Norske fuglebestander under press

Foto: Håkon Sønderland

Fuglebestanden i Europa har minsket med over 400 millioner på 30 år. Også her hjemme merker man en økt press på fuglebestanden.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

En ny rapport publisert i tidsskriftet «Ecology Letters» viser en dramatisk nedgang i fuglebestanden i Europa over de siste 30 årene. I følge tall fra rapporten har bestanden dalt med vel 420 millioner fugl og 90 prosent av reduksjonen har skjedd blant  de 36 mest vanlige fugleartene.
— Dette er særs trist lesing og tallene viser at det dessverre går feil vei for mange av de europeiske fugleartene, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Kjetil Aa Solbakken til Radikal Portal.

Han understreker at det slett ikke bare er fuglene i resten av Europa som sliter, også her hjemme ser man tegn til en nedgang i fuglebestanden.

Mange arter sliter
— Det er ikke bare ute i Europa fuglebestanden sliter også her hjemme ser vi og våre samarbeidspartnere at mange fuglearter, og da særlig de som er knyttet til kulturlandskap og fjell, sliter med å overleve, forteller han.

Fuglekjenneren mener at man i Norge har en god oversikt over hva som skjer med fuglebestanden og at NOF og deres  samarbeidsorganisasjoner sitter på mye viktig informasjon i forhold til de utfordringene den norske fuglebestanden i dag sliter med.
– Kunnskap om tilbakegangen i den norske fuglefaunaen er ingen mangelvare. Det som nå må til er at denne kunnskapen kan være med på å finne gode løsninger på problemene.

Aa Solbakken påpeker at det moderne jordbruket,med en stor bruk av kultivering og sprøytemidler, er den største faren for dagens norske fuglebestand.
— Et intensivt drevet kulturlandskap med utstrakt bruk av sprøytemidler er ikke framtidsrettet hvis vi ønsker å ta vare på artsmangfoldet i den norske fuglefaunaen.

Store problemer for sjøfuglene
I tillegg til de utfordringene jordbruket skaper for fuglebestanden er det også store problemer knyttet til den norske sjøfuglbestanden som stadig viser en nedadgående kurve.
— Situasjonen for den norske sjøfuglbestanden er nå så kritisk at det kreves rask og konkret handling for å redde flere av artene fra å bli utryddet.

Han peker på klimaendringene, overfiske, forurensning og forstyrrelser i hekketiden som faktorer som har ført til den dramatiske nedgangen i bestanden de siste årene.
– Vi er sikre på at det kan settes i gang virkningsfulle tiltak mot mange av truslene mot sjøfuglbestanden. Vi håper derfor nå at Naturforvaltningen gjenopptar arbeidet med å utarbeide nasjonale handlingsplaner for sjøfugl.

Aa Solbakken er videre klar på at det ikke må opprettes vindkraftverk i viktige trekkruter og næringssøkområder for sjøfugl.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned