Nei til terror. Ja til statsborgerskap

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Regjeringen utreder nå mulighetene for å frata "radikaliserte" nordmenn statsborgerskapet.

Nicholas Wilkinson
About Nicholas Wilkinson (1 Articles)
Nicholas Wilkinson er leder i Sosialistisk Ungdom og har tidligere vært fylkessekretær i Akershus Sosialistisk Venstreparti.
Ingvar Kolbjørnsen
About Ingvar Kolbjørnsen (6 Articles)
Ingvar Kolbjørnsen er filmskaper.
Regjeringen utreder å frata ”radikaliserte” nordmenn statsborgerskapet. ”Dette er et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring” heter det i regjeringens varsling av utredningen.

En slik lovendring som lager egne straffer forbeholdt dem som også har utenlandsk bakgrunn undergraver rettsstaten og fellesskapet. 22. juli viste oss at terrorister har alle farger. Regjeringen vil i stedet rette ensidige tiltak mot dem som har bakgrunn fra et annet land. På sikt vil det å straffe noen grupper med egne straffer kunne skyve unge ut i utenforskap. Det vil være grobunn for mer, ikke mindre ”radikalisering”. Regjeringens lovendring er rasistisk fordi den kun rammer folk med utenlandsk bakgrunn og vil virke mot sin hensikt. Derfor er Sosialistisk Ungdom mot forslaget.

Behovet for å gjøre noe mot radikalisering
Rundt 50 nordmenn har dratt til Syria for å sloss. I Syria herjer IS som stadig begår nye grusomheter mot sivile, kvinner og minoriteter. Det fryktes at noen av nordmennene som har reist skal komme tilbake og ha blitt mer konservative jihadister og fått kontakter i ekstreme miljøer. Dette er en utfordring vi må ta på alvor.

FrP prøver å fremstå som de som tar utfordringen på alvor. I Norge har FrP i årevis snakket om islam som noe fremmed. Gjennom retorikken sin har de gang på gang fortalt unge muslimske nordmenn at de ikke hører hjemme her fordi deres tro «snikislamiserer» Norge. Når du hver dag mistenkeliggjøres for din tro er det forståelig om du føler at fellesskapet Norge ikke er ditt fellesskap. Ekstremistenes negative holdninger til demokrati, likestilling og rettsstaten bekjempes ikke av å si at rettsprinsippene ikke gjelder for dem – at de skal straffes med egne og hardere straffer enn andre. Det vil i stedet styrke deres tro at det norske fellesskapet er et fellesskap som må bekjempes. Det gir ikke færre ekstremister, det kan faktisk gi flere.

Ekstremismen må bekjempes. Mest av alt for den muslimske majoriteten som mistenkeliggjøres for noen få personers handlinger. Muslimske nordmenn må frigjøres fra skyld for ekstremistenes handlinger slik alle nordmenn har blitt frigjort for skyld for ABBs handlinger.

Ideologien bak radikaliseringen
Ekstreme høyre og ekstreme muslimske bevegelser ligner på hverandre. Det finnes likhetstrekksom deres anti-feminisme, forkjærlighet for vold som konfliktløser og ikke minst polariserende retorikk. Der ekstreme høyre forsøker å lage et bilde av at alle muslimer er ekstreme forsøker ekstreme muslimske bevegelser å tegne et bilde av at alle i vesten tilhører ekstreme høyre. Ekstreme islamister er en stor trussel i verden, men ekstreme høyre har vært en langt større trussel i Norge.

Ekstreme høyre har bygget seg opp på å angripe muslimer som gruppe. Ekstreme muslimske miljøer har bygget seg opp på å vise til den hatefulle retorikken verve dem som føler at «alle» er mot dem. De to gruppene nærer hverandre. I midten står den store majoriteten som ønsker respekt, frihet og likeverd. Den største trusselen mot et trygt Norge er at den store majoriteten blir mindre, og at ekstremistene blir flere. Lovforslaget om å kunne straffe dem som har to statsborgerskap ved å ta fra dem det norske statsborgerskapet underbygger nettopp den samme retorikken som til nå har næret ekstreme muslimske miljøer.

Statsborgerskap
Statsborgerskap i moderne forstand ble utviklet under den franske revolusjonen.

I menneskerettighetskonvensjonens artikkel 15 står det at enhver har rett til et statsborgerskap, det vil si at å frata noen som ikke har dobbelt statsborgerskap sitt statsborgerskap i Norge vil være i strid med internasjonal lov.

Statsborgerskapet i Norge er en nødvendighet for å ha rettigheter og kunne delta i fellesskapet. Det norske fellesskap er av stor verdi når det gjelder å finne felles forståelse, deltakelse i debatt, åpenhet og tillit, og er noe av det beste vi har.

Og nettopp dette fellesskapet er det beste middelet til å bekjempe radikalisering. Den norske modellen med gratis skole for alle, sterk rettsstat og omfordeling inviterer alle med i fellesskapet. Å kaste noen ut av dette fellesskapet fratar oss muligheten til å bruke de beste virkemidlene mot ekstremisme på de personene som det er viktigst at vi jobber med.

Et godt fellesskap der folk ikke faller utenfor
Det er av stor betydning at man ikke må skjære alle muslimer over en kam dersom man ikke ønsker at unge muslimer skal bli ekstreme. De kan føle seg ekstra stigmatisert når media og politikerne sprer frykt rundt det de tror på. Dette kan føre til økt rekruttering til motpolen av den frykten som spres, i dette tilfellet mer ekstreme miljøer.

Akkurat som når folk får kontakt med høyreekstreme og nazistiske miljøer handler det ofte om å være i en sårbar posisjon hvor det er lett å bli dratt inn og dermed mer ekstrem. Det er viktig at folk fanges opp og får et tilbud om noe konstruktivt før de får sjansen til å komme borti slike miljøer.

Hva blir det neste?
Dansk folkeparti har foreslått å frata imamer deres statsborgerskap. Er dette forslag vi vil se fra FrP også? Hvor skal grensen gå for hvem vi skal ta fra statsborgerskapet? Å frata statsborgerskapet er kanskje den enkleste løsningen, og det vil skape mer hat og definitivt ikke lønne seg på lang sikt.

Vi må ta et oppgjør med ekstremismen. Både islamsk ekstremisme, men også ekstreme høyre. De to gruppene nærer hverandre og truer fellesskapet vi alle ønsker. Det vi trenger er tiltak som faktisk virker, ikke lovendringer som øker skillene og på sikt kan føre til mer ekstremisme. Vi bør heller gi støtte til progressive muslimske miljøer og spre kunnskap om voldelige ideologier og deres opphav.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned