktober kom det fram at rekke barn og unge føler at deres bekymringer om mobbing ikke blir tatt på alvor av den lokale skoleledelsen. Rapporten som er bygget på erfaringer fra 22 barn mellom 9-15 år er nå overlevert det regjeringsnedsatte Djupedal-utvalget, som i løpet av våren skal komme med innspill til hvordan man mest effektivt kan bekjempe mobbing i skolehverdagen.

— Oppplæringsloven gir alle voksne i skoleverket et pålegg om å gjøre alt de kan for å stoppe mobbing og krenkelser som skjer i løpet av skolehverdagen. Dessverre opplever barna vi har snakket med i undersøkelsen at realiteten er en helt annen, sier barneombud Anne Lindboe i rapporten.

Blir ikke tatt på alvor
Rapporten fra Barneombudet viser at et gjennomgående trekk er at bar og unge som ikke varsler om mobbing i skolen blir tatt på alvor av lærere og skoleledelse.

— Flere av barna har opplevd bagatellisering eller at voksne snakker bort det som har skjedd. Flere har også sett at verken lærere eller skoleledelse gjør noe med problemene, påpeker Lindboe.

Rapporten viser også lærere ofte har vansker for å tro på det mobbeofrene forteller og i stedet velger å høre på flertallet som ofte har en annen oppfatning av det som finner sted.

LES OGSÅ: Min barnelærdom

Mobbeofre med råd
Som et resultat av undersøkelsen har Barneombudet sammen med de som har opplevd mobbing nå kommet opp med en liste med råd til Djupedal-utvalget for hva som kan veien framover for å få bukt med mobbeproblemet i skolen. Her fokuserer man blant annet på at mobbeofrene i mye sterkere grad en i dag må bli hørt på og at skolene styrker sin kompetanse i forhold det å takle slike spørsmål.

— Det er ikke minst viktig at de som utsettes for mobbing har noen en kan snakke med og noen en føler en kan stole på. Derfor er det viktig at skolen har personale som tar mobbeproblematikken på alvor og at disse har tillit hos og kan samarbeide med de som utsettes for mobbing for å bedre på situasjonen, slår rapporten fast.

Mobbesaker skal følges opp
Utdanningsdirektoratet, som nasjonalt forvaltningsorgan, er klare på at alle elever har krav på et mobbefritt skolemiljø.

— Alle elever har en lovfestet rett til et mobbefritt skolemiljø og elevens opplevelse av skolemiljøet skal vurderes som det viktigste i slike saker, understreker direktør i avdeling for læringsmiljø og rådgivning Marit Hognestad overfor Radikal Portal.

Hun er også klar på at både lærere og rektorer har en viktig rolle å spille for å hindre mobbing på den enkelte skole.

— De ansatte skal gripe inn og lytte til barn og unge når de får henvendelser om mobbing i skolehverdagen, og rektorene er pliktige til å følge opp sakene og sette inn de tiltak som er nødvendige for å få en slutt på mobbingen.

Store variasjoner blant skolene
Hognestad er kjent med Barneombudets rapport og bekrefter at direktoratet er kjent med at ikke alle skoler tar mobbeproblematikken like alvorlig som hva man er pålagt.

— Etter de siste ukers oppslag i media kan det virke som om det er en veldig stor variasjon i forhold til hvordan den enkelte skole takler mobbeproblematikken. Slik vi ser det er det mange som er lydhøre og ønsker å løse problemene men det er også dessverre noen skoler som ikke er like lydhøre overfor problemene en står over for.

Hun understreker at det er fylkesmennene og ikke direktoratet som kan gripe inn i saker hvor skoler ikke følger opp beskyldninger om mobbing og hun ser fram til å se hvilke konklusjoner Djupedal-utvalget vil komme med når det gjelder arbeidet mot mobbing i skolen i framtiden.

LES OGSÅ: Stadig mer vold mot barn og unge

Ekstra innsats
Selv har Utdanningsdirektoratet i løpet av det siste året satt inn en ekstra innsats for å få bukt med mobbeproblemet i skolen. Innebygd i denne satsningen finnes blant annet tilbud til skoler som sliter med mobbeproblematikken om hjelp av egne veiledningsgrupper for å ta tak i problematikken.

— Vi har sett at enkelte skoler kan ha behov for ekstra hjelp i kampen mot mobbing og har derfor opprettet grupper med spesiellt kvalifiserte veiledere, og spesialister på arbeidet mot mobbing, som står klare til å hjelpe til der det måtte trengs.

I tillegg tilbyr Utdanningsdirektoratet skolene støtte gjennom informasjon og veiledning.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned