Alderspsykiatri bør være et fag i vekst

Foto: pixabay.com

Forekomsten av psykiske lidelser øker med alderen. Demens er først og fremst utbredt blant eldre mennesker.

Thor Solheim
Om Thor Solheim (9 artikler)
Thor Solheim er pensjonert sosionom med spesialkompetanse i psykisk helsearbeid og behandling av spilleavhengighet. Han har 21 år ved psykiatrisk poliklinikk DPS Gjøvik bak seg, og sitter nå i styret for sykehusaksjonen. Thor er tidligere kandidat for Rødt og har vært politisk aktiv gjennom fagbevegelsen i mer enn 40 år, for tiden med tillitsverv i lokalt LO og FO Oppland.

Kroppslig sykdom og aldringsprosesser, og degenerative forandringer i sentralnervesystemet disponerer for utvikling av psykiske lidelser.

80 prosent av pasientene på sykehjem lider av demens

Eldres sosiale miljø er ekstra utsatt for dyptgripende endringer på grunn av egen sykdom eller sykdom som rammer de man er glad i. Flytting til omsorgsboliger eller sykehjem, og tapsopplevelser som skyldes dødsfall, betyr store belastninger for mange. 80 prosent av pasientene på sykehjem lider av demens. Kun 50 prosent av pasientene med demens er adekvat utredet for tilstanden, og 70 prosent av dem utvikler psykiske atferdsproblemer som angst, uro, agitasjon eller depresjon. I Oppland har vi ikke lenger en alderspsykiatrisk avdeling som kan hjelpe disse pasientene, deres pårørende- og bistå kommunene med hjelp. Nærmeste alderpsykiatriske enhet ligger på Sanderud sykehus.

En svært sammensatt problematikk

Den alderspsykiatriske pasienten har ofte en svært sammensatt problematikk, både fysisk, psykisk og sosialt. Utredning og diagnostikk er derfor en sak for spesialister. Alderspsykiatrien har utviklet seg fra geriatrien som er en grenspesialitet innenfor medisin. Faglig ligger fokuset på kortere utrednings- og behandlingsopphold. Kompetanseheving gjennom forskning, undervisning samt råd og veiledning er en integrert del av alderspsykiatriens. Ambulant og poliklinisk virksomhet står også sentralt.

Samhandlingsreformen og utviklingen innen spesialisthelsetjenesten medfører at sykehus ikke kan bistå kommunene i samme grad som før. Hverken geriatri eller alderspsykiatri er prioriterte områder, til tross for den kommende eldrebølgen. Det er positivt at en kommune som Gjøvik har ansatt sin egen geriater, men det blir ikke lett å klare seg uten sykehuset på Gjøvik. Det er trist at ikke ordfører og flertallet i kommunestyret stiller opp for sykehuset.

I fjor stod DPSene (distriktpsykiatriske sentre) for 84 prosent av alle polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern. Tradisjonelt er det er personer med affektive lidelser, som depresjon og angst, som først og fremst får utredning og behandling i DPS, men det er ingen ting i veien for at DPSene oppretter alderspsykiatriske enheter. Det er ingen nødvendighet at den alderspsykiatriske posten ligger på et stort sykehus. Der DPS er samlokalisert med et somatisk sykehus, ligger forholdene ekstra godt tilrette for alderspsykiatri. Det er samarbeidet med medisinsk avd. som er av interesse i denne sammenhengen.

Mange flere eldre mennesker i årene som kommer

Ambulant og poliklinisk virksomhet lider under at avstandene blir for store. Dette kan kompenseres noe ved å opprette alderspsykiatriske poliklinikker eller team på DPS. Teamene bør være tverrfaglige å bestå av minst psykiater, spesialsykepleier og sosionom/familieterapeut. Hovedansvaret for de demente vil uansett ligge i kommunen. Riktig behandling og stimulering kan bety mye for den enkelte pasient. Også er det viktig å ikke glemme de pårørende.

Det er spørsmål om fritt behandlingsvalg og økt privatisering som opptar regjeringen. Det sies også at rus og psykiatri vil bli prioritert. Det er et faktum at vi blir mange flere eldre mennesker i årene som kommer. Behovet for sykehussenger vil øke kraftig. Derfor bør også alderspsykiatri være et fag i vekst.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned